EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Sjednocování

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Sjednocování

„To když uhlédají tiší, radovati se budou, hledajíce Boha, a ožive srdce jejich.“ (Žalm 69,33).

Je vaší výsadou radovat se v Pánu a veselit se v poznání Jeho posilující milosti. Nechť se Jeho láska zmocní mysli a srdce. Mějte se na pozoru, abyste se nestali ztrápenými, ustaranými, deprimovanými. Neste povznášející svědectví. Odvraťte své oči od toho, co je temné a co pozbavuje odvahy. Patřte na Ježíše, našeho velkého Vůdce, pod Jehož bdělým vedením je dílo přítomné pravdy, kterému poddáváme své životy a vše, co máme, předurčeno k slavnému vítězství. …

Ach, kéž je vidět …, že Ježíš přebývá v srdci, a že vás posiluje, zmocňuje a utěšuje. Je vaší výsadou, abyste byli den za dnem bohatě obdarováni Jeho Duchem svatým, a aby se den za dnem rozšiřoval váš pohled na důležitost a dosah poselství, které hlásáme světu. Pán vám chce odhalit předivné věci ze svého Zákona. Očekávejte před ním s pokorným srdcem. Modlete se co nejopravdověji za porozumění doby, v níž žijeme, za plnější poznání Jeho úmyslů a za větší schopnost zachraňovat duše. …

Bylo by pro nás dobré, kdybychom přemýšleli, co má brzy přijít na tuto zem. Není čas k lenošení a ke hledání vlastních zájmů. Jestliže čas, ve kterém žijeme, nedokáže vážně zapůsobit na naši mysl, co nás zasáhne? …

Dnes je zapotřebí mužů s jasným chápáním. Bůh vyzývá ty, kdož jsou ochotni nechat se vést Duchem svatým, aby provedli dílo důkladné nápravy. Vidím, že před námi je krize a Pán vyzývá své dělníky, aby se sjednotili. Každá duše by nyní měla zaujmout místo hlubšího, opravdovějšího odevzdání se Bohu, než tomu bylo během let, které jsou minulostí. …

Byla jsem hluboce dojata výjevy, které mi byly nedávno ukázány v nočním vidění. Viděla jsem veliké hnutí - dílo duchovní obnovy - postupující na mnoha místech kupředu. Náš lid se sjednocoval, odpovídaje tak na Boží výzvu. … Nebudeme dbát Jeho hlasu? Neozdobíme své lampy a nebudeme jednat jako lidé, kteří očekávají příchod svého Pána? Tohle je doba, která vyzývá k nešení světla, doba, která vyzývá k jednání. (2SM 399-402).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy