EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


111. Úcta a láska k rodičům (MYP 331)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

111. Úcta a láska k rodičům (MYP 331)

Ti, kteří chtějí opravdu následovat Ježíše Krista, musí Ho mít ve svém srdci a považovat Ho za nejvyššího Pána. Musí zjevovat Jeho ducha a charakter v rodinném životě a musí být zdvořilí a laskaví k těm, s nimiž přicházejí do styku.

Mnohé děti tvrdí, že znají pravdu, ale nevzdávají rodičům čest a laskavost, jež jim náleží. Dokazují otci a matce jen málo lásky a nectí je, protože se nepřizpůsobují jejich přáním, anebo se jim nesnaží ulevit ve starostech. Mnozí vyznavači křesťanství nevědí, co to znamená: "Cti otce svého a matku svou." Právě proto tak málo znají co to znamená: "aby se prodloužily dnové tvoji na zemi.“

Naše mládež tvrdí, že zachovává Boží přikázaní a přece často přehlíží a porušuje páté přikázání. Proto se na ni nemůže splnit bohaté požehnání, zaslíbené těm, kteří tento příkaz dodržují a ctí si otce i matku. Nebude-li svého hříchu litovat a nenapraví-li z milosti Kristovy své zvyky a povahu, nikdy nevejdou na novou, věčnou zem. Ti, kteří si neváží svých rodičů a nemilují je, nebudou mít ani úctu k Bohu. Ti, kteří ve zkoušce neobstojí, kteří si neváží svých bohabojných MYP 332 rodičů, nebudou poslouchat ani Bohu a proto nemají naději, že vejdou do zaslíbené země.

Poslušnost rozhoduje

Mládež nyní rozhoduje o svém věčném osudu. Vyzývám vás, abyste se pozastavili nad přikázáním, které Bůh spojil se zaslíbením: "ať se prodlejí dnové tvoji na zemi, kterouž Hospodin Bůh tvůj dá tobě." Děti, toužíte po věčném životě? Pak si važte svých rodičů a ctěte je...

Hřešíte-li doposud a nevěnujete jim lásku a poslušnost, začněte ihned napravovat minulost. Nemůžete si dovolit jednat jinak, neboť to znamená pro vás ztrátu věčného života. Zpytatel srdcí ví, jak se chováte ke svým rodičům, neboť on váží mravní charakter na svých váhách nebeské svatyně. Ó, vyznejte, že jste zanedbávali své rodiče, že jste byli k nim lhostejní a že jste pohrdali svatým Božím přikázáním...

Laskavé srdce rodičů k vám lne něžnou láskou; byli byste schopní se jim odměniti chladnou nevděčností? Oni vás milují a starají se, abyste dosáhli spasení. Zdali však jste častokrát nezavrhli jejich radu a nechodili dle své vůle a po vlastních cestách? Nenásledovali jste často své vlastní názory dobře vědouce, že Bůh zavrhuje vaše jednání? Mnozí otcové a matky sestupují se zlomeným srdcem do hrobu kvůli nevděku a neúcty svých dětí.

- The Youths Instructor 22.června 1893

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy