EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


„Jak bylo za dnů Noe“

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

„Jak bylo za dnů Noe“

„A jak bylo za dnů Noé, tak bude i za dnů Syna člověka.“ (Luk 17,26; Ns).

Bylo mi ukázáno, že v našem světě panuje hrozný stav věcí. Anděl milosti roztahuje svá křídla, připraven odejít. … Zákona Božího se nedbá (Zákon Boží je zrušen - dle Žalmu 119,126). Vidíme a slyšíme o zmatku a nejistotě, nedostatku a hladu, zemětřeseních a záplavách. Lidé budou páchat strašlivé ukrutnosti; místo rozumu vládne vášeň. Boží hněv dopadá na obyvatele země, kteří se rychle stávají stejně porušenými, jako byli obyvatelé Sodomy a Gomory. Oheň a povodně již ničí tisíce životů i majetek, který byl sobecky nashromážděn utiskováním chudých. Pán brzy zkrátí své dílo a učiní konec hříchu. Ach, kéž by scény o nepravostech páchaných v těchto posledních dnech, které mi byly ukázány, mohly hluboce zapůsobit na mysl vyznávajícího Božího lidu.

Jako bylo za dnů Noe, tak bude i při příchodu Syna člověka. Pán odnímá svou ochrannou ruku od země a zanedlouho na ní zavládne smrt a zkáza, rozmáhající se zločinnost a kruté, zlověstné působení proti boháčům, kteří se sami vyvýšili proti chudým. Ti, kteří budou bez Boží ochrany, nenajdou bezpečí na žádném místě nebo postavení. Lidé se školí a užívají své tvořivé moci, aby uvedli do činnosti nejmocnější mašinérii ke zraňování a zabíjení. …

Moji bratři a sestry …, obracím se na vás s výzvou. … Životy mnohých jsou příliš zhýčkané a rozmazlené. … Sami sebe považují za křesťany, avšak nevědí, co znamená praktický křesťanský život. Co to znamená být křesťanem? Znamená to být podobný Kristu. … Spolupracujte s Bohem tak, že s Ním budete v souladu. Vypuďte z chrámu duše všechno, co na sebe bere formu nějaké modly. Nyní je Boží čas a Jeho čas je vaším časem. Bojujte ten dobrý boj víry, odmítajíce přemýšlet nebo vyslovovat nevíru. Svět má slyšet poslední varovné poselství. (8T 49-53).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy