EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Měřítko, kterému můžete důvěřovat

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Měřítko, kterému můžete důvěřovat

„Oblecte se v celé odění Boží, abyste mohli státi proti útokům ďábelským.“ (Efez 6,11)

Při každém oživení díla Božího se kníže zla vzchopí k větší činnosti; nyní vynakládá své největší úsilí do konečného boje proti Kristu a Jeho následovníkům. Brzy se má před námi rozvinout poslední veliký klam. Antikrist má představit před našimi zraky své zázračné působení. Klam se bude podobat pravdě natolik, že je bude možné od sebe rozeznat jedině pomocí Písma svatého. Jeho svědectvím musí být zkoušeno každé tvrzení a každý div. …

Jen ti, kdož posílili mysl pravdami Bible, obstojí v posledním velkém boji. Každý bude postaven před otázku: Mám poslouchat více Boha než lidi? Rozhodná chvíle je už velmi blízko. Stojí naše nohy pevně na skále neměnného Božího slova? Jsme připraveni pevně se postavit na obranu přikázání Božích a víry Ježíšovy? …

První a nejvyšší povinností každé rozumné bytosti je naučit se z Písma, co je pravda, a poté kráčet v tomto světle a povzbuzovat druhé, aby následovali jejího příkladu. Měli bychom pilně den co den studovat Bibli, zvažovat každou myšlenku a porovnávat jedno místo v Bibli s druhým. S pomocí Boží si musíme sami utvořit své názory, neboť před Bohem budeme odpovídat sami za sebe. … Pán Ježíš dal svým učedníkům zaslíbení: „Utěšitel pak, ten Duch svatý, kteréhož pošle Otec ve jménu mém, onť vás naučí všemu, a připomeneť vám všecko, což jsem koli mluvil vám.“ (Jan 14,26). Avšak učení Kristovo musí být nejprve uloženo do mysli, aby nám je Duch Boží mohl ve chvíli nebezpečí připomenout. …

Až přijde čas zkoušky, zjeví se ti, kdož učinili Boží slovo pravidlem svého života. … Když bude zažehnuto pronásledování, polovičatí a pokrytci zakolísají a vzdají se své víry; ale pravý křesťan bude stát pevně jako skála, jeho víra bude silnější a jeho naděje skvělejší než v době klidu. (GC 593-602).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy