EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


9. Partnerství s Bohem (MYP 47)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

9. Partnerství s Bohem (MYP 47)

Máte ve vašem dosahu k dispozici více než omezené možnosti. Člověk je Božím dítkem podle výroku: "Nyní synové Boží jsme, ale ještě se neukázalo co budeme. Víme pak, že když se ukáže, podobní Jemu budeme, neboť viděti jej budeme tak, jak jest. Každý kdo má takovou naději v Něm, očisťuje se jakož i on čistý jest." (1J 3,2-3) Vaší předností je odvrátit se od všech hříšných věcí a snažit se dosáhnout vyšší úroveň, abyste byli před lidmi ve vážnosti a před Bohem v oblibě.

Náboženské dílo, jež Pán dává mladým lidem a lidem každého věku, dokazuje, že si jich váží jako svých dítek. Dává jim dílo sebeovládání. Povolává je, aby s Ním spolupracovali na velkém díle vykoupení a povznášení. Tak jako otec zapracovává syna do své práce, přijímá Pán své dítky do svého společenství. Jsme Božími spolupracovníky. Ježíš praví: "Jako si mne poslal na svět, tak i já jsem je poslal na svět." Nechceš být raději Božím dítkem, než služebníkem satana a hříchu a tím nepřítelem Ježíše Krista?

Mladí mužové a ženy. Potřebujete milost Kristovu, abyste mohli uskutečnit křesťanské zásady v každodenním životě. Příprava na Kristův příchod je příprava učiněná skrze MYP 48 Krista na vycvičení našich nejvznešenějších schopností. Předností mládeže je možnost rozvinutí a uplatnění čistého charakteru. Toho docílíme jedině v přítomnosti Ježíšově. On je naše síla. Činí nás schopnými a způsobilými. Sami sobě nemůžeme důvěřovat ani na chvíli...

Stále výš a výš

Ať jsou tvé schopnosti velké nebo malé, pamatuj na skutečnost, že ti jsou pouze svěřeny. Pán tě v tom zkouší a dává ti příležitost stát se věrným šafářem. Jsi odpovědný Bohu za všechny své schopnosti. Tvé tělo, rozum i síla duše - vše je Boží a pro Něho je máš použít. Za svůj čas, vliv a schopnosti budeš skládat účty Bohu, Dárci všech těchto hřiven. Nejlépe uplatní své schopnosti ten, kdo se činně zapojí do velkého Božího plánu pro zušlechtění a povznesení lidstva.

Vytrvej v započatém díle, až dosáhneš vítězství za vítězstvím. Vychovej se sám k tomu účelu. Měj stále před svým zrakem nejvyšší cíl - činit více a více dobro - tak budeš odrážet Boží slávu.

- The Youths Instructor 25.ledna 1910

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy