EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Nyní - vždy nyní

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Nyní - vždy nyní

„Bdětež tedy; nevíte zajisté dne ani hodiny, v kterou Syn člověka přijde.“ (Mat 25,13)

Kristův příchod bude, obrazně řečeno, jako o půlnoci, když všichni spí. Bude dobré pro každého člověka, když bude mít své účty vyrovnány před západem slunce. Veškeré jeho dílo by mělo být v pořádku, všechna jeho jednání mezi ním a jeho bližními spravedlivá. Se vší nepoctivostí, se všemi hříšnými praktikami musí být skoncováno. Olej milosti musí být v našich nádobkách s našimi lampami. … Vskutku smutná bude situace té duše, která měla způsob pobožnosti, ale zapírala její moc; která říkala Kristu: Pane, Pane, ale nenesla Jeho obraz a nápis. …

Bůh milostivě poskytuje zkušební dobu, čas prověřování a zkoušky. Dává pozvání: „Hledejte Hospodina, pokudž může nalezen býti; vzývejte Ho, pokudž blízko jest.“ (Iz 55,6) …

Dnes ještě hlas milosti volá a Ježíš přitahuje lidi provazy své lásky; ale přijde den, kdy se Kristus obleče do roucha odplaty. … Bezbožnost světa každým dnem vzrůstá, a když dosáhne určité hranice, záznam bude uzavřen a účet vyrovnán. Už více nebude oběti za hřích. Pán přichází. Dlouho byla vinnému světu nabízena milující, laskavá a shovívavá ruka milosrdenství. Byla dána výzva: „Ať se chopí mé síly…“ Ale lidé zneužívali Jeho milosrdenství a odmítli Jeho milost.

Proč Pán tak odkládá den svého příchodu? Celá nebesa čekají na uskutečnění posledního díla pro tento svět, a přece toto dílo ještě není dokončeno. Je to proto, že hrstka těch, kteří vyznávají, že mají olej milosti ve svých nádobkách se svými lampami, se nestala hořícími a zářícími světly ve světě. Je to proto, že misionářů je málo. …

Každý týden je o jeden týden méně, každý den jsme o jeden den blíže stanovenému času soudu. Ach běda, jak mnoho je těch, kteří mají jen křečovité náboženství - náboženství závislé na pocitech a ovládané emocemi. „Kdož setrvá až do konce, tenť spasen bude.“ Dbejte tedy na to, abyste měli ve svých srdcích olej milosti. Jeho vlastnictví bude mít pro vás rozhodující význam na soudu. (RH 27.3.1894).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy