EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


104. Hospodárnost v odívání (MYP 313)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

104. Hospodárnost v odívání (MYP 313)

Lid Boží by měl praktikovat přísné hospodaření ve vydávání prostředků, aby mohl něco přinést Pánu a říci: "Dávám Ti ze Tvého." Tak mají Bohu vzdát dík za přijatá požehnání. Tak si mají i pro sebe ukládat poklady v blízkosti trůnu Božího.

Světáci vydávají velké částky na odívání, ač by tyto peníze měly být dány na ošacení a k nasycení těch, kteří trpí zimou a hladem. Mnozí za něž Kristus dal svůj život, se pokorně spokojí s nejlevnějším, nejvšednějším oblečením a jiní vydávají tisíce, aby uspokojili nikdy nekončící požadavky módy.

Pán přikázal svému lidu, aby vyšel ze světa a aby byl odlišný. Nápadně živé barvy, nebo nákladný oděv se nehodí pro ty, kteří věří, že žijeme v posledních dnech doby milosti. Apoštol Pavel píše: "Protož chtěl bych, aby se modlili muži na všelikém místě, pozdvihujíce čistých rukou, bez hněvu a bez roztržitosti. Takž také i ženy, aby se oděvem slušným se stydlivostí a se střídmostí ozdobovali, ne křtaltováním sobě vlasů neb zlatem, aneb perlami, aneb drahým rouchem, ale (tak, jak sluší ženám, kteréž dokazují při sobě pobožnosti) dobrými skutky." 1.Tim.2,8-10

I mezi těmi, kteří se vydávají za dítky Boží, jsou tací, kteří utrácejí za oděv víc než je nutno. Máme se strojit pěkně a vkusně, ale milé sestry, když si kupujete a MYP 314 upravujete oblečení pro sebe a své děti, pamatujte na dílo na vinici Páně, které ještě musí být vykonáno. Je správné, když si koupíte dobrý materiál a dbáte na pečlivé ušití. To je hospodárné. Ale bohaté ozdoby nejsou potřebné a kdo si v nich libuje, utrácí pro samolibé uspokojování peníze, které patří do Boží pokladny.

Váš oděv vám v očích Božích nedodá ceny. Pán oceňuje vnitřní ozdobu, ctnosti Ducha, laskavé slovo, pozornost a ohleduplnost k jiným. Obejděte se bez nepotřebných tretek a ozdob a ušetřené prostředky odkládejte na šíření Božího díla.

Sebezapření se Bohu líbí

Nauč sebe i své dítky sebezapření. Všechno co sebezapřením ušetříš, bude v díle Božím na správném místě požehnáno. Je třeba mírniti bolesti, přiodívat nahé, sytit hladové a pravdu pro přítomnou dobu zvěstovat těm, kteří ji ještě neznají...

Jsme svědky Kristovými a nesmíme dopustit, aby čas a pozornost určené k vykonávání Božích rozkazů byly pohlceny světskými zájmy; nesmíme obracet méně pozornosti na to, co nám Bůh představil jako naléhavé. Tak by byly ohroženy zájmy věčné:"Hledejte nejprve království Boží a spravedlnost Jeho." Mat.6,33 Kristus věnoval celý svůj čas sebezapíravé službě a Jeho slovo i nás vybízí: "Chce-li kdo za mnou přijíti, zapři sám sebe a vezmi kříž svůj a následuj mne.“ Mat.16,24 „A budete moji učedníci." Jan 15,8 S ochotným a radostným srdcem se Kristus oddal plnění MYP 315 vůle Boží. "Byl poslušen až do smrti a to smrti kříže." Bude nám potom sebezapření připadat obtížné, anebo se máme zdráhat být účastníky Jeho utrpení? Jeho oběť by měla proniknout každý náš nerv a učinit nás obětavými v Jeho práci. Při pomýšlení co On pro nás učinil, musí být naše srdce naplněna láskou.

Budou-li vyznavači pravdy dokazovat obětavého ducha představeného v Písmě, bude poselství pravdy spět kupředu. Pán vyslyší naše modlitby za obrácení duší. Světlo věřících bude zářit a nevěřící vidouce jejich dobré skutky budou velebit Otce vašeho, kterýž jest v nebesích.

- Review and Herald 1.prosince 1910

Láska k vystavování se na obdiv

Láska k okázalosti vede k marnivosti a v mnoha mladých lidech zabije touhu po ušlechtilém životě. Místo snahy o dosažení vzdělání, mladí lidé se záhy rozhodují pro nějaké zaměstnání, aby tak získali peníze a mohli vyhovět vášni v oblékání. Tato vášeň byla mnohé mladé dívce ke zkáze.

- Výchova Ed 247

Puritánská jednoduchost

Puritánská čistota a prostota by měly vyznačovat příbytky a ozdoby všech, kteří věří vzácným přítomným pravdám. Všechny prostředky zbytečně vydávané na oděv, anebo ozdobování našich domovů, je mrhání peněz našeho Pána. Je to olupování Božího díla pro ukojení pýchy.

- Svědectví pro církev 5T 189

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy