EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Žádostivost po nahotě

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Žádostivost po nahotě

„...každý, kdož by pohleděl na ženu ku požádání jí, již zcizoložil s ní v srdci svém.“ (Mat 5,28).

Mnoho mladých lidí dychtí po knihách. Čtou vše, nač přijdou. Vzrušující milostné příběhy a nečisté obrázky působí zhoubně. Mnozí dychtivě pročítají romány a výsledkem je, že jejich obrazotvornost se stává poskvrněnou. Ve vlacích se hojně šíří obrázky nahých žen k prodeji. Tyto nechutné obrazy … visí na stěnách těch, kdož se zabývají uměním. Žijeme v době, kdy se na všech stranách vyskytuje zkaženost. Žádost očí a porušené vášně se podněcují zřením a čtením. Skrze obrazotvornost je porušeno srdce. Mysl s potěšením rozjímá nad výjevy, které budí nižší a opovrženíhodnější vášně. Tyto nemravné obrazy, viděné skrze porušenou obrazotvornost, ničí mravy a připravují svedené, zaslepené bytosti, aby popustili uzdu smyslným žádostem. Poté následují hříchy a zločiny, které strhávají bytosti, stvořené k obrazu Božímu, na úroveň se zvířaty, pohroužejíce je nakonec v zatracení. Vyhýbejte se čtení a hledění na věci, které dávají podnět k nečistým myšlenkám. Pěstujte mravní a rozumové síly. Nedopusťte, aby tyto ušlechtilé síly zeslábly a byly porušeny přílišným čtením, třeba jen příběhů a pohádek. …

Je nemožné, aby mládež vlastnila zdravou mysl a správné náboženské zásady, pokud nemá zalíbení ve čtení Božího slova. Tato kniha obsahuje nejzajímavější dějiny, poukazuje na cestu spasení v Kristu a je jejich průvodcem k vyššímu a lepšímu životu. Všichni by ji prohlásili za nejzajímavější knihu, jakou kdy četli, kdyby se jejich obrazotvornost nezkazila smyšlenými, vzrušujícími příběhy. Vy, kteří očekáváte, že váš Pán přijde podruhé, aby proměnil vaše smrtelná těla a přetvořil je k podobě svého nejslavnějšího těla, musíte dosáhnout vyšší úrovně jednání. Musíte pracovat z vyššího postavení, než jak jste dosud pracovali, jinak nebudete zahrnuti do počtu těch, kteří obdrží konečný dotek nesmrtelnosti. (2T 410,411).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy