EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


98. Lekce k hospodaření (MYP 299)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

98. Lekce k hospodaření (MYP 299)

Bylo by možné hodně mluvit s mládeží o její přednosti, že se mohou zúčastnit pomoci v díle Božím tím, když se naučí hospodárnosti a sebezapření. Mnozí se domnívají, že si musí zde na světě co nejvíce užít a tomu jsou obětovány celé jejich příjmy. Bůh si přeje, abychom si i v tomto směru správně počínali.

Hřešíme proti sobě, spokojíme-li se jen s tím, že máme co jíst, pít a čím se odívat. Bůh má s námi jiný záměr. Zřekneme-li se ochotně našich sobeckých tužeb a celým svým srdcem sloužíme dílu Božímu, můžeme počítat se spoluprací nebeských sil k požehnání lidstvu.

Šetrnost pro misijní účely

Pilná a hospodárná mládež může na Boží účely ušetřit menší i větší sumy i když je chudá. Když mi bylo 12 let, věděla jsem dobře co to znamená být šetrná. Se svou starší sestrou jsme se vyučily řemeslu, a třeba činil náš společný denní výdělek jen 25 centů, přece jsme vždy mohli něco odložit na misijní účely. Po delším šetření jsme shromáždili z úspor 30 dolarů. Když jsme uslyšeli poselství o brzkém příchodu Pána a dověděli se, že toto poselství ke svému rozšíření potřebuje ochotné lidi i prostředky, pokládali jsme za svou přednost, že můžeme otci odevzdat těch 30 dolarů svých úspor s prosbou, aby za ně byly natištěny letáky, které by přinesly poselství těm, kteří žili ještě v temnotě. MYP 300

Je povinností všech, kteří jsou účastníky Božího díla, naučit se hospodárně využít svůj čas i peníze. Ti, kteří lenoší, dokazují, že poznaná pravda má pro ně malou cenu. Je třeba je naučit pilně pracovat v zájmu díla i pravdy Boží.

Sebezapření

Ti, kteří ještě nemají zkušenosti s použitím času a peněz, se mají poradit se zkušenějšími. Za peníze, které jsme si se sestrou vydělaly, jsme si pořizovaly samy šaty. Dali jsme peníze mamince a řekli jsme: "Kup nám šaty takové, aby zůstalo ještě něco na misijní práci." A maminka to ráda učinila a podpořila v nás misijního ducha.

Dávání, které je ovocem sebezapření, úžasně pomáhá dárci. Vychovává nás k tomu, abychom lépe pochopili skutky Toho, který chodil čině dobro, ulevoval trpícím a pomáhal potřebným. Spasitel nežil pro to, aby se líbil sobě. V Jeho životě nebylo ani stopy sobectví. I když žil zde na světě, který sám stvořil, přece neměl ani jediné místečko za svůj domov: "Lišky mají doupata, a ptactvo nebeské hnízda, - pravil - ale Syn člověka nemá, kde by hlavu sklonil." Mat 8,20

Správné použití svých schopností

Jestli všechny své schopnosti co nejlépe využijeme, tehdy nás Duch Boží vychová za služebníky stále lepší a užitečnější. MYP 301 Pán mluvil ke služebníku, který svými hřivnami věrně hospodařil: "To dobře, služebníče dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, nad mnohým tě ustanovím. Vejdi v radost Pána svého." Mat. 25,23 Od člověka, který obdržel jen jednu hřivnu, Bůh očekával, že vykoná co bude v jeho moci. Kdyby byl dobře s ní hospodařil, Pán by mu požehnal a rozmnožil ji.

Bůh svěřil každému práci dle jeho schopností. On zná hranici našich schopností a ví, co nám má svěřit. Věrným patří slova: "Svěř mu odpovědnější úkol!" Zasluhuje-li důvěru, praví Slovo: "Svěř mu ještě více." Tak vzrůstá z milosti Boží v dokonalost plného věku Kristova.

Máš jen jednu hřivnu? "Svěř ji penězoměncům, aby se rozumným hospodařením rozhojnila." Co děláš, dělej oddaně. Použij moudře své schopnosti, abys náležitě splnil svůj vyměřený misijní úkol. Stojí za všechnu námahu slyšet nakonec slova Páně: "To dobře, služebníče dobrý a věrný." Avšak tato slova uslyší jen ti, kteří opravdu dobře hospodařili.

Nemáme svůj čas trávit v nečinnosti

Mladí mužové a ženy. Nemáte ztratit ani chvíli času. Vynaložte veškerou snahu, abyste budovu svého charakteru vybudovali z pevného materiálu. Pro Ježíše Krista vás prosím: "Buďte věrní! Hospodařte s časem. Na každý den se obětujte pro Boží službu. Tehdy poznáte, že MYP 302 nepotřebujete tolik volna, abyste jej strávili zahálením ani tolik peněz na utrácení v sebeuspokojování. Nebesa pozorují ty, kteří chtějí vyrůst k dokonalé Kristově podobě. Jestliže se člověk Kristu poddá, vykoná Duch svatý pro něho velké dílo.

Každý věrný a obětavý pracovník na vinici Páně se ochotně obětuje pro své bližní. Kristus praví: "Kdož miluje duši svou, ztratí ji; a kdož nenávidí duše své na tomto světě, k životu věčnému ostříhá ji." Jan 12,25 Svou lásku k Bohu a bližnímu dokáže pravý křesťan tím, že se ochotně a opravdově snaží pomoci všude tam, kde je pomoci třeba. Může se stát, že v této službě ztratí život. Avšak v den příchodu Krista, který přijde, aby své vyvolené shromáždil, jej zase nalezne.

- The Youths Instructor 10.září 1907

Odměna za oběť

Prostředky, které lidé použijí k prospěchu druhých, přinesou zisk. Správně použité bohatství může vykonat mnoho dobrého. Může sloužit k záchraně lidí pro Krista. Kdo se řídí Kristovou radou, setká se v nebesích se zachráněnými, pro které pracoval a obětoval se zde na zemi. Vykoupení budou s vděčností vzpomínat na ty, kdo byli nástrojem k jejich záchraně. Věrní pracovníci v díle záchrany jiných si budou nebe nejvíce vážit.

- Kristova podobenství COL 373

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy