EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Znamení opustit velká města

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Znamení opustit velká města

„Protož když uzříte ohavnost zpuštění, předpověděnou od Daniele proroka, ana stojí na místě svatém, (kdo čte, rozuměj), tehdáž ti, kteříž by byli v Judstvu, nechť utekou na hory.“ (Mat 24,15.16)

Nejsme příliš vzdáleni od doby, kdy jako první učedníci budeme nuceni vyhledávat útočiště na pustých a osamělých místech. Jako bylo pro judské křesťany signálem k útěku obležení Jeruzaléma římskými armádami, tak uchvácení moci ze strany našeho národa Spojených států, prostřednictvím nařízení vynucujícího papežskou neděli, bude varováním pro nás. Tehdy nastane čas odejít z velkých měst, nastane čas k přípravě k opuštění měst menších do odlehlých domovů na osamocených místech v horách. (5T 464,465)

Po léta jsem dostávala zvláštní světlo, že svoji práci nemáme soustřeďovat ve městech. Vřava a zmatek, který naplňuje tato města, podmínky vyvolané odborovými organizacemi a stávkami, by se ukázal jako veliká překážka našemu dílu. Lidé se snaží ty, kteří jsou zaměstnáni v různých pracovních oborech, přivést do omezujícího vlivu jistých odborových svazů a organizací. Toto není Božím plánem, nýbrž plánem mocnosti, kterou bychom neměli žádným způsobem uznávat. Boží Slovo se naplňuje. Bezbožní se sami svazují do otepí, připravených ke spálení. (7T 84)

Světové odborové organizace a svazy jsou osidlem. Bratři, nevstupujte do nich a vyhýbejte se jim. Nemějte s nimi nic do činění. Kvůli těmto odborovým organizacím a svazům bude brzy pro naše instituce velmi obtížné, aby pokračovaly v práci ve městech. … Vyučujte náš lid, aby odcházeli z měst na venkov, kde mohou získat malý kousek země a vytvořit domov pro sebe a své děti. …

Zakrátko bude ve městech takový svár a zmatek, že ti, kteří je budou chtít opustit, nebudou moci. (2SM 142)

Nemáme se usazovat tam, kde budeme nuceni vejít do úzkých vztahů s těmi, kdož nectí Boha. … Pokud jde o zachovávání neděle, brzy má přijít rozhodný okamžik. …

Strana stoupenců neděle nabývá na síle ve svých falešných nárocích, a to bude znamenat útlak pro ty, kteří se rozhodnou zachovávat Sobotu Hospodinovu. …

Jestliže si v prozřetelnosti Boží můžeme opatřit bydliště co nejdál od měst, Pán si přeje, abychom tak učinili. Před námi jsou přenesnadné časy. (Country Living 20,21)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy