EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Příprava bezbožných k útoku na Nový Jeruzalém

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Příprava bezbožných k útoku na Nový Jeruzalém

„Satan … vyjde, aby svodil národy … a aby je shromáždil k boji.“ (Zj 20,7.8)

V onom ohromném davu jsou zástupy těch, kteří patřili k dlouhověkému pokolení, které žilo před potopou. Muži urostlých postav a obrovské inteligence, kteří, poddávajíce se vládě padlých andělů, věnovali všechen svůj um a své znalosti k sebevyvýšení. Muži, jejichž podivuhodná umělecká díla přivedla svět k tomu, že si z jejich génia vytvořil modlu, ale jejichž krutost a zlé úmysly, které poskvrnily zemi a znetvořily Boží obraz v člověku, přiměly Boha, aby je vymazal ze svého stvoření. Jsou zde králové a vojevůdci, kteří si podmaňovali národy, udatní mužové, kteří nikdy neprohráli bitvu, pyšní, ctižádostiví válečníci, před jejichž příchodem se třásla království. Tito se smrtí nezměnili. Když vycházejí z hrobu, proud jejich myšlenek pokračuje právě tam, kde ustal. Jsou puzeni toutéž touhou dobývat, jaká je ovládala, když padli.

Satan se radí se svými anděly a poté s těmito králi, dobyvateli a mocnými muži. Pohlížejí, jaká síla a jaké množství je na jejich straně, a prohlašují, že armáda uvnitř města je malá v porovnání s jejich a že může být přemožena. Vymýšlejí plány, jak se zmocnit bohatství a slávy Nového Jeruzaléma. Všichni se ihned začínají připravovat k bitvě. Zruční řemeslníci sestrojují válečné zbraně. Vojenští vůdcové, proslulí svými úspěchy, organizují zástupy válečníků do rot a divizí.

Nakonec je vydán rozkaz k postupu a nespočetné vojsko vyráží vpřed - taková armáda, jakou nedal dohromady nikdy žádný pozemský dobyvatel, taková, jaké se nikdy nemohou vyrovnat spojené síly všech věků od doby, kdy na zemi začaly války. Satan, nejmocnější z válečníků, vede přední voj a jeho andělé spojují své síly k tomuto poslednímu boji. V jeho řadách jsou králové a válečníci a zástupy, každý pod svým ustanoveným vůdcem, je následují v obrovských seskupeních. Sevřené šiky postupují s vojenskou přesností po rozrušeném a nerovném zemském povrchu k městu Božímu. Na rozkaz Ježíše jsou brány Nového Jeruzaléma uzavřeny a satanova vojska obkličují město a připravují se k útoku. (GC 664)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy