EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


62. Mládež je povolána k získávání duší (MYP 204)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

62. Mládež je povolána k získávání duší (MYP 204)

Viděla jsem, že satan je bdělým nepřítelem, který důsledně směřuje k tomu záměru, aby přivedl mládež na takovou cestu, která by byla pravým opakem toho, co schvaluje Bůh. On dobře ví, že není jiné třídy lidí, která by mohla učinit tolik dobrého jako mladí mužové a mladé ženy, kteří jsou zasvěcení Bohu. Věřící mládež může působit mocným vlivem. Kazatelé, nebo laičtí pracovníci v pokročilém věku, nemohou mít ani z poloviny takový vliv na mládež, jaký může mít mládež zasvěcená Bohu na své vrstevníky. Měli by pociťovat odpovědnost, která na nich spočívá a udělat vše co je v jejich silách, aby zachránili své umírající přátele i za cenu obětování vlastních zábav a přirozených tužeb. Čas i prostředky by měli býti posvěceny Bohu, je-li toho třeba.

Všichni, kdo se hlásí ke zbožnosti, měli by cítit nebezpečí těch, kteří žijí bez Krista. Brzy se skončí doba jejich zkoušky. Ti, kteří mohli působit svým vlivem na záchranu duší, kdyby stáli v Božích řadách a přece zameškali splnit svoji povinnost kvůli svému sobectví, lhostejnosti, nebo proto že se styděli za Kristův kříž, takoví neztratí pouze svoji vlastní duši, ale budou mít krev ubohých hříšníků na svém rouchu. Od takových bude požadováno, aby se zodpovídali za dobro, které mohli učinit, kdyby byli posvěcení Bohu, ale pro svoji nevěru je nečinili.

Ti, kteří skutečně okusili sladkost vykupitelské lásky, neustanou a nemohou ustat, dokud všichni MYP 205 s kterými se stýkají nejsou obeznámeni s plánem vykoupení. Mladí se mají tázat: "Pane, co chceš, abych činil? Jak mohu uctívat a oslavovat Tvé jméno na zemi?" Všude kolem nás hynou duše a jaké břímě nese mládež, aby získala duše pro Krista?

Péče o druhé

Ti, kteří navštěvují školu, mohli by svým vlivem působit pro Spasitele; ale kdo vyslovuje jméno Kristovo? a koho je viděti že by s něžnou upřímností prosil své kamarády, aby opustili cesty hříchu a vyvolili si stezku svatosti?

Bylo mi ukázáno, že toto je cesta, kterou by se měla ubírat věřící mládež, ale že tak nečiní; lépe jim vyhovuje spolčování s hříšníky ve sportu a radovánkách. Mládež má rozsáhlé pole působnosti, ale nevidí je. Ach, kdyby jen rozvinuli všechny duchovní síly a hledali cesty jak se přiblížit k hynoucím hříšníkům, aby je mohli seznámit s cestou svatosti a modlitbou a prosbami získat alespoň jedinou duši pro Krista.

Jak ušlechtilý podnět k činnosti! Získat jednu duši, která bude chválit Boha po celou věčnost! Aby se jedna duše radovala ze štěstí a ze života věčného! Aby jeden drahokam zářil v jejich koruně jako hvězda po celou věčnost! Ale více než jedna duše může být přivedena k opuštění bludu a k přijetí pravdy, aby přešla od hříchu k svatosti. Pán praví skrze proroka: "A ti, kteří přivádějí mnohé ke spravedlnosti, budou zářit jako hvězdy na věčné věky." Dan.12,3 Tehdy, v nebeském království, budou bohatě odměněni ti, kteří se zapojí s Kristem a anděly do díla záchrany hynoucích duší. MYP 206

Viděla jsem, že by mnoho duší mohlo být zachráněno, kdyby byli mladí tam, kde mají být, oddáni Bohu a pravdě. Ale obvykle zastávají postavení tam, kde jim musí být nakládána neustálá práce, neb jinak se sami stanou světáky. Jsou pramenem neustálé úzkosti a starosti. Tekou pro ně slzy a zoufalé modlitby jsou vysílány za ně, jejich rodiči. A přece pokračují nedbajíce žalu, který vyvolává jejich jednání. Zarážejí trny do prsou těch, kteří by zemřeli, jen aby je mohli zachránit, aby se stali těmi, kterými mohli být podle Božího plánu skrze zásluhy krve Kristovy...

Práce, která čeká na nás

Mladí mužové a mladé ženy, viděla jsem, že Bůh má pro vás práci; zvedněte svůj kříž a následujte Krista, jinak Ho nejste hodni. Když setrváváte v bezstarostné lhostejnosti, jak jen můžete říci, jaká je vůle Boží s vámi a jak můžete očekávat, že budete spasení, dokud nebudete jako věrní služebníci konat vůli Páně? Jen ti, kdo věrně plní Boží vůli, obdrží věčný život. Král Slávy je posadí po své pravici a řekne jim: "To dobře, služebníče dobrý a věrný." Můžete sečíst, kolik lidí byste mohli zachránit od záhuby, kdyby jste se místo svých vlastních radovánek snažili poznat, jakou práci můžete konat na vinici svého Mistra? Kolika duším pomohly ke spasení tyto besedy a hudební večírky? Jestliže nemůžete poukázat alespoň na jednu duši takto zachráněnou, obraťte se, ach, MYP 207 obraťte se na novou cestu. Začněte se za duše modlit, přibližte se ke Kristu, těsně k Jeho krvácejícímu boku. Nechť tichý a klidný duch zdobí vaše životy a nechť stoupají k Němu vaše upřímné, zkroušené a pokorné prosby o moudrost, abyste měli úspěch ne pouze při záchraně vlastní duše, ale též duší jiných.

Více se modlete, než zpívejte. Což nemáte větší potřebu modlitby než zpěvu? Mladí mužové a ženy, Bůh vás volá k práci. Změňte od základu svůj způsob jednání. Můžete vykonat dílo, které nemohou vykonat ti, kteří slouží slovem a vyučováním zásad. Vy můžete zapůsobit na třídu lidí, kterou kazatelé nemohou ovlivnit.

- Svědectví pro církev 1T 511- 513

Kde začít?

Ti, kteří touží pracovat pro Pána, měli by začít u sebe, v kruhu své rodiny, mezi svými sousedy a přáteli. Naleznou tam příznivé pole pro misijní činnost. Vnitřní misie je zkušebním polem, ukazujícím kdo je nebo není schopen pracovat na širším poli.

- Svědectví pro církev 6T 428

Nejúčinnější způsob

Osobní úsilí každého jednotlivce má tak dalekosáhlý vliv, že jej hned nemůžeme spatřit. Zanedbáváním tohoto osobního úsilí hynou mnohé duše. Lidská duše má však nekonečnou cenu. Nejlépe je to vidět na Golgotě. Duše získaná pro Krista získá zase další a tak se bude požehnání spásy šířit dál a dále.

- Služebníci evangelia GW 184

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy