EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Duchovní dary - Úvod - 133

Rané spisy


Rejstřík - na začátek na začátek

Duchovní dary - Úvod - 133

Dar proroctví se projevoval v církvi již ve starých židovských dobách. I když se pro porušený stav církve během několika posledních staletí před Kristem ztratil, ke konci dějin vyvoleného národa se znovu objevil jako předzvěst Mesiáše. Zachariáš, otec Jana Křtitele, "naplněn jsa Duchem svatým, prorokoval". Spravedlivý a zbožný Simeon, který "očekával potěšení Izraele," byl Duchem svatým puzen; aby přišel do chrámu a prorokoval o Pánu Ježíši jako o "světle k zjevení národům a slávě lidu svého Izraelského." Prorokyně Anna "o něm mluvila všechněm, kteří čekali vykoupení v Jeruzalémě." A nebylo většího proroka nad Jana Křtitele, kterého Bůh vyvolil, aby lidu Izraelskému zvěstoval "Beránka Božího, který snímá hříchy světa."

Křesťanské údobí začíná vylitím Ducha svatého, které způsobilo, že mezi věřícími se projevovaly různé duchovní dary. Tyto dary byly tak hojné, že Pavel mohl korintskému sboru napsat: "Jednomu pak každému dáno bývá zjevení Ducha k užitku." Zde se jedná o každého člověka, který je členem církve a ne o každého člověka ve světě, jak se někteří domnívali. Od doby velkého odpadnutí se tyto dary projevovaly jen ojediněle, což je snad důvodem, proč ti, kteří se hlásí ke křesťanství, všeobecně věří, že tyto dary byly omezeny pouze na období apoštolské církve. Není to však následek bludu a nevěry církve, že tyto dary ustaly? Kdyby se lid Boží navrátil k původní víře a původním zvyklostem, což určitě nastane, když budeme hlásat přikázání Boží a víru Ježíšovu, nepřinesl by "pozdní déšť" znovu 69 EW tyto dary? Měli bychom to očekávat. I když ve starozákonní době nastal úpadek, toto období bylo započato i ukončeno zvláštním 134 zjevením Ducha Božího. Bylo by nerozumné, kdybychom se domnívali, že období křesťanství, které bylo zahájeno tak slavně, bude ukončeno tak žalostně. Jeho světlo je ve srovnání s židovským obdobím ve stejném poměru, jako světlo slunce k slabým paprskům, které se odrážejí od měsíce. Když bylo nutné, aby Duch vykonal tak velké dílo pro přípravu lidu na Kristův první příchod, o co větší dílo musí být vykonáno před druhým příchodem? Vždyť tyto poslední dny jsou nebezpečnější, než kdykoli dříve, a falešní proroci budou mít moc vykonávat velká znamení a zázraky, takže by svedli, kdyby to bylo možné, i vyvolené. Avšak Písmo praví:

"A řekl jim: Jdouce po všem světě, kažte evangelium všemu stvoření. Kdož uvěří a pokřtí se, spasen bude; kdož pak neuvěří, bude zatracen. Znamení pak ti, kteří uvěří, tato míti budou: Ve jménu mém ďábly budou vymítati, jazyky novými mluviti, hady bráti, a jestliže by co jedovatého pili, nikoli jim to neuškodí; na nemocné ruce vzkládati budou a dobře se míti budou." Marek 16:15-18

Cambellův překlad říká: "Věřící budou mít tuto zázračnou moc." Dary nebyly omezeny pouze na apoštoly, ale byly dány všem věřícím. Kdo je bude mít? Ti, kdo věří. Jak dlouho? Zde neexistuje omezení; Boží zaslíbení je spjato s velkým příkazem k zvěstování evangelia a sahá až k poslednímu věřícímu.

Často se namítá, že tato pomoc byla zaslíbena pouze apoštolům a těm, kteří uvěří skrze jejich kázání; že apoštolé splnili tento rozkaz, začali mocně hlásat evangelium a že s tímto pokolením dary ustaly. Avšak podívejme se, zda tento velký příkaz přestal platit společně s koncem jejich pokolení. "Pro tož 135 jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého, učíce je zachovávati všecko, což jsem koli přikázal vám. A aj, já s vámi jsem pro všecky dny, až do skonání světa." Matouš 28:19-20

Skutečnost, že kázání evangelia podle tohoto příkazu nebylo ukončeno v prvotní církvi, dokazuje zaslíbení: "A aj, já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa." On neřekl: Apoštolé, já jsem s vámi všude, až do končin světa, ale řekl: Já s vámi jsem vždycky, po všecky dny, až do skonání světa. Tím se zde nemíní židovské období, protože to skončilo Kristovým ukřižováním. Z toho tedy usuzuji, že kázání a víra prvotního evangelia budou vždy podporovány toutéž duchovní pomocí. Rozkaz daný apoštolům se vztahuje na celé křesťanské období. Z toto vyplývá, že dary se ztratily kvůli odpadnutí, a že mohou být získány návratem k prvotní víře a k původním zvyklostem.

V 1. ep. ke Korintským 12:28 jsme informováni, že Bůh dal církvi určité duchovní dary. Jelikož v Písmě svatém není verš, který by nám dokazoval, že tyto dary byly odňaty, musíme z toho usuzovat, že mají v církvi existovat i nadále. Kde je důkaz, že byly odstraněny? V téže kapitole, kde je zrušena židovská sobota a ustanovena křesťanská sobota, jsou popsány i EW 70 skutky tajemství nepravosti a člověka hříchu. Avšak odpůrci pravdy uvádějí jako biblický důkaz následující: "Láska nikdy neustane, ješto buď že proroctví jsou, ta přestanou, buď jazykové, ti utichnou, buď učení, to v nic přijde. Z částky zajisté poznáváme a z částky prorokujeme. Ale jakž by přišlo dokonalé, tehdy to, co jest z částky, vyhlazeno bude. Dokud jsem byl dítě 136, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, ale když jsem muž, opustil jsem dětinské věci. Nyní zajisté vidíme v zrcadle a skrze podobenství, ale tehdáž tváří v tvář. Nyní poznávám z částky, ale tehdy poznám, tak jakž i známostí obdařen budu. Nyní pak zůstává víra, naděje, láska; to tré, ale největší z nich jesti láska." 1.Kor 13:8-13

Tento text hovoří o ukončení darů a také o víře a naději. Avšak kdy budou ukončeny? Dosud nenastala ta doba,kdy... naděje se stane radostnou skutečnost, víra ve vidění, a modlitba v chválení."

Duchovní dary budou ukončeny, když přijde dokonalost, když již nebudeme vidět jako v temném zrcadle, nýbrž tváří v tvář. Ten dokonalý den, kdy spravedliví se stanou dokonalými a poznají vše, jak to vypadá ve skutečnosti, je ještě v budoucnosti. Je pravdou, že když člověk hříchu dospěl v muže, odložil "dětinské věci", jako jsou proroctví, jazyky, poznání, víra, naděje a láska prvotních křesťanů. Ale v těchto verších není ani zmínka o tom, že by Bůh chtěl církvi odejmout dary, které jim dal, dokud se nenaplní jejich naděje a víra, dokud neobyčejná sláva nesmrtelnosti nezastíní nejskvělejší projevy duchovní síly a známosti, které se kdy v tomto smrtelném stavu projevily.

Verš ve 2. ep. k Timoteovi 3:16, který někteří používají jako argument, v tomto případě nezasluhuje větší pozornost, než obyčejná okrajová poznámka. Jestliže Pavel hovoří, že Písmo slouží k tomu, aby se Boží člověk stal dokonalým, důkladně připraveným k jakémukoli dobrému skutku, má tím snad na mysli, že již nemá být napsáno nic inspirovaného? Proč tedy ve své době k Písmu ještě něco přidal? Proč neodložil pero, jakmile napsal tuto větu? A proč ještě o třicet let později psal Jan knihu 137 Zjevení?... Tato kniha obsahuje jiný verš, který se uvádí jako důkaz zániku duchovních darů:

"Osvědčuji pak každému, kdož by slyšel slova proroctví knihy této, jestliže by kdo přidal k těmto věcem, žeť jemu přidá Bůh ran napsaných v knize této. A jestliže by kdo ujal ze slov knihy proroctví tohoto, odejmeť Bůh díl jeho z knihy života a z města svatého a z těch věcí, které jsou napsány v knize této." Zjevení Jana 22:18-19

Tyto verše se pokládají za důkaz skutečnosti, že Bůh, který kdysi častokrát a různými způsoby hovořil k otcům skrze proroky, a ve dnech hlásání evangelia skrze Ježíše a své apoštoly, údajně slavnostně zaslíbil, že tímto způsobem nebude už nikdy nic oznamovat. Podle tohoto tvrzení musí být všechna proroctví pozdějšího data falešná. Tito dotyční tvrdí, že to byla poslední inspirovaná kanonická kniha. Je-li tomu tak, proč ještě psal Jan v Efezu po návratu z ostrovu Patmos své evangelium?

71 EW Přidal tím něco ke slovům prorocké knihy, kterou napsal na ostrově Patmos? Tyto verše nedosvědčují, že výstraha proti přidávání nebo krácení se vztahuje na celou Bibli, jak ji známe nyní. Týká se pouze této zvláštní knihy Zjevení, kterou napsal apoštol. A přece nemá žádný člověk právo, aby něco přidal nebo ubral z kterékoli jiné knihy napsané pod vlivem Boží inspirace. Přidal snad Jan něco ke knize Danielova proroctví tím, že napsal knihu Zjevení? Vůbec ne. Prorok nemá žádné právo k tomu, aby měnil Slovo Boží. Ale Janova vidění potvrzují vidění Danielova a dodávají ještě více světla o předmětech, které jsou tam uvedeny. Z toho vyplývá, že Pán se nezavazuje k trvalému mlčení, avšak může k nám stále svobodně mluvit. Kéž by řečí našeho srdce bylo vždy následující: "Mluv, Pane, skrze koho chceš, Tvůj služebník slyší!"

Tak úplně selže každý pokus dokázat z Písma, že duchovní 138 dary pominuly, dokud nad církvi nemají nadvládu brány pekla, dokud Bůh má na zemi lid, můžeme ve spojení s třetím andělským poselstvím očekávat rozvoj těchto darů. Toto poselství přivede církev k apoštolskému základu a opravdu ji udělá světlem světa a ne tmou.

Dále jsme předem varováni, že v posledních dnech povstanou falešní proroci, a Bible nám poskytuje zkušební kámen, kterým můžeme vyzkoušet jejich učení a rozeznat pravé od falešného. Tímto velikým zkušebním kamenem je Boží zákon, pomocí něhož máme zkoumat proroctví a mravní charakter proroků. Kdyby nyní v posledních dnech už nemělo být žádné pravé proroctví, jak mnohem snadnější by bylo, kdyby to bylo oznámeno, a tím by se zabránilo všem příležitostem k podvodu. Byl však dán zkušební kámen, kterým se má prozkoumat, co je pravé a co falešné.

V proroctví Izaiášově 8:19-20 nalézáme předpověď o prorocích dnešní doby a zákon Boží je nám dáván jako zkušební kámen: "K zákonu a svědectví! Pakli nechtějí mluvit vedle slova toho, je to proto, že v nich není žádné záře." Proč se tam říká: "Pakli nechtějí mluvit", jestliže v současné době nemají existovat pravé duchovní projevy nebo proroctví? Pán Ježíš praví: "Pilně se pak varujte falešných proroků... Po ovocích jejich poznáte je." Matouš 7:15-16 Tato slova jsou součástí kázání na hoře blahoslavenství, a všichni mohou vidět, že toto kázáni se všeobecně týká církve, žijící v době hlásání evangelia. Falešné proroky poznáme podle jejich ovoce; jinými slovy, podle jejich mravní povahy. Jediným měřítkem, pomocí něhož poznáváme, zda jejich ovoce je dobré nebo špatné, je zákon Boží. Proto jsme odkazováni na zákon a svědectví. Pravý prorok bude nejen "mluvit vedle slova toho", ale rovněž podle něho i žít. Žádného, kdo takto mluví a žije, neodvažuji se odsoudit.

Charakteristickou vlastností falešných proroků byla vždy skutečnost, že měli vidění o pokoji; že rádi říkají: "Pokoj a bezpečnost", zatímco na ně rychle přichází zahynutí. Praví proroci směle vytýkají hřích a varují před přicházejícím hněvem. 139

Proroctví, která nejsou v souladu s jasným a rozhodným prohlášením Božího Slova, mají být zavržena. Tak náš Spasitel 73 EW připraven, aby byl obětován, že nastává čas jeho odchodu. Símě odpadnutí klíčilo v církvi již té době, protože Pavel již o deset let dříve ve své 2. epištole k Tesalonicenským napsal: "Neboť již tajemství nepravosti působí." Pak přišli draví vlci, kteří nešetřili stádo. Církev se proto nezdokonalovala v jednotě, o níž se hovoří v tomto textu, ale byla rozervána a rozdělena různými neshodami. Apoštol o tom věděl, proto se musel dívat do budoucnosti a věděl, že po velikém odpadnutí nastane doba, kdy ostatky Božího lidu budou shromážděny, když říká: "Až bychom se sběhli všichni v jednotu víry." Ef.4,11-13 Proto ještě ani v jejich době církvi nesloužily tyto dary.

"Ducha neuhašujte. Proroctvím nepohrdejte. Všeho zkuste, což dobrého jest, toho se držte." 1.Tes 5:19-21 V této epištole apoštol poukazuje na události, týkající se Kristova druhého příchodu. Pak píše o tom, jaký bude v té době stav v nevěřícím světě, který bude říkat: "Pokoj a bezpečnost", zatímco nastane den Páně a přijde náhle zahynutí, které je zachvátí jako zloděj v noci. Potom napomíná církev ohledně těchto věcí, aby bděla a byla střízlivá. V dalších napomenutích, která dal, jsou uvedena slova: "Ducha neuhašujte," atd. Někteří by si mohli myslet, že tyto tři verše spolu nijak nesouvisí, ale když známe souvislost celého textu, poznáváme, že patří k sobě. Ten, kdo uhašuje Ducha, pohrdá také proroctvím, které je ovocem Ducha. "Vyleji Ducha svého na všeliké tělo, i budou prorokovat synové vaši i dcery vaše." Joel 2:28 Rčení: "Všeho zkuste", se vztahuje právě na proroctví a my bychom měli duchy zkoušet měřítkem, které nám dal Bůh ve svém Slově. V naší době se rozmáhá mnoho duchovních podvodů a falešných proroctví, a proto má tento verš bezpochyby své zvláštní uplatněni i dnes. Povšimněte si, že apoštol nemluví: "Všechno zavrhněte", ale "Všeho zkuste, což dobrého jest, toho se držte."

"I stane se potom, že vyleji Ducha svého na všeliké tělo a budou prorokovati synové vaši i dcery vaše; starci vaši sny mívati budou, mládenci vaši vidění vídati budou. Nýbrž i na služebníky i na služebnice v těch dnech vyleji Ducha svého, a ukáži zázraky na nebi i na zemi, krev a oheň a sloupy dýmové. Slunce obrátí se v tmu a měsíc v krev, prvé než přijde den Hospodinův veliký a hrozný. Avšak stane se, že kdož by koli vzýval jméno Hospodinovo, vysvobozen bude, neboť na hoře Sion a v Jeruzalémě bude vysvobození, jakož pověděl Hospodin, totiž v ostatcích, kteréž povolá Hospodin." Joel 2:28-32

Toto Joelovo proroctví, které mluví o vylití Ducha svatého v posledních dnech, se zcela nenaplnilo na počátku hlásání evangelia. Je to zřejmé z verše, který poukazuje na znamení na nebi i na zemi, jež měla předcházet "veliký a hrozný den Hospodinův." I když se tato znamení již vyplnila, ten veliký a hrozný den je teprve v budoucnu. Celé údobí, v němž je hlásáno evangelium, je možno nazvat poslední dobou, ale říci, že poslední dny již byly před osmnácti stoletími, by bylo absurdní. Ony sahají až ke dni Páně, kdy budou vysvobozeny ostatky lidu Božího. "Nebo na hoře Sion a v Jeruzalémě bude vysvobození, jakož pověděl Hospodin, totiž v ostatcích, kterýchž povolá Hospodin." EW 72 učil své učedníky, když jim vysvětloval události, týkající se Jeho druhého příchodu. Když se učedníci dívali na Ježíše, který před jejich zraky vystupoval na nebesa, andělé jim jasně řekli, že Ježíš přijde opět tak, jak Ho viděli odcházet do nebe. Proto Ježíš, když hovoří o práci falešných proroků v posledních dnech, říká: "Protož řeknou-li vám: Aj, na poušti jest, nevycházejte. Aj, v skrýších, nevěřte." Všechna pravá proroctví, týkající se této události, musí dosvědčit, že Jeho příchod z nebe bude viditelný. Proč Pán Ježíš neřekl: "Nevěřte žádným proroctvím, protože v té době, nebude žít ani jeden pravý prorok?"

"A on dal některé zajisté apoštoly, některé pak proroky, jiné pak evangelisty, jiné pak pastýře a učitele, pro spořádání svatých, k dílu služebnosti, pro vzdělání těla Kristova. Až bychom se sběhli všichni v jednotu víry a známosti Syna Božího, v muže dokonalého, v míru postavy plného věku Kristova." Efezským 4:11-13

Z předcházejícího verše poznáváme, že když Pán Ježíš vstoupil na výsost, dal lidem dary. Mezi těmito dary jsou apoštolé, proroci, evangelisté, pastýři a učitelé. Tyto dary jsou dány ke zdokonalení svatých v jednotě a poznání. Někteří, kteří nyní vyznávají, že jsou pastýři a učitelé, věří že tyto dary 140 splnily svůj účel před osmnácti sty léty a že potom zanikly. Proč tedy tito pastýři a učitelé neodloží své tituly "pastor" a "učitel"? Jestliže úřad proroka byl omezen pouze na prvotní církev, pak je tomu tak i s evangelisty a ostatními funkcemi, protože Písmo mezi nimi nedělá rozdíl.

Přemýšlejme na chvíli o této věci. Všechny tyto dary byly uděleny pro zdokonalení svatých v jednotě, poznání i duchu. Působením těchto darů byla v církvi po určitou dobu tato jednota. "Toho pak množství věřících bylo jedno srdce a jedna duše." Zdá se, že přirozeným důsledkem této jednoty byla skutečnost, že "mocí velikou vydávali apoštolé svědectví o vzkříšení Pána Ježíše a milost veliká přítomna byla všechněm jim." Skutkové 4: 32-33 Jak bychom si nyní přáli, abychom žili v takových podmínkách! Ale odpadnutí svým rozdělujícím a zkázonosným vlivem porušilo krásu čisté církve a důsledkem bylo rozdělení a nepořádek. V křesťanství nikdy nebylo tolik různých názorů víry, jako nyní. Jestliže v prvotní církvi byly dary potřebné, aby se zachovala jednota, o kolik více jich potřebujeme nyní, abychom tuto jednotu znovu nastolili. A že je to úmysl Boží, aby jednota církve v poslední době byla znovu obnovena, jasně vysvítá z proroctví. Jsme ujišťování, že "strážní tvoji hlasu pozdvihnou, a spolu prokřikovati budou, neboť okem v oko uzří, že Hospodin zase přivede Sion" a že "moudří v posledních dnech tomu porozumějí." Když se to splní, mezi všemi, které Bůh považuje za moudré, nastane jednota víry, protože ti, kteří tomu opravdu správně rozumí, musí to chápat stejně. Co jiného může vytvořit tuto jednotu, než dary, které jsou právě k tomu účelu určeny?

Z tohoto uvažování vysvítá, že dokonalý stav církve, jaký je předpověděn, je ještě v budoucnu, protože tyto dary dosud 141 nesplnily svůj účel. Epištola k Efezským byla napsána v roce 64 po Kristu, asi 2 roky dříve, než Pavel napsal Timoteovi. EW 74 143 Tyto ostatky, které žijí v době znamení a div3, jež oznamují veliký a hrozný den Páně, jsou nepochybně těmi ostatky ze semene ženy, o nichž se zmiňuje Zjeven 12:17 - je to poslední generace církve na zemi. "I rozhněval se drak na tu ženu a šel bojovati s ostatky ze semne jejího, kteříž ostříhají přikázání Božích a mají svědectví Ježíše Krista."

Ostatky církve, hlásající evangelium, budou tyto dary mít. Bude proti nim vedena válka, protože ostříhají přikázání Božích a mají svědectví Ježíše Krista. Ve Zjevení 19:10 je napsáno: "Svědectví pak Ježíšovo jesti duch proroctví." Anděl řekl: "Jsem spoluslužebník tvůj i bratří tvých, těch, kteří mají svědectví Ježíšovo. V kapitole 22:9 se hovoří v podstatě totéž: "Jsem spoluslužebník tvůj a bratří tvých proroků." Porovnáme-li oba verše, vidíme důležitost tohoto vyjádření: "Svědectví pak Ježíšovo jesti duch proroctví." Avšak Ježíšovo svědectví v sobě zahrnuje všechny dary tohoto Ducha. Pavel říká: "Děkuji Bohu svému vždycky za vás pro tu milost Boží, kteráž dána jest vám v Kristu Ježíši, že všemi věcmi obohaceni jste v něm každým slovem i všelikým uměním, jakož svědectví Kristovo upevněno jest mezi vámi, takže nemáte žádného nedostatku v žádném daru, očekávajíce zjevení Pána našeho Jezukrista." 1.Kor 1: 4-7 V korintském sboru se projevilo Ježíšovo svědectví, a jaký byl výsledek? Neměli nedostatek v žádném daru. Nemáme i my oprávněně očekávat, že když se mezi ostatky plně projeví Ježíšovo svědectví, nebudou mít nedostatek v žádném daru, očekávajíce na příchod Pána našeho Ježíše Krista?

R. F. COTTRELL

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy