EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Poslední rány a soud

Rané spisy


Rejstřík - na začátek na začátek

Poslední rány a soud

Na generální konferenci věřících v přítomnou pravdu, která se konala v září roku 1850 v Suttonu ve státě Vermont, mi bylo ukázáno, že sedm posledních ran bude vylito, až Pán Ježíš opustí svatyni. Anděl pravil: "Zničení a smrt bezbožných bude způsobena hněvem Božím a Beránkovým. Hlasem Božím budou svatí učiněni silnými a hroznými jako vojsko s praporci, avšak tehdy oni nebudou vykonávat soud, o kterém je psáno. Vykonání soudu se uskuteční na konci tisíce let."

Když svatí budou oblečeni nesmrtelností a budou vzati k Ježíši, když obdrží své harfy, svá roucha i své koruny a když vejdou do města, zasednou spolu s Ježíšem k soudu. Budou otevřeny knihy, a to - kniha života a kniha smrti. Kniha života obsahuje dobré činy svatých a kniha smrti obsahuje zlé skutky bezbožných. Tyto knihy budou srovnávány s knihou zákona, s Biblí a podle toho budou lidé souzeni. Svatí společně s Ježíšem budou vynášet rozsudek nad bezbožnými mrtvými. "Pohleď," pravil anděl, "svatí zasedají s Kristem na soudu a soudí bezbožné 53 podle jejich skutků vykonaných v těle a trest, jenž mají dostat při vykonání soudu, bude zapisován vedle jejich jména." Viděla jsem, že tím se budou svatí s Ježíšem zabývat tisíc let ve Svatém městě, dříve, než ono sestoupí na zem. Na konci tisíce let Pán Ježíš s anděly a se svatými opustí Svaté město, a zatímco sestoupí s nimi na zem, mrtví bezbožní budou vzkříšeni. Vstanou z mrtvých i ti, kteří Ho bodli a budou kvůli Němu naříkat, až Jej v dálce uvidí ve vší Jeho slávě, spolu s anděly i se všemi svatými.(Zj 1:7) Oni uvidí stopy po hřebech na Jeho rukou i na Jeho nohou, i ránu v Jeho boku. Tyto jizvy od hřebů a kopí budou Jeho slávou. Na konci tisíce let se Pán Ježíš postaví na Olivetské hoře, která se rozestoupí a stane se velikou rovinou. Bezbožní, kteří právě vstali z mrtvých, budou v té době prchat. Nato sestoupí ono Svaté město na tuto rovinu. Satan potom naplní bezbožné svým duchem. Bude jim lichotit, že zástup ve městě je malý, zatímco jeho armáda je veliká, takže jsou schopni nad svatými zvítězit a zmocnit se města. EW 24

Zatímco satan bude seřazovat své vojsko, budou svatí ve městě obdivovat krásu a slávu ráje Božího. Pán Ježíš bude v jejich čele a povede je. Viděla jsem v duchu, jak nás najednou náš něžný Spasitel opustil a brzy jsme uslyšeli Jeho milostivý hlas, jak říkal: "Pojďte požehnaní Otce mého, dědičně vládněte královstvím připraveným pro vás od počátku světa!" Shromáždili jsme se kolem Pána Ježíše a právě, když zavřel brány města, byla nad bezbožnými vyslovena kletba. Brány byly zavřeny. Potom svatí použili svá křídla a vystoupili na městské hradby. Ježíš 54 byl také s nimi. Jeho koruna byla překrásná a zářivá. Byla to vlastně jedna koruna v druhé, celkem jich bylo sedm. I koruny svatých byly z nejčistšího zlata a ozdobené hvězdami. Jejich obličeje zářily slávou, protože byly přesným obrazem Ježíšovým. Když povstali a všichni společně vystoupili na městské hradby, byla jsem tím pohledem uchvácena.

Bezbožní potom viděli, co ztratili; byl na ně vychrlen oheň od Boha a strávil je. To bude vykonání rozsudku. Tehdy bezbožní obdrží, co jim svatí ve shodě s Ježíšem během tisíce let přisoudili. Týž oheň od Boha, který zničí bezbožné, očistí také celou zemi. Příkré a rozeklané vrchy budou ve velikém žáru roztaveny. Rovněž zemská atmosféra a "živlové rozpustí se..." Potom jsme viděli naše dědictví, slavné a překrásné a stali jsme se dědici celé obnovené země. Všichni jsme zvolali zvučným hlasem: "Sláva, haleluja!"

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy