EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Vyvstává otázka Soboty proti neděli

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Vyvstává otázka Soboty proti neděli

„A třetí anděl letěl za nimi, pravě velikým hlasem: Bude-li se kdo klaněti šelmě a obrazu jejímu, a vezme-li znamení její na čelo své aneb na ruku svou, i tenť bude píti víno hněvu Božího.“ (Zj 14,9.10)

Dříve ti, kteří předkládali pravdy poselství třetího anděla, byli často považováni za pouhé panikáře. Jejich předpovědi, že náboženská nesnášenlivost ve Spojených státech získá nadvládu, že církev a stát se spojí, aby pronásledovaly ty, kdož zachovávají přikázání Boží, byly prohlašovány za bezdůvodné a nesmyslné. … Ale jak se šířeji diskutuje o otázce vynucovaného zachovávání neděle, je vidět, že se přibližuje událost, o níž se tak dlouho pochybovalo a jíž se nevěřilo, a že třetí poselství bude mít účinek, který by nemohlo mít předtím. …

Mužové víry a modlitby budou puzeni, aby vyšli se svatou horlivostí, hlásajíce slova, která jim dal Bůh. Hříchy Babylona budou odhaleny. Strašlivé následky vynucování předpisů církve prostřednictvím civilní moci, nájezdy spiritismu, nepozorovaný avšak prudký růst papežské moci - vše bude odhaleno. Lidé budou těmito vážnými varováními probuzeni. … Když lidé přicházejí za svými dřívějšími učiteli s dychtivým dotazem »Je tomu tak?«, pak tito duchovní předkládají bajky, prorokují pochlebenství (viz Iz 30,10), aby ukonejšili jejich obavy a uklidnili probuzené svědomí. Ale protože mnozí odmítnou spokojit se s pouhou autoritou lidskou a budou vyžadovat jasné „Takto praví Hospodin,„ oblíbení kazatelé, jako kdysi farizeové, naplněni hněvem, že je jejich autorita zpochybňována, budou poselství vydávat za satanovo a podněcovat zástupy milující hřích, aby proklínali a pronásledovali ty, kteří poselství hlásají.

Jak se spor rozšiřuje do nových oblastí a mysl lidu je přiváděna k Božímu pošlapanému Zákonu, satan je na nohou. Moc provázející poselství bude jen dohánět k zuřivosti ty, kteří se staví proti ní. Duchovní budou vynakládat téměř nadlidské úsilí, aby zakryli světlo, aby nesvítilo na jejich stádce. Všemi prostředky, kterými vládnou, se budou snažit, aby potlačili projednávání těchto životně důležitých otázek. Církev se obrátí k silné ruce civilní moci, a v tomto díle se papeženci a protestanté spojí. (GC 605-607)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy