EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


2. Výzva k mládeži (MYP 21)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

2. Výzva k mládeži (MYP 21)

Bůh si přeje vychovat z mládeže svědomité lidi, kteří by byli dobře připraveni do práce na Jeho díle, a byli by schopni nést zodpovědnost. Bůh povolává mladé lidi, lidi nezkažených srdcí, silné a statečné, odhodlané mužně bojovat v nastávajícím boji, mládež, která by Ho oslavila a byla lidstvu k požehnání. Jestliže si mládež zvolí Bibli jako zásadu svého jednání, schladí své zbrklé touhy a uposlechne hlasu svého Stvořitele a Vykupitele, nejenže bude mít pokoj s Bohem, ale sama bude zušlechtěná a dosáhne vyšší úroveň. Můj mladý, drahý příteli, předmětem tvého největšího zájmu by se měly stát pokyny Slova Božího, protože ony mají pro tebe věčnou, neocenitelnou hodnotu.

Snažně vás prosím, buďte rozvážní a moudří a zvažte následky nezřízeného života, neusměrňovaného Duchem svatým. „Nemylte se, Bůh nebude oklamán; nebo cožkoli rozséval by člověk, toť bude i žíti. Nebo kdož rozsívá tělu svému, z těla bude žíti porušení...“ (Gal.6,7-8) V zájmu své duše a kvůli Kristu, který dal za nás svůj život, aby vás uchránil od záhuby, zastav se nyní na prahu svého života a uvažuj o svých povinnostech, příležitostech i možnostech. Bůh vám dává příležitost ke splnění svrchované úlohy. Váš vliv se může stát dobrým svědectvím pro Boží pravdu. Můžete se stát Božími spolupracovníky ve velkém díle záchrany lidstva.

MYP 22 Vznešené povolání

Ó, kéž by mladí lidé poznali cenu svého vznešeného povolání! Uvažujte dobře nad každým vaším krokem. Pusťte se do díla se šlechetným a posvěceným záměrem a rozhodněte se, že v moci Boží lásky nesejdete ani na krok z cesty poctivosti. Změníte-li směr, vězte, že každý váš krok bude ohrožen nebezpečím a zkázou a bude vás vzdalovat od cesty pravdy, jistoty a zdaru. Je pro vás nutné posilovat vaše chápání a zároveň vaše morální schopnosti znovu oživit božskou mocí.

Boží věc si vyžaduje vaše nejlepší síly. Na mnoha místech je velký nedostatek mladých lidí s vysokou kvalifikací. Je zapotřebí takových lidí, kterým by bylo možné svěřit práci na rozlehlých, ke žni dozrálých polích. I průměrně nadaní mladí lidé, kteří se cele oddali a zasvětili Bohu a jsou dosud nezkaženi neřestí a nečistotou, jsou schopní úspěšně pracovat a vykonat veliké dílo pro Boha. Kéž by mladí lidé přijali tuto naléhavou výzvu, pracovali s rozvahou a mysleli střízlivě.

Kolik mladých lidí pozbylo svou mravní sílu v marnostech a nemoudrých zábavách! Vyvstávají přede mnou nesčetné životní tragédie mladých lidí, z nichž zbyly následkem povolování neřestným zvykům jen trosky člověčenství a to duševně, mravně i tělesně. Jejich síly byly zmařeny, stali se neužitečnými pro život, protože šli cestou nezákonných rozkoší.

Prosím vás, bezstarostná a lhostejná mládeži dneška, obraťte se a MYP 23 spolupracujte s Bohem. Budiž snahou vašeho života být jiným k požehnání a záchraně. Když budete hledat pomoc u Boha, Jeho síla pracující ve vás, zmaří každý odpor nepřítele a vy budete posvěceni Boží pravdou. A třebaže hřích mezi dnešní mládeží rychle vzrůstá, buďte rozhodnuti podniknout vše, co je ve vaší moci, pro vysvobození duší z nadvlády satanovy.

Buďte nositeli světla

Kamkoli půjdete, všude šiřte světlo. Dokažte každému, že máte sílu vůle, že nejste nerozhodnými lidmi, a že se nenecháte lehko zviklat přemlouváním zlých společníků. Neposlouchejte rady těch, kteří Boha nectí, ale reformujte, napravujte a zachraňujte duše z moci satanovy.

Modlete se. Mírně a něžně domlouvejte vzpírajícím se. Podaří-li se vám jen jednu duši vysvobodit z bludu a přivést ji pod prapor Kristův, způsobíte velkou radost v nebi a na vaší koruně slávy bude umístěna hvězda. Každá zachráněná duše stojící pod nebeským vlivem, povede i ostatní k spasitelnému poznání. Tak se bude rozvíjet dílo, jehož výsledek spatříme teprve v soudný den.

Nezdráhejte se pracovat pro Pána, domnívajíc se, že byste stejně vykonali málo. Vykonejte svědomitě své, třeba malé dílo a Pán bude podpírat vaše úsilí svou spoluprací a požehnáním. Vaše jména napíše do knihy života jako jména těch, kteří jsou hodni vejít do radosti svého Pána. Prosme vážně Pána, aby vypudil dělníky, neb pole se již bělají ke žni. Žeň jest mnohá, ale dělníků málo…

MYP 24 Pěstujte široký rozhled

Mladí lidé mají mít široký rozhled, a mají moudře plánovat, aby všechny příležitosti co nejlépe využili. Musí být proniknuti nadšením a odvahou, která kdysi naplňovala apoštoly. Apoštol Jan praví: „Psal jsem vám mládenci, že jste silní a Slovo Boží ve vás zůstává a že jste zvítězili nad tím zlostníkem.“ 1.Jan 2,14 Neobyčejně vysokou úroveň předkládá Pán naší mládeži, povolávaje ji do svých služeb. Mládenci čistého srdce, kteří se radují, že se mohou učit v Boží škole, mají možnost vykonat velké dílo pro Mistra; potřebují pouze uposlechnout rozkaz svého Kormidelníka, který zaznívá ještě dnes: „Buďte muži, buďte silní!“

Máte být lidmi odhodlanými pokorně kráčet s Bohem, kteří by obstáli před Ním v mužnosti, jim propůjčené, oproštění od nečistoty, zbaveni všech poskvrn smyslnosti, která je znamením této porušené doby. Musíte být lidmi, kteří opovrhují jakoukoli lstí a bezbožností, kteří jsou odhodláni postavit se na stranu pravdy, vysoko zvedajíc zkrvavenou korouhev knížete Immanuele. Vaše schopnosti budou vzrůstat, užijete-li jich pro Mistra a budou pokládány za vzácné Tím, který vás vykoupil za nekonečnou cenu. Nepolevte a neupusťte od díla jen proto, že nemůžete vykonat něco velikého, nýbrž konejte vše, co vaše ruce k práci naleznou a to důkladně a rozhodně.

Výzva k nástupu

Pán volá dobrovolníky, aby nastoupili pod Jeho prapor a nesli před světem korouhev kříže. MYP 25 Církev touží po pomoci mladých lidí, kteří by neohroženě vydali svědectví, kteří by svým vroucím zápalem rozproudili dřímající síly lidu Božího a tak zvýšili moc církve ve světě. Jsou potřeba mladí lidé, kteří odolají náporu světskosti a kteří pozvednou varovný hlas již vůči prvním krokům na cestě nemravnosti a neřesti.

Mladý člověk, který chce sloužit Bohu a který se chce zasvětit Jeho dílu, musí nejdříve očistit chrám své duše ode vší nečistoty a dovolit Kristu, aby bydlel v jeho srdci. Teprve pak jeho křesťanské úsilí bude mít moc a projeví se u něho nadšená horlivost, aby povzbudil své bližní ke smíření s Kristem. Odpovědí naši mladí lidé na výzvu Kristovu slovy: „Zde jsem, pošli mne?“ Mladí lidé, snažte se jít vpřed; prokažte se jako spolupracovníci Kristovi; ujměte se práce tam, kde On ji zanechal a doveďte ji do konce!

- Review and Herald 16. června 1891

Podstatné prvky charakteru

Bůh nevyzývá mládež k tomu, aby byla méně snaživá. Rysy charakteru, které činí člověka úspěšným a váženým mezi lidmi, - nezdolná touha po vyšším dobru, nezkrotná odhodlání, snaživé úsilí a neúnavná vytrvalost - nemají být potlačeny.

PP 602

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy