EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Dokonalost v lidské oblasti

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Dokonalost v lidské oblasti

„Buďtež vy tedy dokonalí, jako i Otec váš, kterýž jest v nebesích, dokonalý jest.“ (Mat 5,48)

Náš Spasitel věděl vše o naší lidské přirozenosti a říká každému člověku: „Buďtež vy tedy dokonalí, jako i Otec váš, kterýž jest v nebesích, dokonalý jest.“ Jako je Bůh dokonalý ve své oblasti, tak má být člověk dokonalý ve své. Ti, kteří přijímají Krista, patří k těm, pro něž jsou vyřčena slova plná naděje: „Kteříž pak koli přijali jej, dal jim moc syny Božími býti, těm, kteříž věří ve jméno jeho.“ (Jan 1,12) Tato slova nám říkají, že bychom se neměli spokojit s ničím menším než s tou nejlepší a nejvyšší povahou, povahou vytvořenou podle božské podoby. Když člověk vlastní takovou povahu, pak život, víra, čistota vyznání jsou poučným příkladem jiným lidem. (MM 112,113)

Avšak ti, kteří očekávají, že uzří kouzelnou proměnu ve svých povahách, aniž ze své strany vynaloží rozhodné úsilí přemoci hřích, budou zklamáni. Pokud vzhlížíme k Ježíši, nemáme žádný důvod k obavám, žádný důvod k pochybování, že On je mocen dokonale spasit ty, kteří k němu přistupují. Měli bychom se však neustále strachovat, aby naše stará přirozenost opět nezískala nadvládu, aby nepřítel nenastražil nějaké osidlo, skrze něž bychom se opět stali jeho zajatci. Vlastní spasení máme konat s bázní a třesením, neboť je to Bůh, který ve vás působí i chtění i skutečné činění, podlé své dobré vůle. Tak jako je Bůh svatý ve své oblasti, tak máme být se svými omezenými silami svatí ve své oblasti. V rozsahu svých schopností máme zjevovat pravdu a lásku a vznešenost božské povahy. Jako pečetní vosk nese otisk pečeti, tak má nést duše otisk Ducha Božího a uchovat si obraz Kristův.

Denně máme růst v duchovní kráse. Často neuspějeme v našem úsilí napodobovat božský vzor. Často se budeme muset sklonit s pláčem k nohám Ježíšovým pro naše nedostatky a chyby. Nesmíme být ale zmalomyslněni. Musíme se vroucněji modlit, plněji věřit a znovu s větší vytrvalostí usilovat o růst do podoby našeho Pána. Když nebudeme důvěřovat své vlastní síle, budeme důvěřovat moci našeho Vykupitele a budeme vzdávat díky Bohu, který je hojným spasením naší tváři a Bohem našim. (dle Žalmu 42,11; 43,5) (1SM 336,337)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy