EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Saulovo obrácení

Rané spisy


Rejstřík - na začátek na začátek

Saulovo obrácení

Když se Saul vydal na cestu do Damašku, doprovázeli jej zlí andělé. Vezl s sebou listiny, které jej zmocňovaly k tomu, aby muže a ženy, kteří se přiznávali ke Kristu, přivedl svázané do Jeruzaléma. Ale náhle jej obklopilo světlo z nebe, které zaplašilo zlé anděly a způsobilo, že okamžitě padl k zemi. Uslyšel, že se jej někdo ptá: "Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?" Saul odpověděl: "Pane, kdo jsi?" A Pán řekl: "Já jsem Ježíš, jemuž se ty protivíš. Těžko je ti vzpírat se proti ostnům." Saul se třásl a vyděšeně se tázal: "Pane, co chceš, abych činil?" A Pán mu odpověděl: "Vstaň a jdi do města a bude ti pověděno, co máš dělat."

Muži, kteří Saule doprovázeli, stáli oněmělí; slyšeli hlas, ale nikoho neviděli. Když světlo zmizelo a Saul vstal ze země a otevřel oči, zjistil, že vůbec nevidí. Sláva nebeského světla jej oslepila. Muži jej tedy vedli za ruce do Damašku, kde byl tři dny slepý, přičemž nic nejedl, ani nepil. Mezitím Pán poslal svého anděla k jednomu muži, který měl být právě Saulem zajat, a ve vidění mu sdělil: "Vstaň a jdi do ulice zvané Přímá a vyhledej tam v domě Judově Saule jménem Tarsenského. Neboť aj, modlí se a ve vidění viděl muže jménem Ananiáše, jak jde k němu a vzkládá na něho ruce, aby zase prohlédl."

Ananiáš se obával, že se stal nějaký omyl a začal Pánu vysvětlovat, co o Saulovi slyšel. Ale Pán Ananiášovi řekl:"Jdi, neboť on je má nádoba vyvolená, aby nosil jméno mé před pohany i před syny izraelské. Já zajisté ukáži jemu, jak mnoho musí trpěti pro jméno mé." Ananiáš poslechl pokyny svého Pána, vešel do onoho domu, vložil na Saule své ruce a řekl: "Sauli, bratře, Pán mne poslal, Ježíš, který se ti ukázal na cestě sem, abys opět nabyl zrak a byl naplněn Duchem svatým.

Saulovi se ihned vrátil zrak, vstal a byl pokřtěn. Potom učil ve školách, že Kristus je opravdu Synem Božím. Všichni, kteří ho slyšeli, žasli a říkali: "Zdaliž to není ten, který hubil v Jeruzalémě ty, kteří vzývali toto jméno? A což sem nepřišel právě s tím úmyslem, aby je svázal a odváděl k velekněžím?" Ale Saul kázal čím dál, tím mocněji a svými důkazy zahanboval Židy. Opět jim nastaly těžkosti. Všichni viděli, jak Saul bojoval proti Ježíši a jak horlivě se snažil vypátrat ty, kteří uvěřili v Jeho jméno, aby je vydal na smrt. Jeho podivuhodné obrácení mnohé přesvědčilo, že Ježíš byl Synem Božím. V moci Ducha svatého Saul vyprávěl své zkušenosti. Během jeho působení museli mnozí zemřít, mnohé nechal svázat a zavřít do vězení, muže i ženy, ale když putoval do Damašku, náhle jej obklopilo nebeské světlo a zjevil se sám Pán Ježíš, který mu řekl, že je Synem Božím. 107 EW

Když Saul takto směle kázal o Ježíši, šířil mocný vliv. Znal Písmo svaté a po obrácení mu Bůh dal moudrost, aby pochopil proroctví, týkající se Krista, která mu pomohla, aby lépe a jasněji zvěstoval pravdy a aby uvedl na správnou míru všechna překrucováni Písma svatého. Když byl naplněn Duchem svatým, mohl svým posluchačům jasně a zřetelně vysvětlovat proroctví o době 202 Kristova prvního příchodu a poukázat jim také na naplnění proroctví, týkajících se Jeho utrpení, smrti a vzkříšení.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy