EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Obraz šelmy ustaven

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Obraz šelmy ustaven

„A svodí ty, kteříž přebývají na zemi, těmi divy, kteréž dáno jí činiti před oblíčejem šelmy, říkající obyvatelům země, aby udělali obraz té šelmě.“ (Zj 13,14)

Obraz šelmy bude vytvořen předtím, než se uzavře doba zkoušky, neboť se má stát velkým zkušebním kamenem pro lid Boží a rozhodne o jejich věčném osudu. …

Ve 13. kapitole knihy Zjevení je tento předmět jasně představen: „Viděl jsem jinou šelmu vystupující z země, a měla dva rohy, podobné Beránkovým, ale mluvila jako drak. Kteráž všecku moc první té šelmy provozuje před tváří její; a působí to, že země i ti, kteříž přebývají na ní, klanějí se šelmě té první, jejížto rána smrtelná uzdravena byla.„(verš 11,12) Poté je odhalena moc, která působí divy: „A svodí ty, kteříž přebývají na zemi, těmi divy, kteréž dáno jí činiti před oblíčejem šelmy, říkající obyvatelům země, aby udělali obraz té šelmě, kteráž měla ránu od meče, ale ožila zase. I dáno jí, aby dáti mohla ducha tomu obrazu šelmy, aby i mluvil obraz té šelmy, a aby to způsobila, že kteřížkoli neklaněli by se obrazu té šelmy, aby byli zmordováni. A rozkazuje všechněm, malým i velikým, bohatým, i chudým, svobodným i v službu podrobeným, aby měli znamení na pravé ruce své, aneb na čelích svých, a aby žádný nemohl kupovati ani prodávati, než ten, kdož má znamení aneb jméno té šelmy, aneb počet jména jejího.„ (verše 14-17)

Toto je zkouška, jíž musí lid Boží projít dříve, než bude zapečetěn. Všichni, kdo prokáží svou věrnost Bohu zachováváním Jeho Zákona a odmítnutím přijmout falešnou sobotu neděli - pozn. př., se zařadí pod korouhev Hospodina Boha, jehož jméno jest Jehovah, a obdrží pečeť živého Boha. Ti, kteří se vzdají pravdy nebeského původu, a přijmou neděli jako den odpočinku, obdrží znamení šelmy. … (Letter 11, 1890)

Ačkoli byly Janovi ukázány poslední veliké boje církve Boží s pozemskými mocnostmi, bylo mu také dovoleno spatřit konečné vítězství a vysvobození věrných. … Pohlížeje za dým a hlomoz bitvy, spatřil na hoře Sion spolu s Beránkem skupinu těch, kteří měli namísto znamení šelmy „jméno Otce napsané na čelích svých.„ (5T 572)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy