EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Cesta k životu

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Cesta k životu

„Vcházejte těsnou branou; nebo prostranná brána a široká cesta jest, kteráž vede k zahynutí, a mnoho jest těch, kteříž vcházejí skrze ni. Nebo těsná jest brána a úzká cesta, kteráž vede k životu, a málo jest nalézajících ji.“ (Mat 7,13.14)

Kristus nás vyzývá, abychom vstoupili na úzkou cestu, kde každý krok znamená zapření svého „já“. Vyzývá nás, abychom se postavili na základ věčné pravdy, a abychom bojovali - ano, statečně bojovali, o víru, která je jednou dána svatým. …

Jak se přibližujeme době, kdy knížatstva a mocnosti a duchovní zlosti vysoko budou plně uvedeny do boje proti pravdě, kdy satanova klamná moc bude tak velká, že, by možné bylo, svedl by i vyvolené, musí být naše duchovní rozeznávání zostřeno božským osvícením, abychom mohli rozpoznat satanovy klamy. … Tím, že nám Bůh dává spolupráci svatých andělů, umožňuje, aby naše dílo bylo … skvělým úspěchem. Ale úspěch bude zřídka výsledkem ojedinělého úsilí. Pán vyžaduje společný vliv všech členů církve.

Církev dnes potřebuje lidi, kteří, podobně jako Enoch, chodí s Bohem, zjevujíce světu Krista. Členové církve potřebují dosáhnout vyšší úrovně. Nebeští poslové očekávají, že budou ve styku s těmi, kdo ztratili ze zřetele své vlastní „já“, jejichž životy jsou naplněním slov: „Živť jsem pak již ne já, ale živ jest ve mně Kristus. Že pak nyní živ jsem v těle, u víře Syna Božího živ jsem, kterýž zamiloval mne, a vydal sebe samého za mne.“ Právě takoví muži a ženy musí tvořit církev, dříve než její světlo může zazářit světu jasnými, zřetelnými paprsky. Náš pohled na Slunce spravedlnosti je zatemněn hledáním vlastních zájmů. Znovu je Kristus křižován mnohými, kteří skrze hovění vlastním zálibám dovolují satanu, aby nad nimi získal kontrolu. …

Je Božím záměrem, aby byli všichni prověřeni a vyzkoušeni, aby viděl, jsou-li věrni nebo nevěrni zákonům, které panují v nebeském království. Bůh až do konce dovoluje satanu, aby se sám odhaloval jako lhář, žalobník a vražedlník. Tak je konečné vítězství Jeho lidu učiněno znamenitějším, slavnějším, plnějším a dokonalejším. (RH 4.12.1900).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy