EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


I vy buďte hotovi

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

I vy buďte hotovi

„I vy buďte hotovi; nebo v tu hodinu, v kterouž se nenadějete, Syn člověka přijde.“ (Mat 24,44)

Představte si, že by se dnes měl Kristus zjevit na nebeských oblacích, kdo … by byl připraven setkat se s Ním? Dejme tomu, že bychom měli být přeneseni do nebeského království právě takoví, jací jsme. Byli bychom připraveni připojit se ke svatým Božím, žít v souladu s královskou rodinou, s dětmi nebeského Krále? Jakou přípravu jste učinili k soudu? Vstoupili jste v pokoj s Bohem? … Snažíte se pomoci těm, kteří jsou kolem vás, těm, kteří žijí ve vašem domě, v sousedství, těm, s nimiž se stýkáte a kteří neostříhají Boží přikázání? … Mějte na paměti, že vyznání bez praktického jednání, které zasahuje do každodenního života, je bezcenné. Bůh ví, zdali zachováváme Jeho Zákon v pravdě. Ví, co právě děláme, o čem právě přemýšlíme a mluvíme. Připravujeme se na setkání s Králem? Když přijde na oblacích nebeských s mocí a slávou velikou, budete schopni říci: „Aj, Bůh náš tento jest, očekávaliť jsme na něj, a vysvobodil nás“? (Iz 25,9) Těm, kteří budou moci toto říci, Kristus řekne: „Vystupte vzhůru. Na této zemi jste Mě milovali. Rádi jste činili moji vůli. Nyní můžete vstoupit do Svatého Města a přijmout korunu věčného života.“

Kdyby nám bylo dovoleno a my byli vpuštěni do nebe takoví, jací jsme, kolik z nás by bylo schopno pohlédnout na Boha? Kolik z nás je oděno svatebním rouchem? Kolik z nás je bez poskvrny, vrásky, neb čehokoliv takového? …

Dnes je náš čas na praní a žehlení - čas, kdy máme očišťovat roucha našich charakterů v krvi Beránkově. Jan dí: „Aj, Beránek Boží, kterýž snímá hřích světa.“ (Jan 1,29) … Nevzdáme se svých hříchů? …

Snažně vás prosím, bratři a sestry, abyste vážně usilovali o získání koruny věčného života. Odměna stojí za ten boj, stojí za tu námahu. … V závodě, ve kterém běžíme, může každý získat nabízenou odplatu - korunu věčného života. Já tuto korunu chci; hodlám ji s Boží pomocí mít. Hodlám se pevně držet pravdy, abych viděla Krále v okrase Jeho. (IHP 356)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy