EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Čas soužení, jakého nebylo

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Čas soužení, jakého nebylo

„Toho času postaví se Michael, kníže veliké, kterýž zastává synů lidu tvého, a bude čas ssoužení, jakéhož nebylo, jakž jest národ, až do toho času; toho, pravím, času vysvobozen bude lid tvůj, kdožkoli nalezen bude zapsaný v knize.“ (Dan 12,1)

Až bude uzavřeno třetí andělské poselství, milost se již déle nebude přimlouvat za hříšné obyvatele země. Lid Boží splnil svůj úkol. Obdržel „pozdní déšť,“ „rozvlažení od tváří Páně,“ a je připraven pro hodinu zkoušky, která je před nimi. Andělé v nebi spěchají nahoru a dolů. Jeden anděl, vracející se ze země, ohlašuje, že jeho dílo bylo dokončeno; na svět přišla poslední zkouška a všichni, kdož osvědčili věrnost božským přikázáním, obdrželi „pečeť živého Boha.“ Tehdy Ježíš ukončí svou přímluvu v nebeské svatyni. Pozvedne své ruce a pronese mocným hlasem: „Stalo se!“…

Když Ježíš opustí svatyni, tma přikryje obyvatele země. V oné strašné době budou spravedliví muset žít před tváří svatého Boha bez přímluvce. Omezení, které zadržovalo bezbožné, bude odňato a satan bude mít neomezenou nadvládu nad zcela zatvrzelými lidmi. Boží shovívavost ustane. Svět zavrhl Jeho milosrdenství, pohrdl Jeho láskou, a pošlapal Jeho Zákon. Bezbožníci překročili hranici své zkušební lhůty; Duch Boží, jemuž vytrvale odporovali, jim je nakonec odňat. Nechráněni božskou milostí, nemají žádné ochrany před oním zlostníkem. Satan pak uvrhne obyvatele země do posledního velkého soužení. Když andělé Boží přestanou držet pod kontrolou divoké větry lidských vášní, budou rozvázány všechny svárlivé živly. Celý svět bude zatažen do zkázy strašnější, než byla ta, která přišla na starý Jeruzalém. (GC 613,614)

Jen ti, kteří jsou rukou nevinných a čistého srdce, obstojí v oné době zkoušky. (dle Žalm 24,2) … Nyní, když ještě čtyři andělé drží čtyři větry, je čas upevňovat svoje povolání a vyvolení. (EW 58)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy