EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Uzdravení pro hříchem nemocné duše

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Uzdravení pro hříchem nemocné duše

„Všecka hlava jest neduživá, a všecko srdce zemdlené. Od zpodku nohy až do vrchu hlavy není na něm místa celého, jen rána a zsinalost, a zbití zahnojené, aniž se vytlačuje, ani uvazuje, ani olejem změkčuje.“ (Iz 1,5.6)

Pro hříchem nemocnou duši existuje lék. Tento lék je v Ježíši. Předrahý Spasitel! Jeho milost je dostačující i pro toho nejslabšího; a také i ten nejsilnější musí mít Jeho milost, jinak zahyne. Viděla jsem, jak lze tuto milost získat. Jděte do svého pokojíku a tam sami proste úpěnlivě Boha: „Srdce čisté stvoř mi, ó Bože, a ducha přímého obnov u vnitřnostech mých.“ Myslete to vážně, buďte upřímní. … Bojujte na modlitbě, jako Jákob. Bojujte ve smrtelné úzkosti. … Musíte vynaložit úsilí. …

Hledejte Hospodina celým svým srdcem. Přicházejte s horlivostí, a když opravdově pocítíte, že bez Boží pomoci zahynete, když po Něm budete dychtit jako jelen po tekutých vodách (Žalm 42,1), tehdy vás Pán okamžitě posílí. Tehdy váš pokoj převýší všeliký rozum (všechno chápání - KJB). Očekáváte-li spasení, musíte se modlit. Udělejte si čas. Na svých modlitbách nebuďte uspěchaní a nedbalí. Proste Boha, aby ve vás provedl důkladnou nápravu, aby ovoce Jeho Ducha mohlo ve vás přebývat a vy abyste na tomto světě svítili jako světlo. Nebuďte překážkou nebo kletbou Božímu dílu; můžete být pomocí, požehnáním. Říká vám satan, že se nemůžete plně a svobodně radovat ze spasení? Nevěřte mu.

Viděla jsem, že je výsadou každého křesťana, aby zakoušel bohaté působení Ducha Božího. Sladký, božský klid prostoupí mysl a vy budete rádi přemýšlet o Bohu a nebi. Budete hodovat na slavných zaslíbeních Jeho Slova. …

Milují-li vyznávající křesťané Ježíše více nežli svět, budou o Něm rádi hovořit - o svém nejlepším Příteli, v němž se soustřeďuje jejich největší láska. Přišel jim na pomoc když cítili, že jsou ztraceni a že zahynou. Když byli znaveni a obtíženi hříchem, obrátili se k němu. On sňal jejich břímě viny a hříchu, …a obrátil zcela směr jejich náklonností. Věci, které dříve milovali, nyní nenávidí; a věci, které nenáviděli, nyní milují.

Nastala ve vás tato velká změna? (1T 158-160).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy