EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


125. Láska k světským radovánkám (MYP 367)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

125. Láska k světským radovánkám (MYP 367)

Je znepokojivou skutečností, že světské radovánky ovládají celé zástupy mládeže. Mnozí z nich se tak chovají, jakoby ty drahocenné hodiny zkoušky poskytnuté z Boží milosti, byly jednou velkou slavností a oni byli posláni na tento svět jen pro zábavu, aby si co nejvíce užili. Vždy si najdou nějakou světskou zábavu a potěšení, ale vůči nebeskému Otci a vlivu Ducha svatého zůstávají úplně neteční. Mnozí jsou nedbalí ve svých řečech i ve společnosti. Zapomínají na to, že podle svých slov budou buď ospravedlněni, nebo odsouzeni. Boha potupují lehkomyslné, prázdné, dvojsmyslné řeči a neslušný smích, který charakterizuje život mnohých z naší mládeže...

Satan se snaží uvést naší mládež do světských zábav, aby v nich našla zálibu. Ospravedlňuje je tím, že jsou tyto zábavy nevinné, neškodné, nejsou nebezpečné, ba naopak, prospívají zdraví. Snaží se představit jim cestu života neschůdnou, zatímco cestu světského užívání radostnou, posypanou kvítím.

Třpytivými a vábivými barvami líčí svět a jeho radovánky v očích mládeže. Avšak zemskému užívání bude brzy konec a splní se zákon: "co kdo seje, to bude i žnout." Jsou snad naše lákadla, schopnosti nebo nadání natolik cenné, že je nemůžeme obětovat Bohu, našemu Stvořiteli, který každý okamžik nad námi bdí? Jsou opravdu naše vědomosti tak veliké, abychom je nemohli Bohu nabídnout? MYP 368

Cesta moudrosti

Mládež se často domnívá, že potřebuje nějakou zábavu, která by osvěžila a pobavila její duši. Je to právě blažená naděje křesťana, co jejich duše potřebuje. Náboženství se může stát věřícímu potěšením a jeho bezpečným vůdcem k prameni skutečného štěstí. Nechť mládež studuje Slovo Boží a oddá se modlitbě a přemýšlení o svatých věcech a pak pozná, že by vůbec nemohla lépe využít volné chvíle. Cesty moudrosti "jsou cesty utěšené a všechny stezky její jsou pokojné." Přísl. 3,17

Apoštol Pavel ve své epištole k Titovi napomíná mládež ke střídmosti: "Takž i mládenců napomínej ke středmosti. Ve všech věcech sebe samého vydávaje za příklad dobrých skutků, maje v učení neporušenost, vážnost. Slovo zdravé, které by nemohlo tupeno býti, aby ten, kterýž by se protivil, zastyděti se musel, nemaje co zlého mluviti na vás." Tit.2,6-8

Naléhavě prosím mládež, aby si ve svém vlastním zájmu vzala k srdci varování apoštola. Všechna tato zbožná naučení, napomínání i varování budou vám buď vůní života k životu, nebo vůní smrti k smrti.

Mládež je od přirozenosti náchylná věřit, že se od ní neočekává mnoho odpovědnosti a důslednosti v nesení břemen. Když však na každého dolehne tato povinnost, má dosáhnout úrovně požadované Biblí. Světlo zářící z Písma o přednostech, příležitostech, radách, napomínání, varování, buď zdokonalí charakter, nebo lenivé a bezstarostné odsoudí. V tomto světle mají chodit mladí i staří. Kdo se tedy rozhodne postavit se cele na stranu Boží a dát službě Bohu první místo ve svém životě? Kteří chtějí být nosiči břemen? MYP 369

"Pamatuj na Stvořitele svého ve dnech mladosti své?" Kaz.12,1 Pán Ježíš touží po tom, aby Mu sloužili ti, na nichž je dosud viditelný pel mládí. Je to Jeho přání, aby se stali dědici věčného života. Proto nechť vzrůstají mladí muži i ženy ve šlechetnosti a vážnosti, bez ohledu na kolem se šířící mravní zkázu, která tak mnoho mladých zničila již v útlém věku. V Kristu se mohou stát svobodnými dítkami světla a ne temnosti.

Bůh vyzývá každého mladíka i dívku, aby se zřekli svých špatných zvyků. "V práci nebuďte leniví, duchem vroucí, Pánu sloužíce."Řím.12,11 Nesmíme zůstat neteční. Máme se usilovat oprostit se od špatných zvyků a polepšit své chování. Vážnými modlitbami musíme usilovat o sílu k zachování Jeho přikázání. Každým svým krokem se máme vzdalovat od špatné společnosti a zlých zvyků ve víře, že Pán nám udělí skrze moc svého Ducha sílu k vítězství.

Věrnost v maličkostech

Naše stálé, osobní, soustředěné úsilí bude korunováno úspěchem. Ti, kteří chtějí ve světě mnoho vykonat, mají být ochotni dle Boží vůle toto konat splněním malých úloh. Člověk, který chce konat pouze velkolepé věci a dosáhnout tak závratných výšek, nakonec pozná, že nic neudělal.

Věrné vykonávání práce a její stálé poctivé opakování každý den, je v Božích očích ceněno více, než vykonání jednoho velkého díla a dává to mládeži dobrý příklad a působí na povahu jejich práce... MYP 370

Mládež může vykonat mnoho dobrého, když se snaží zachraňovat duše. Jsou zodpovědní Bohu za to, jak použili své schopnosti, jež jim byly svěřeny. Ti, kteří tvrdí, že jsou syny a dcerami Božími, mají se usilovat o dosažení vysoké úrovně. Nechť využijí každý dar, který obdrželi od Boha.

- The Youths Instructor 1.ledna 1907

Neukojené touhy

Neustálou touhou po zábavách se projevují hluboká přání duše. Ale ti, kteří pijí z pramene světských radostí, zjistí, že jejich žíznivá duše zůstává neukojena. Jsou podvedeni; mylně považují veselí za štěstí, a když vzrušení opadne, upadají v malomyslnost a zoufalství. Jaké bláznovství, jaká pošetilost, opustit "pramen vod živých" kvůli "děravým cisternám" světské radosti.

- Základy křesť. výchovy FE 422

Příležitosti pro svědčení

Jsi-li cele oddán Kristu, najdeš vždy dostatek příležitostí vydávat o Něm svědectví. Budeš zván na zábavu a nyní záleží na tobě, zda využiješ příležitosti a vydáš svědectví "že jsi Pánův." Jsi-li věrným křesťanem, nebudeš hledat výmluvu, proč nemůžeš jít, nýbrž skromně, ale jasně řekneš, že jsi dítkem Božím a tvé zásady ti nedovolují, abys třeba jen jednou, příležitostně navštívil takové místo, kam bys sebou nemohl pozvat svého Pána.

- The Youths Instructor 4.května 1893

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy