EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


95. Užitek z hudby (MYP 291)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

95. Užitek z hudby (MYP 291)

Chvalozpěvy jsou ovzduším nebes; a když se nebesa pojí se zemí, zaznívá jako jeden hlas hudba a zpěv, "díkčinění a hlas žalmů zpívání." Iz. 51,3

Nad právě stvořenou zemí, jež se krásná a neposkvrněná slunila v Boží přízni, "prozpěvovaly spolu hvězdy jitřní, a plesali všichni synové Boží." Job 38,7 Lidská srdce odpověděla v souzvuku s nebesy písněmi díků za Boží dobrotivost a lidé přijímali bohatá požehnání jako odezvu svých chvalozpěvů. S písněmi byly od té doby spojeny mnohé události lidských dějin...

Hudba je vzácný dar

Dějiny biblického zpěvu nás učí, jak máme tento dar použít a jaké požehnání může plynout z hudby a zpěvu. Hudba bývá často zneužita satanem a stává se jedním z nejsvůdnějších prostředků k dokonání jeho záměrů. Správně použita je však cenným Božím darem, který je určen k tomu, aby povznesl mysl k vysokým a ušlechtilým myšlenkám, nadchl a zušlechtil duši.

Když dítky Izraelské táhli pouští, zpříjemňovali si cestu posvátnými zpěvy. Bůh i své dnešní dítky vyzývá, aby svou životní pouť také učinili radostnou. Je málo účinnějších prostředků pro zachování Jeho slov v mysli, jako jejich opakování ve zpěvu. Takovýto zpěv má obdivuhodnou moc. Podmaňuje si hrubé a nevzdělané povahy; povzbuzuje mysli a MYP 292 probouzí soucit,podporuje soulad, zahání chmury a nezdravé předtuchy, jež podlamují odvahu a zeslabují úsilí.

Má velký vliv na srdce a působí, že jsou dotčena duchovní pravdou. Jak často vyvolají vzpomínky v mysli těžce zkoušené a zoufalé duše některé ze slov Božích - dávno zapomenutý dojem ze zpěvů v dětství - a pokušení rázem ztrácí sílu; život získává nový smysl i účel, a duše nabývá nové odvahy a radostnosti i pro jiné.

Význam zpěvu jako výchovného prostředku nesmí být nikdy ztracen se zřetele. Naplňte svůj domov sladkými a čistými zpěvy; pak bude v něm méně výtek a přibude laskavosti, naděje a radosti. Pěstujte zpěv ve škole a žáci budou úžeji přitahováni k Bohu, ke svým učitelům i k sobě navzájem.

Zpěv jakoby součást náboženského života je jak bohoslužbou, tak i modlitbou, neboť mnohé písně jsou přímo modlitbou. Bude-li dítě o tom poučeno, bude více přemýšlet o významu zpívaných slov, a bude přístupnější jejich vlivu.

Poněvadž jsme svým Vykupitelem vedeni k prahům věčnosti, ozářeným slávou Boží, můžeme zachytit slova chvály a díků nebeských sborů kolem trůnu slávy; a zazní-li v našich pozemských domovech ozvěna andělských zpěvů, budou srdce těsněji připoutána k nebeským pěvcům. Spojení s nebesy začíná na zemi. Již zde se učíme znát základní tón jejich chval.

- Výchova Ed 161-168

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy