EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Církev nepadne

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Církev nepadne

„A na téť skále vzdělám církev svou, a brány pekelné nepřemohou ji.“ (Mat 16,18)

Ti, kdož ostříhají přikázání Božích a víru Ježíšovu, pocítí hněv draka a jeho zástupů. Satan se dívá na tento svět, jako na své poddané; získal kontrolu nad odpadlými církvemi. Ale je tu malá skupinka, která odporuje jeho vládě. Kdyby ji mohl vyhladit ze země, bylo by jeho vítězství úplné. Podobně, jako působil na pohanské národy, aby zničily Izrael, tak i v blízké budoucnosti bude řídit zlé mocnosti země, aby vyhubili lid Boží. … Jejich jediná naděje je v Božím milosrdenství; jejich jedinou obranou bude modlitba.

Zkoušky, které přišly na Boží lid za času Ester, nebyly charakteristické jen pro onu dobu. Jan - pisatel knihy Zjevení, prorocky pohlížeje přes staletí až do doby konce, napsal: „I rozhněval se drak na tu ženu, a šel bojovati s jinými z semene jejího, kteříž ostříhají přikázání Božích a mají svědectví Ježíše Krista.“ (Zj 12,17) Někteří, kteří dnes žijí na zemi, uvidí naplnění těchto slov.

Jak se krátí satanův čas, jeho hněv vzrůstá a jeho dílo podvodu a zkázy dosáhne svého vrcholu v době soužení. (FLB 289)

Satan bude ke svým svodům požívat i zázraky. Svou moc ustaví jako nejvyšší. Může se zdát, že církev je na pokraji pádu, avšak nepadne. Vytrvá, zatímco hříšníci na Sionu budou proseti a odděleni - pleva bude oddělena od vzácného zrna. Je to hrozná zkouška, ale přesto k ní musí dojít. Jen ti, kdo zvítězili skrze krev Beránka a skrze slovo svého svědectví, budou nalezeni mezi věrnými a pravdomluvnými, mezi těmi, kteří jsou bez poskvrny hříchu a lsti ve svých ústech. (7BC 911)

Bůh prohlašuje, že i kdyby matka zapomněla na své dítě, „já však nezapomenu se na tě.“… Bůh myslí na své děti s tou nejněžnější starostlivostí a před Jeho zrakem je stále kniha pamětná, aby se nikdy nezapomněl na děti své péče. (FLB 280)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy