EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Buďte ostražití před satanovými svody

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Buďte ostražití před satanovými svody

„Střízliví buďte, bděte; nebo protivník váš ďábel jako lev řvoucí obchází, hledaje, koho by sežral. Jemuž odpírejte, silní jsouce u víře….“ (1 Petr 5,8.9)

Nechť je každá duše ve střehu. Nepřítel je vám v patách. Buďte ostražití, usilovně bděte, aby vás nepřekvapila nějaká pečlivě skrytá a mistrně nastražená léčka. Ať si dávají pozor nedbalí a lhostejní, aby je den Páně nezastihl jako zloděj v noci. Mnozí sejdou ze stezky pokory a odvrhnou Kristovo jho a budou kráčet po neznámých cestách. Zaslepeni a zmateni, opustí úzkou stezku, která vede do Božího města. …

Kdo vítězí, musí bdít; neboť světskými svazky, bludem a pověrou se satan snaží odvést Kristovy následovníky od Něj. Nestačí vyhýbat se do očí bijícím nebezpečím a riskantním, nesmyslným krokům. Máme pevně lnout ke Kristu a kráčet stezkou sebezapření a oběti. Jsme v zemi nepřítele. Ten, který byl svržen s nebe, sestoupil s velkou mocí. Snaží se každým možným podvodem a trikem zajmout duše. Nebudeme-li ustavičně na stráži, staneme se snadnou kořistí jeho nesčetných svodů. (8T 99,100).

Všichni, kdo věří pravdě pro tuto dobu, by si měli uvědomit, že na všem dnes spočívá vážnost. Měli by jednat se zřetelem na den Boží. Soudy Boží mají dopadat na svět a my musíme být připraveni na ten veliký den.

Náš čas je drahocenný. Máme již jen málo, velmi málo dní času milosti, v němž se musíme připravit na budoucí, nesmrtelný život. Nemáme žádného času, abychom jej strávili v náhodilém jednání. Měli bychom se obávat, abychom v Božím slově jen povrchně nelistovali. (6T 407).

Jestliže veškerý váš zájem bude v pravdě a v přípravném díle pro tuto dobu, budete posvěceni pravdou a získáte způsobilost pro nesmrtelnost. … U každého, kdo vyznává pravdu, musí pokračovat důkladné dílo přípravy, dokud nestaneme před trůnem Božím bez úhony, poskvrny, vrásky neb něčeho takového. Bůh vás očistí, jestliže se poddáte očisťujícímu procesu. (2T 111).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy