EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Příprava na to, co je před námi

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Příprava na to, co je před námi

„Hledejte Hospodina všickni tiší země, kteříž soud jeho činíte; hledejte spravedlnosti, hledejte tichosti. Snad se ukryjete v den hněvu Hospodinova.“ (Sof 2,3)

Přestoupení téměř dosáhlo svého vrcholu. Zmatek naplňuje svět a na lidské bytosti přijde brzy velká hrůza. Konec je velmi blízko. Boží lid se musí připravovat na to, co má přijít na svět jako ohromující překvapení. (CG 555)

Brzy na nás má přijít „čas soužení, jakéhož nebylo,„ a my budeme potřebovat zkušenost, kterou nyní nevlastníme. Mnozí jsou příliš lhostejní na to, aby ji získali. Často se stává, že očekávání těžkostí se snáší obtížněji než když potom skutečně přijde. Avšak s krizí, která je před námi, tomu tak není. Ani to nejživější vylíčení nemůže obsáhnout velikost této hrůzy. V onom čase zkoušky musí každá duše stát před Bohem sama za sebe. „Byť pak Noé, Daniel a Job„ uprostřed země byli, „živť jsem já, praví Panovník Hospodin, nikoli by ani syna ani dcery nevysvobodili. Oni v spravedlnosti své vysvobodili by sami sebe.„ (Ez 14,20). (GC 622,623)

Poslední velký zápas mezi pravdou a bludem bude pouze závěrečným bojem dlouhotrvajícího sporu, jenž se týká Zákona Božího. Do této bitvy nyní vstupujeme - bitvy mezi zákony lidí a přikázání Toho, jehož jméno jest Jehovah, mezi náboženstvím Bible a náboženstvím výmyslů a tradic.(GC 582)

Musíme studovat velké ukazatele, které vyznačují časy, v nichž právě žijeme. … Musíme se nyní nejopravdověji modlit, abychom byli připraveni na boje tohoto velkého dne Boží přípravy. (HC 340)

Ti, kteří se postavili pod Boží vládu, aby Jím byli vedeni a řízeni, zachytí pevnou stopu běhu Jím ustanovených událostí. Inspirováni Duchem Toho, který dal svůj život za život světa, již nebudou déle neschopně postávat, poukazujíce na to, co nedokáží udělat. Vezmou na sebe nebeskou zbroj, vyjdou do boje, ochotni statečně jednat v zájmu Boha, vědouce, že Jeho všemohoucnost doplní jejich nedostatky. (7T 14)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy