EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Proroctví Eliášovo

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Proroctví Eliášovo

„Aj, já pošli vám Eliáše proroka, prvé nežli přijde den Hospodinův veliký a hrozný. Aby obrátil srdce otců k synům, a srdce synů k otcům jejich, abych přijda, neranil země prokletím.“ (Mal 4,5.6)

Ti, kdož mají připravit cestu pro druhý příchod Kristův jsou představeni věrným Eliášem, stejně jako Jan Křtitel přišel v duchu Eliášově, aby připravil cestu pro první příchod Kristův. (3T 62) Dílo Jana Křtitele a dílo těch, kdož v těchto posledních dnech vyjdou v duchu a moci Eliášově, aby probudili lidi z jejich lhostejnosti, se v mnohém shodují. Dílo Jana Křtitele je předobrazem díla, které má být vykonáno v této době. Kristus musí přijít podruhé, aby soudil svět v spravedlnosti. (SW 21.3.1905)

Jan se odloučil od přátel a blahobytu života. Prostota jeho oděvu, roucho utkané z velbloudí srsti, bylo stálou výčitkou výstřednosti a všeobecné okázalosti židovských kněží a lidu. Jeho strava, čistě rostlinná, sestávající z kobylek (lusky rohovníku - tzv. svatojánský chléb) a medu divokých včel, byla výčitkou poživačnosti a obžerství, které všude převládalo. … Máme mluvit o velikém tématu reformy a probouzet veřejné mínění. Střídmost ve všem má být spojována s poselstvím, aby lid Boží byl odvrácen od modloslužby, od nestřídmosti a od výstřednosti v odívání i ve všem ostatním.

Sebezapření, pokora a střídmost, požadovaná od spravedlivých, které Bůh zvláště vede a žehná jim, má ukazovat lidem pravý opak výstředních, zdraví podrývajících návyků těch, kteří žijí v této porušené době. Bůh ukázal, že zdravotní reforma je tak úzce spjata s poselstvím třetího anděla jako ruka s tělem. (3T 62)

Stejně jako Jan Křtitel … obracel pozornost lidí k Desateru přikázání, i my musíme nést jasně znějící poselství: „Bojte se Boha a vzdejte jemu chválu, neboť přišla hodina soudu jeho.“ S vážností, která byla charakteristická u Eliáše a Jana Křtitele, musíme usilovat o to, abychom připravili cestu pro druhý Kristův příchod. (4BC 1184)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy