EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Druhá smrt

Rané spisy


Rejstřík - na začátek na začátek

Druhá smrt

Satan se vrhá do středu svých následovníků a pokouší se je přimět k činu. Avšak padá na ně oheň z nebe od Boha a všechny společně stravuje, velké a mocné, urozené, chudé i bídné. Viděla jsem, že někteří byli zničeni rychle, zatímco jiní museli trpět déle; všichni byli potrestáni podle svých skutků vykonaných v těle. Někteří byli ohněm pohlcováni celé dny, dokud na nich zbyla ještě nějaká část, kterou oheň dosud nestrávil, zůstalo jim zachováno plné vnímání utrpení. Anděl pravil: "Červ jejich neumírá a oheň jejich nehasne, dokud ještě na nich zbyla ta nejnepatrnější částečka, která může být strávena."

Satan a jeho andělé trpěli dlouho. Satan nesl trest ne 295 jen za své vlastní hříchy, ale byly na něj vloženy i všechny hříchy vykoupených svatých. Musí rovněž pykat za zničené duše, které svedl do zahynutí. Potom jsem viděla, že oheň strávil to velké množství bezbožných, i satana, a tak bylo učiněno zadost Boží spravedlnosti. Všechny nebeské zástupy společně s vykoupenými svatými pronesly hlasité "Amen"

Anděl řekl: "Satan je kořen a jeho dítky jsou ratolesti. Nyní je stráven kořen i ratolesti. Zemřeli věčnou smrtí. Již nikdy nebudou vzkříšeni a Bůh bude mít čistý vesmír." Viděla jsem pak, jak oheň, který strávil bezbožné, spaluje veškeré smetí a odpad a očišťuje zemi. Když jsem se podívala znovu, byla již země očištěna. Nebylo na ni ani jediného znamení kletby. Rozervaný, nerovný zemský povrch byl nyní jedinou rozsáhlou rovinou. Celý Boží vesmír byl čistý a velký spor byl provždy ukončen. Kamkoli jsme pohlédli a na čemkoli naše oko spočinulo, vše bylo krásné a svaté. Všechen vykoupený zástup, staří i mladí, velcí i malí vrhali své třpytící se koruny k nohám svého Spasitele a padli v pokoře k zemi, aby se klaněli Tomu, který žije od věků až na věky. A ta nová překrásná země, se vší svou slávou, se stala věčným dědictvím svatých. "Království pak i panství a důstojnost královská pode vším nebem dána bude lidu svatých výsosti", kteří ji mají mít navždy, ano, na věky věků.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy