EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


32. Růst v milosti (MYP 121)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

32. Růst v milosti (MYP 121)

"Ale rozmáhejte se v milosti a v známosti Pána našeho Jezukrista." Je to zvlášť předností mládeže, aby rostla v Ježíšově milosti a známosti. Pozorným studiem Písma svatého dovíme se postupně víc a více o Jeho moci a tak Jej budeme následovat cestou pravdy a poctivosti otevírající se před námi.

Naše rozhodnost musí růst

V srdci každého mladého, který chce býti učedníkem Ježíšovým má být hluboko vkořeněna touha státi se Kristovým spolupracovníkem. Chceme-li náležet mezi řady těch, kteří budou jednou stát bez hříchu před trůnem Božím, musíme se ustavičně snažit kráčet vpřed tou jedinou cestou k pevnosti - den ze dne žít svatý život. Přemůžeš-li pochybnosti jež tě obklopují i těžkosti, jež se před tebou vynoří jako překážky - posilní a upevní se tvá víra. Máme vzrůstati ve svatosti života. Jestli v milosti a poznání Krista porosteš, tehdy lépe využiješ své příležitosti a přednosti, abys mohl stále více nabývati charakter a život Kristův.

Víra v Ježíše poroste tou měrou, čím lépe budete seznámeni se svým Vykupitelem uvažováním o Jeho neposkvrněném životě a Jeho nekonečné lásce. Nemůžete Boha zneuctít víc než vyznáváte-li, že jste Jeho učedníci MYP 122 a zatím jste daleko od Něho a nesytíte a neživíte se Jeho svatým Duchem. Rostete-li v milosti, ochotně budete navštěvovat náboženská shromáždění a radostně budete přinášet svědectví o lásce Kristově před celým shromážděním. Bůh ve své milosti může mladého muže učinit prozíravým a dítky může obdařit poznáním a zkušeností. Ony mohou denně vzrůstat v milosti. Svoji víru byste neměli měřit svými pocity.

Zkoumání srdce

Zkoumej často své srdce a lásku k Bohu. Zkoumej: použil jsem drahé chvíle dnešního dne jen ke své libosti a zábavě? Nebo jsem se snažil obšťastnit jiné. Posloužil jsem svému okolí, aby lidé kolem mne žijící projevili větší oddanost a věrnost vůči Bohu a aby si více vážili věčnosti? Uskutečnil jsem zásady své víry doma, v rodině a projevil tam milost Kristovou řečí i skutky? Zachoval jsem páté přikázaní pokornou poslušností rodičů? Vykonal jsem s radostnou myslí všechny i drobné denní povinnosti? Pomohl jsem ulehčit břímě druhých? Zdržel jsem své rty od zlého a jazyk svůj od mluvení lsti? Uctil jsem dnes svého Spasitele a Vykupitele, který za mně obětoval svůj život, abych dosáhl věčného života?

Bděte a modlete se

Milý mladý příteli! Dříve než začínáš den, nezanedbej se obrátit v modlitbě k Ježíši, aby ti MYP 123 dal sílu a milost, abys přemohl pokušení, kdyby přišlo v jakékoliv formě. Prosíš-li vážně, s pokorným duchem, Pán vyslyší tvé modlitby. Pozoruj slova Pána Ježíše, který pravil: "Proste a dáno bude vám; hledejte a naleznete; tlucte a bude vám otevřeno. Nebo každý, kdož prosí, béře; a kdož hledá, nalézá; a tomu, kdož tluče, bude otevřeno. An který z vás jest člověk, jehož kdyby prosil syn jeho za chléb, dal by jemu kámen? A prosil-li za rybu, zda-li dá jemu hada? Poněvadž tedy vy, jsouce zlí, umíte dobré dary dávati dětem svým, čím více Otec váš, kterýž jest v nebesích, dá dobré věci těm, kteříž Ho prosí?" Mat.7,7-11.

Děti a mládež mohou přijít k Ježíši se svými starostmi a trampotami u vědomí, že bude dbát na jejich prosby a dá jim to, co potřebují. Buď vroucí a rozhodný, můj příteli! Měj před očima Boží zaslíbení a bez pochybování jim věř! Nečekej na nějaké zvláštní pocity, které by měly být znamením, že Pán odpoví. Nevyznačujte Pánu nějaký zvláštní způsob, kterým by se k vám měl přiznat, abyste mohli uvěřit, že od Něho obdržíte to, oč žádáte. Důvěřujte Jeho slovu a vložte celou záležitost do rukou Páně. Věřte cele, že se přizná k vaši modlitbě a že odpověď přijde tehdy a takovým způsobem, jak nebeský Otec uzná za vhodné. A žijte pak podle svých modliteb. Choďte v pokoře a jděte ustavičně vpřed.

"Nebo Hospodin Bůh jest slunce a pavéza; tuť milosti i slávy udílí Hospodin, aniž odepře čeho dobrého MYP 124 chodícím v upřímnosti." Žalm 84,12

"Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin. Blahoslavený člověk, kterýž doufá v Něho. Bojtež se Hospodina svatí Jeho; neboť nemívají nedostatku ti, kdož se Ho bojí." Žalm 34,9-10

"Který člověk žádostiv jest života a miluje dny, aby užíval dobrých věcí? Zdržuj jazyk svůj od zlého a rty své od mluvení lsti. Odstup od zlého a čiň dobré, hledej pokoje a stíhej jej. Oči Hospodinovy obráceny jsou k spravedlivým a uši Jeho k volání jejich. Ale zuřivý obličej Hospodinův proti těm, kteří páchají zlé věci, aby vyplenil ze země památku jejich. Volají-li spravedliví, Hospodin vyslýchá a ze všech jejich úzkostí je vytrhuje." Žalm 34,13-18

Boží zaslíbení jsou nesmírně bohatá, ale ukládají jednu podmínku: zanechat zlo a konat dobro. Vytyčte si proto vysoký životní cíl, jak to učinil Josef, Daniel a Mojžíš. Sečtěte náklady ke stavbě charakteru a budujte jej tak dobře, aby vydržel na věky...

Sami jsme slabí a chybí nám moudrost, ale Pán nám praví: "Jestliže pak komu z vás nedostává se moudrosti, žádejž ji od Boha, kterýž všechněm dává ochotně a neomlouvá, i bude dána jemu." Jak 1,5 Snaž se se vší důkladností o to, aby ses nikdy nepustil Božího ramene a vytrval v Jeho službě. Skrze krev Beránka zvítězíš.

Neomezené možnosti ke konání dobra

Takovou prací pro své dobro budeš mít vliv i na své MYP 125 bližní. Slovo promluvené v pravý čas, mocně působí. Pravá slova dodají naději a sílu těm, kteří jsou ve svých zvycích mravně oslabení. Vytrváš-li v dobrém úmyslu, tehdy svým příkladem a vlivem můžeš uvést zbloudilé duše na pravou stezku.

Dobro, které takto můžeš působit, nemá hranic. Jestli svůj život zařídíš podle slova Božího a dle Jeho pravidla plníš své povinnosti, jestli tvé úmysly a snahy směřují k jednomu cíli - konati dobro, budou tvé snahy korunovány úspěchem. Navázal jsi spojení s Bohem - zprostředkováváš světlo pro druhé. Máš přednost být Ježíšovým spolupracovníkem a nemůžeš býti ničím jiným více poctěn, než požehnáním, plynoucím ze rtů Spasitele: "To dobře, služebníče dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný… vejdi v radost Pána svého." Mat. 25,23.

- The Youths Instructor 1.září 1886

Odevzdání se

Náš Vykupitel nepřijme rozpolcenou službu. Ti, kteří jsou činní ve službě Boží, mají se denně odevzdat Bohu. Studováním Jeho slova mají porozumět Jeho naučením a poslušně je uskutečňovat. Tak se mohou dostat na vrchol pravého křesťanství. Bůh denně zdokonaluje jejich charakter, který obstojí i v poslední zkoušce. Věřící denně pracuje na svém vznešeném poslání, aby dokázal před lidmi i anděly, co je schopno evangelium učinit z padlé lidské bytosti.

- Služebníci evangelia - GW 113

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy