EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


112. Požehnání v domově (MYP 333)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

112. Požehnání v domově (MYP 333)

Pán praví mladému: "Synů můj, dej mi srdce své!" Přísl.23,26 Vykupitel světa má radost, oddají-li Mu dítky a mládež svá srdce. Veliký zástup dětí osvědčí svou věrnost k Bohu tím, že chodí ve světle. Kristus je tím světlem. Oni milují Ježíše a je jejich radostí chodit dle Jeho vůle. Trpí-li křivdu, neprojevují netrpělivost, svou trpělivostí a dobrotou rozveselují srdce otce i matky a vše ochotně vykonávají, aby svým rodičům ulehčili břímě každodenního života. I ve svém dětství a mládí dokazují, že jsou věrnými učedníky Páně.

Milé děti a mládeži! Již ve svém útlém mládí můžete být požehnáním domova. Jak smutný pohled, když dítky věřících rodičů jsou nepoddajné, neposlušné, nevděčné svéhlavé a rozhodnuté jít svou cestou, bez ohledu na to, kolik zármutku a utrpení tím způsobí svým rodičům. Satan se snaží ovládnout srdce dětí od malička, aby pak celý jejich život poskvrnil svým duchem.

Poslušnost rodičů

Rodiče mohou vykonat vše, co na nich záleží - dát svým dětem všechny přednosti a všechny ponaučení, aby oddaly své srdce Bohu - přece se může stát, že jejich dítky nechtějí chodit ve světle a vrhají tím stín MYP 334 na rodiče, kteří je milují a po spasení svých dětí touží.

Satan se snaží, aby udržel dítky na cestě hříchu a neposlušnosti, když se mu to podaří vezme jim život dokud jsou ještě ve hříchu, aby neměli naději na spasení a tak srdce věřících rodičů pronikl mečem zármutku. Bolest jež nemůže býti utišena, bude zvírati srdce takových otců a matek pro své neobrácené děti a jejich špatný postoj vůči Bohu...

Dítky a mládeži! Prosím vás, ve jménu Ježíše Krista, choďte ve světle. Podřiďte svou vůli Boží vůli. "…jestliže by tě namlouvali hříšníci, nepřivoluj!" Přísl.1,10 Setrvej věrně na stezce Páně, neb na cestě přestupníku nebudeš míti pokoje. Vstoupíš-li na špatnou cestu, uvrhneš své rodiče do špatného světla a na věc Kristovu temný stín. Buď si vědom, že v nebeských knihách je veden přesný záznam o tvém životě a tyto budou jednou před světem otevřeny. Pomysli na to, jak hrozné výčitky by tě jednou trápily, kdyby tě stihl hrozný osud ztráty věčného života. "Obraťtež se k domlouvání mému. Hle, vynáším vám ducha svého a v známost vám uvodím slova svá... tehdy volati budou ke mně... ale kdož mne poslouchá, bydliti bude bezpečně, pokoj maje před strachem zlých věcí." Přísl.1,23.28.33 Dávejte pozor na Kristův pokyn: "Choďte v světle, dokud světlo máte, aby vás temnota nezachvátila." Jan 12,35

- The Youths Instructor 10.srpna 1893

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy