EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


43. Kristus v nás (MYP 159)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

43. Kristus v nás (MYP 159)

Jsme-li v lásce vkořeněni a založeni "budeme moci stihnout se všemi svatými, která by byla širokost a dlouhost, a hlubokost a vysokost. A poznat přenesmírnou lásku Kristovu, abychom tak naplnění byli ve všelikou plnost Boží." Efez.3,18-19 Ach, jak vzácné možnosti a povzbuzení. V lidském srdci, očištěném od veškeré mravní nečistoty, přebývá vzácný Spasitel. Zušlechťuje a posvěcuje celou povahu a činí z člověka chrám pro Ducha svatého...

Jeho odpověď na naší víru

Živou vírou můžeme setrvávat v Kristu. Jestli jsme Jej osobně přijali, zůstane v našem srdci bydlet. Žijeme v Boží přítomnosti; když si to uvědomíme, tak se naše myšlenky podřídí Ježíši Kristu. Čím silnější je naše uvědomění si spojení s Bohem, tím horlivější je náš život víry. Tak chodil i Enoch s Bohem. Spasitel vírou přebývá v našich srdcích, když přemýšlíme o tom, čím pro nás je a co pro nás v plánu vykoupení vykonal. Buďme šťastní a vděční a obírejme se ve svém srdci vznešeností toho Božího daru.

Takové myšlenky mají moc k ovládnutí celé povahy. Buďme si vědomí, že můžeme zůstat ve stálém obecenství s Ním, jestliže chceme: "Jaké spojení má chrám Boží s modlami? Nebo vy jste chrám Boha MYP 160 živého, jakž pověděl Bůh: Přebývati budu v nich a procházeti se a budu jejich Bohem a oni budou mým lidem." 2.Kor.6,15

Přetvořeni Jeho láskou

Prodlévají-li naše myšlenky u Krista, promění se náš charakter v Jeho podobu. Naše vědomí bude obeznámeno s Jeho dobrotou a láskou. Jeho láska nás obklopí. Pohlédneme-li v poledne do zářícího slunce a pak odvrátíme svůj zrak, zůstává nám v očích obraz zářícího slunce všude, kamkoli pohlédneme.

Totéž se opakuje, hledíme-li na Krista; vše, nač potom pohlédneme, vyzařuje Jeho obraz - obraz Slunce spravedlnosti. Nevidíme nic jiného a nemůže mluvit o ničem jiném. Jeho obraz se vtiskl v náš duchovní zrak a vše ovlivňuje; řídí a zušlechťuje celou naší přirozenost. Hleděním na Něho se proměňujeme v Jeho obraz. Každého s kým se stýkáme máme ozářit světlem Jeho spravedlnosti. Celá naše povaha se změní, protože srdce, duše i mysl budou proniknuty září Toho, který si nás zamiloval a vydal sebe samého za nás. Přetvoření charakteru se stává skutečností a obnovené srdce naplněné živou vírou šíří osobní, živý vliv.

Jestli jsme přijali a osvojili si Jeho učení, tehdy přítomnost Ježíšova bude usměrňovat naše myšlení, plány a skutky. Budeme plně prodchnuti učením největšího Učitele MYP 161 světa. Jeho vliv naplní náš život uvědomělou zodpovědností ve vykonávaní každodenních povinností.

Pán Ježíš je pro nás vším - prvním i posledním a ze všeho nejlepším. Duch a povaha Ježíše Krista vytváří celý náš život. On je náplní naší bytosti. Slova Kristova jsou Duch a život. Proto není středem našeho života již naše "já", nežijeme my, ale Kristus v nás, ta naděje slávy. Naše "já" zemřelo, ale Kristus, Vykupitel, v nás žije. Hledíme-li na Ježíšův obraz, vyzařujeme jej všude kolem sebe. Žádné zklamání nás nemůže zastrašit,neboť náš zrak je upoután tím nejkrásnějším obrazem - láskou drahého Ježíše. Ta v nás bude přebývat Slovem pravdy.

- Svědectví pro kazatele - TM 387-390

Nejcennější perla

Máme se odevzdat Kristu a ochotně žít životem poslušnosti podle všech Jeho požadavků. Vše, co jsme, všechno naše nadání a schopnosti patří Pánu a my je máme zasvětit Jeho službě. Jestliže se takto plně odevzdáme Kristu, odevzdá se Kristus se všemi nebeskými poklady nám. Získáme drahocennou perlu.

- Kristova pod. COL 116

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy