EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


86. Úcta k Bohu (MYP 265)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

86. Úcta k Bohu (MYP 265)

Mládeži, zde na zemi máte dostatek příležitostí oslavovat Boha. Je však třeba, abyste svého ducha odvrátili od bezvýznamných marností tohoto světa a obrátili ho k věčným hodnotám.

Doba, ve které žijeme, vyžaduje abychom zvlášť bedlivě pozorovali příkaz Spasitele: "Bděte a modlete se, abyste nevešli v pokušení." Mat 26,41 Největším pokušením pro vás je nedostatek úcty pro věci Boží. Bůh je veliký a svatý. Jeho příbytek, místo, kde se Jeho lid shromažďuje k pobožnosti, je každému pokornému věřícímu branou nebes. Chvalozpěv a zde promluvená slova Božími služebníky, jsou Jím určenými prostředky, kterými má být lid připraven pro nebeské společenství, pro ono vznešené shromáždění, kde nemůže být nic nečistého...

Jak se máme chovat v Božím příbytku

Dnešní mládež velmi potřebuje uctivost. Jsem zděšená, když vidím, že děti a mládež zbožných rodičů tak nedbají na pořádek a vhodné chování v domě Božím. Služebníci Boží přinášejí lidu slova života a někteří si čtou, jiní si šeptají a smějí se. Hřeší tím, že se ohlíží kolem sebe, a protože upoutávají pozornost svého okolí. Zůstane-li tento zvyk nepokárán rozmnoží se a ovlivní i jiné. MYP 266

Děti a mládež si nikdy nesmí myslet, že mohou být hrdí na netečnost a lhostejnost ve shromáždění, kde je Pán uctíván. Bůh vidí každou neuctivou myšlenku a čin. To vše je zaznamenáváno v nebeských knihách. On praví: "Znám skutky tvé." Před Jeho zpytavým zrakem nezůstane nic ukryto. Jestliže sis zvykl na nepozornost a lhostejnost v domě Božím, snaž se všemožně to napravit a dokaž, že máš sebekázeň. Zvykej si na úctu tak dlouho, dokud se nestane součástí tvé bytosti.

Mějte k domu Páně i jeho službě úctu a svým šepotem nerušte kázání. Kdyby ti, kteří takto hřeší, mohli vidět anděly jak je pozorují a zapisují jejich činy, užasli by a zastyděli by se. Bůh miluje pozorné posluchače. Zatímco lidé spali, nepřítel zasíval koukol.

Nesmíme zacházet bezstarostně a lhostejně s ničím posvátným, s ničím co náleží k pobožnosti. Slyšíte-li Slovo života, nezapomeňte, že nasloucháte Božímu hlasu skrze Jeho služebníka. Nebuďte nepozorní, aby vám tato slova neunikla. Přijmete-li je, uchrání vaše nohy, aby nezakoply, nebo nezbloudily na špatné cesty.

Neúcta k náboženským věcem

Jsem velmi zarmoucena nad tím, že tak mnoho mladých lidí, kteří vyznávají že věří, mají velmi chabé poznání ve věci obrácení. V jejich povaze nedošlo k žádné změně. Nechápou vážnost MYP 267 křesťanského vyznání. Jejich chování je neslučitelné s jejich náboženským vyznáním. Kdyby byli opravdu syny a dcerami Božími, nepoddávali by se pošetilostem a nepodlehli by svůdným řečem a chování druhých. Člověk, který je rozhodnut dosáhnout vytčený cíl a touží vejít do Božího království, potře s určitostí každou snahu o zesměšnění Božích věcí.

Být lhostejný v tomto případě, je víc než nebezpečné, neboť není většího bláznovství, než je bezstarostnost a lehkovážnost. Žel, všude je možné spatřit mladé lidi, postižené touto strašnou nectností. Takovým se raději vyhněte, protože jsou pro vás nebezpeční. A jestli mluví, že jsou křesťané, je tím víc třeba se jich obávat. Jejich rozum zůstal na nízkém stupni poznání; snadněji vás stáhnou k sobě, než aby se vám podařilo jejich myšlení a jejich způsob života povznést a zušlechtit. Proto vyhledávejte společnost takových přátel, u kterých vidíte slušnost v řeči i v chování.

Dělejte to nelepší co je ve vás, abyste zvěstovali Boží slávu; vyhledávejte společnost těch, kteří umí uchovat rozdíl mezi svatým a obecným. Chcete žít podle svatých myšlenek a ideálů? Vyhledejte si společnost těch, kteří budou spolu s vámi usilovat žít dle správných zásad. Kéž všechny vaše činy směřují k jednomu cíli: zajištění budoucího života s věčným štěstím.

- The Youths Instructor 8.října 1896

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy