EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Vykořeňte každé semeno pochybnosti

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Vykořeňte každé semeno pochybnosti

„Protož nezamítejtež smělé doufanlivosti své, kteráž velikou má odplatu. Než potřebí jest vám trpělivosti, abyste vůli Boží činíce, dosáhli zaslíbení. … Ale myť nejsme poběhlci k zahynutí, ale věřící k získání duše.“ (Žid 10,35-39)

Viděla jsem, že se nyní nacházíme v době tříbení. Satan pracuje se vší svou mocí, aby vyrval duše z ruky Kristovy a přiměl je, aby zavrhli Syna Božího. …

Povaha se právě vyvíjí. Andělé Boží váží mravní hodnotu. Bůh testuje a zkouší svůj lid. Anděl mi poukázal na tato slova: „Viztež, bratří, aby snad v někom z vás nebylo srdce zlé a nevěrné, kteréž by odstupovalo od Boha živého. Ale napomínejte se vespolek po všecky dny, dokudž se dnes jmenuje, aby někdo z vás nebyl zatvrzen oklamáním hřícha. Účastníci zajisté Krista učiněni jsme, jestliže však ten počátek podstaty (počátek naší důvěry - KJB) až do konce pevný zachováme.“ (Žid 3,12-14).

Bůh pociťuje nelibost, že někteří z Jeho lidu, kteří poznali moc Jeho milosti, vyslovují své pochybnosti a tím, že tak činí, stávají se nástroji satanovými v šíření jeho návrhů i do myslí druhých. Zaseté símě nevíry a zla se nedá tak snadno vykořenit. Satan je živí každou hodinu a ono vzrůstá a sílí. Zaseté dobré semeno potřebuje být živeno, zaléváno a pečlivě ošetřováno, neboť na něj ze všech stran působí každý jedovatý vliv, aby zabránil jeho vzrůstu a zapříčinil jeho zánik. Satanovo úsilí je nyní mocnější než kdykoliv dříve, neboť ví, že má již krátký čas k podvádění. … Lid Boží bude prosíván tak, jako je sítem prosíváno obilí, dokud nebudou všechny plevy odděleny od čistého zrna. Máme pohlížet na Krista jako na svůj příklad a napodobovat tento pokorný Vzor. … Byla mi ukázána odměna svatých, nesmrtelné dědictví. Potom mi bylo ukázáno, kolik Boží lid pro pravdu vytrpěl, a i přesto bude míti nebesa za příliš levně získána. Měli za to, že „utrpení nynější nebyly rovné oné budoucí slávě, která se měla zjeviti na nich“. (podle Řím 8,18). V těchto posledních dnech bude lid Boží zkoušen. Ale brzy přijde jejich poslední zkouška, a potom obdrží dar věčného života. (1T 429-432).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy