EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


123. Pravá ozdoba (MYP 359)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

123. Pravá ozdoba (MYP 359)

Mravní nevázanost se všude rozmáhá a kvůli lásce k okázalému oděvu jdou duše na zahynutí. Způsob života devíti desetin zajatců módy je klamný. Podvod a klam je jejich každodenní obvyklý postup, protože chtějí vypadat jinak, než jakými opravdu jsou.

Ušlechtilost duše, laskavost a velkorysost mizí a na jejich místo nastupuje ukojování touhy po zlých věcech. Tisíce lidí zaprodávají své ctnosti, jen aby dosáhli prostředky k následování módy světa. Proti těmto vrtochům módy se má postavit armáda reformátorů, kteří přijmou skromný a jednoduchý oděv. Satan stále vymýšlí novinky v módě, jejichž následování vyžaduje oběti v penězích, čase i zdraví.

Následování světa

Otevírá se před námi obraz mravní zkaženosti v módě. Jak mohou jít touto cestou světa křesťané? Máme schvalovat tyto mravy kazící módu tím, že ji přijmeme? Mnozí žijí dle módy světa jen proto, že Kristus, ta naděje slávy, v nich nepřebývá. Pýcha a přepych života i výstřední odívání zašlo dnes tak daleko, že náleží mezi pravá znamení poslední doby.

Všude se projevuje pýcha a marnivost. Avšak MYP 360 ten, kdo se tak rád vzhlíží v zrcadle a obdivuje sebe, se nerad a málokdy podívá do mravního zrcadla - zákona Božího. Tento druh zbožňování svého zevnějšku však boří vnitřní pokoru a krotkost i vše ušlechtilé. Zabere čas, který měl být věnován zpytování srdce i studiu Písma svatého s modlitbou. Bůh nechal napsat své vnuknuté Slovo pro naše ponaučení...

Oddanost módě odebírá ty hmotné prostředky, které nám byly svěřeny ke konání milosrdenství a dobročinnosti a jejich zbytečným utrácením olupujeme Boha. Hmotné prostředky nám nebyly svěřeny proto, abychom se v pýše pozdvihovali. Máme s nimi dobře šafařit a odívat neoděné, sytit hladové a podporovat jimi dílo Boží. Chceme-li se ozdobovat, pak vězme, že pokora, skromnost a moudrost shůry jsou vhodné pro každého člověka jakéhokoli postavení a v jakékoli životní situaci.

Nemáme stát na stráži jako věrní strážní a být dobrým vzorem, příkladem a pomocí lehkomyslným a nešťastným? Nemáme dát naší mládeži dobrý příklad, buď že jíme, neb pijeme, neb cokoli činíme, abychom vše k Boží slávě činili?

- Review and Herald 12.prosince 1912

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy