EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Odměna milosti

Kristova podobenství


Rejstřík - na začátek na začátek

Odměna milosti

(Mat 19,16-30; 20,1-16; Mar 10,17-31; Luk 18,18-30)

Židé takřka zapomněli na Boží milost. Rabíni učili, že Boží přízeň si člověk musí zasloužit. Doufali, že odměnu spravedlivých získají vlastními skutky. Celé jejich náboženství bylo prodchnuto zištností. Podobné názory částečně zastávali i učedníci Pána Ježíše. Spasitel využíval každou příležitost, aby jim ukázal jejich omyl. Těsně před tím, než vyprávěl podobenství o dělnících na vinici, došlo k události, která mu poskytla příležitost objasnit správný přístup k věci.

Cestou k němu přistoupil mladý boháč, poklekl před ním, uctivě ho pozdravil a otázal se: "Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?" (Mat 19,16).

Bohatý mladík oslovil Krista jako ctěného rabína, nepoznal v něm však Božího Syna. Spasitel mu odpověděl: "Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh" (Mar 10,18). Proč nazýváš dobrým mne? Jedině Bůh je dobrý. Jestliže uznáváš, že jsem dobrý, musíš mne přijmout také jako Božího Syna.

Kristus pokračoval: "Chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání" (Mat 19,17). Boží zákon vyjadřuje Boží charakter. Chceš-li' žít v souladu s Bohem, musejí se zásady jeho zákona projevovat ve všech tvých činech.

Kristus nesnížil požadavek zákona. Jednoznačně prohlásil, že podmínkou věčného života je poslušnost zákona. Táž podmínka platila pro Adama před pádem do hříchu. Pán neočekává od člověka dnes méně, než kolik očekával od člověka v ráji. Očekává dokonalou poslušnost a naprostou spravedlnost. Požadavek smlouvy milosti je právě tak velký jako požadavek představený v ráji respektovat svatý, spravedlivý a dobrý Boží zákon.

Na slova "zachovávej přikázání" mladý muž odpověděl: "Která?" Domníval se, že Kristus myslí na nějaký obřadní předpis. Kristus však hovořil o zákoně vydaném na Sinaji. Uvedl několik přikázání z druhé tabule desatera a pak je shrnul v jedinou zásadu: "Miluj svého bližního jako sám sebe" (Mat 19,19).

Mladý muž bez váhání odpověděl: "To jsem všechno dodržoval od svého mládí. Co mi ještě schází?" Chápal zákon povrchně a formálně. Podle lidských měřítek si zachoval bezúhonnost. Navenek se nedopustil ničeho zlého. Domníval se, že jeho poslušnost nemá nedostatky. Přesto se v skrytu obával, že mezi ním a Bohem není všechno v pořádku. To ho přivedlo k otázce: "Co mi ještě schází?"

Pán Ježíš mu odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne. Když mladík uslyšel to slovo, smuten odešel, neboť měl mnoho majetku" (Mat 19,21.22).

Člověk, který má rád jen sebe, přestupuje zákon. Právě to chtěl Pán Ježíš mladému muži ukázat. Postavil ho před zkoušku, která odhalila jeho sobectví. Upozornil ho na slabé místo v jeho povaze. Mladý boháč netoužil po dalším poznání. Choval v srdci modlu, jeho bohem byl tento svět. Tvrdil, že zachovává přikázání, neznal však zásadu, která tvoří ducha a život celého desatera. Neměl pravou lásku k Bohu ani k člověku. Scházelo mu to nejdůležitější, co by mu umožnilo vstoupit do nebeského království. Miloval sebe a časný zisk, proto nežil podle zásad nebes.

Když mladý bohatý muž přišel k Pánu Ježíši, získal svou upřímností a opravdovostí Spasitelovo srdce. Kristus na něj pohleděl s láskou. Viděl v něm člověka, který by mohl sloužit jako kazatel evangelia. Přijal by tohoto nadaného a ušlechtilého muže tak ochotně, jako přijal chudé rybáře, kteří ho následovali. Kdyby bohatý mladík věnoval své schopnosti dílu záchrany lidí, mohl se stát pilným a úspěšným pracovníkem pro Krista.

Nejdříve by však musel přijmout podmínky učednictví. Musel by se bez výhrad odevzdat Bohu. Jan, Petr, Matouš a ostatní učedníci na Spasitelovu výzvu "nechali všeho, vstali a následovali ho" (Luk 5,28). Totéž odevzdání Pán požadoval od mladého bohatého muže. Nežádal od něj větší oběť, než jakou přinesl sám. "Byl bohatý, pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli" (2 Kor 8,9). Mladík měl pouze následovat příklad Ježíše Krista.

Pán Ježíš chtěl bohatého mládence získat, chtěl jej vyslat jako svého posla, který by přinášel lidem požehnání. Za to, čeho se měl pro něj vzdát, mu Kristus nabídl výsadu spojit se s ním. Vybídl ho: "Následuj mne." Petr, Jakub a Jan tuto výsadu přijali s radostí. Mladík Pána Ježíše obdivoval, táhlo ho to ke Spasiteli, nebyl však ochoten přijmout Spasitelovu zásadu sebeobětování. Dal přednost svému bohatství před Pánem Ježíšem. Chtěl získat věčný život, nechtěl však přijmout tu nesobeckou lásku, která je životem. Odešel od Krista se smutkem v srdci.

Když mladý muž odešel, Pán Ježíš se obrátil k učedníkům se slovy: „Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství" (Mar 10,23). Tato slova učedníky překvapila. Byli vychováváni, aby se na bohaté dívali jako na lidi obdařené přízní nebes. Doufali, že v království Mesiáše dostanou moc a bohatství. Jestliže tedy bohatí nemohou vejít do Božího království, jakou naději mají ostatní lidé?

Pán Ježíš jim odpověděl: "Dítky, jak těžké je vejít do království Božího! Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Ještě více se zhrozili a říkali si: Kdo tedy může být spasen?" (Mar 10,24-26).

Nyní si uvědomili, že vážné varování platí i pro ně. Spasitelova slova odhalila jejich skrytou touhu po moci a bohatství. Začali se o sebe bát, a proto zvolali: "Kdo potom může být spasen?" (Mat 19,25).

Pán Ježíš se na ně zahleděl a odpověděl: "U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko" (Mat 19,26).

Bohatý člověk jako takový nemá vstupenku do nebe. Bohatství mu neposkytuje právo na dědický podíl mezi vykoupenými. Do Božího města smí člověk vstoupit jedině díky nezasloužené milosti Ježíše Krista.

Bohatým stejně jako chudým, platí inspirovaný výrok: "Nepatříte sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné" ( 1 Kor 6.l9.?0). Uvěří-li lidé těmto slovům, pochopí, že jejich majetek jim svěřil Bůh, aby jej používali podle Božích pokynů k záchraně ztracených a k pomoci chudým a trpícím. U lidí je to nemožné, protože lidské srdce lpí na pozemském majetku. Člověk zotročený ve službě mamonu je hluchý k volání lidské bídy. U Boha je však možné všecko. Poznání nesrovnatelné lásky Ježíše Krista obměkčí a překoná i sobecké srdce. Bohatí nakonec řeknou jako dřívější farizeus Saul: ,,Vše, čeho jsem si cenil, co jsem pokládal za zisk, ztratilo pro mne svou cenu, a to kvůli Kristu, kterého jsem poznal. A ještě dnes to považuji vše za bezcenné, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic; abych získal Krista" (Fil 3,7.8). Pak už nebudou nic považovat za své vlastnictví. S radostí se budou pokládat za správce bohatství Boží milosti. Pro Boha budou rádi sloužit všem lidem.

Apoštol Petr jako první z učedníků vyjádřil tajné přesvědčení, které vyvodil ze slov Spasitele. S uspokojením myslel na to, čeho se on a jeho bratři vzdali pro Krista. "Hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou." Připomněl podmíněné zaslíbení, které Pán Ježíš dal bohatému mladíkovi: "Budeš mít poklad v nebi." Petr se Spasitele zeptal, jakou odměnu dostane on a ostatní učedníci za to, co obětovali.

Odpověď Pána Ježíše rozehřála srdce galilejských rybářů. Spasitel jim představil pocty, o jakých jen snili: "Až se Syn člověka při obnovení všeho posadí na trůn své slávy, tehdy i vy, kteří jste mě následovali, usednete na dvanáct trůnů a budete soudit dvanáct pokolení Izraele" (Mat 19,28). A pak Spasitel řekl: "Není nikoho. kdo opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo matku nebo otce nebo děti nebo pole pro mne a pro evangelium, aby nyní, v tomto čase, nedostal spolu s pronásledováním stokrát více domů, bratří, sester, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný" (Mar 10,29-31).

Petrova otázka: "Co tedy budeme mít?" však odhalila postoj, který by učedníkům znemožnil stát se Kristovými posly, kdyby je; Pán Ježíš neusměrnil. Měli vztah nájemců. I když je přitahovala láska Pána Ježíše, učedníci nebyli zcela prosti farizejství. Při práci se stále zabývali myšlenkou na to, že si zaslouží odměnu úměrnou množství vykonané práce. Vyvyšovali se, lichotili si a vzájemně se porovnávali. Když jeden z nich v něčem selhal, ostatní se cítili nadřazeni.

Aby učedníci neztratili ze zřetele zásady evangelia, vyprávěl jim Kristus podobenství, jak Bůh jedná se svými služebníky a v jakém duchu chce, aby pro něho pracovali.

"Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici" (Mat 20,1). Tehdy bylo zvykem, že lidé hledající práci čekali na tržištích. Tam chodívali hospodáři najímat dělníky. Podobenství vypráví o muži, který si šel během dne několikrát zjednávat pracovníky. Dělníci, kteří nastoupili do práce hned ráno, souhlasili, že budou pracovat za nabízenou částku. Dělníci, kteří nastoupili později, přenechali určení mzdy zaměstnavateli.

"Když byl večer, řekl pán vinice svému správci: Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, a to od posledních k prvním! Tak přišli ti, kteří pracovali od pěti odpoledne, a každý dostal denár. Když přišli ti první, měli za to, že dostanou víc; ale i oni dostali po denáru" (Mat 20,8-10).

Jednání majitele vinice s dělníky ukazuje, jak Bůh jedná s lidmi. Pán jedná jinak, než jak se chovají lidé. Odměna obyčejně odpovídá množství vykonané práce. Dělník očekává, že obdrží mzdu podle toho, kolik udělal. V podobenství však Pán Ježíš představil zásady svého království, které není z tohoto světa. Kristus není vázán lidskými zvyklostmi. Pán řekl: "Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje... Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše" (Iz 55,8.9).

První dělníci v podobenství souhlasili, že budou pracovat za určenou odměnu. Dostali přesně sjednanou mzdu a nic víc. Dělníci, kteří nastoupili do práce později, věřili slibu majitele: "Dám vám, co bude spravedlivé" (Mat 24;4). Prokázali, že mu důvěřují, protože se na mzdu více neptali. Věřili v jeho spravedlnost a smysl pro právo. Nedostali odměnu podle množství vykonané práce, ale podle štědrosti majitele vinice.

Tak si Bůh přeje, abychom mu důvěřovali. Vždyť on dává spravedlnost bezbožnému. Neodměňuje nás podle našich zásluh, ale podle své vůle, podle svého rozhodnutí, "které naplnil v Kristu Ježíši, našem Pánu" (Ef 3,11). "On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které jsme my konali, nýbrž ze svého slitování" (Tit 3,5). A pro ty, kdo mu důvěřují, učiní "neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit" (Ef 3,20).

Bůh neoceňuje naši práci ani tolik podle jejího množství nebo viditelných výsledků, jako spíše na základě pohnutek, s nimiž jsme pracovali. Dělníci, kteří přišli na vinici v pět hodin odpoledne, byli rádi, že dostali příležitost k práci. Byli vděčni tomu, kdo je přijal, a když jim po skončení práce vyplatil hospodář mzdu, jako kdyby pracovali celý den, byli velice překvapeni. Uvědomovali si, že si takovou mzdu nezaslouží. Dobrota jejich zaměstnavatele je naplnila radostí. Nikdy nezapomněli na laskavost majitele vinice ani na velkodušnou odměnu, kterou dostali. Něco podobného prožije i hříšník, který si uvědomuje svou nehodnost a nastoupí na "Boží vinici až v pět hodin". Zdá se mu, že pracoval tak krátce, že si nezaslouží odměnu. Má radost, že ho Bůh vůbec přijal. Pracuje v pokoře a s důvěrou, je vděčný za to, že mu Pán umožnil pracovat společně s ním. Takový postoj Bůh rád poctí.

Pán chce, abychom mu důvěřovali a neptali se, jak velkou odměnu dostaneme. Když v srdci přebývá Kristus, nemyslíme předně na zisk. Odměna není pohnutkou, která nás vede k práci. Je pravdou, že nemáme zapomínat na slíbenou odměnu, Bůh chce, abychom si vážili toho, co nám slíbil. Nechce však, abychom toužili jen po odměně nebo abychom si mysleli, že za každé splnění povinnosti nás Pán Bůh musí odměnit. Neměli bychom se starat o to, kolik dostaneme, spíše bychom měli dělat to, co je správné bez ohledu na zisk. Má nás vést láska k Bohu a k našim bližním.

Toto podobenství neomlouvá lidi, kteří slyší jako první volání do práce na Boží vinici, ale nejdou hned. Když hospodář přišel v pět hodin odpoledne na tržiště, našel tam nezaměstnané a otázal se: "Co tu stojíte celý den nečinně?" Odpověděli: "Nikdo nás nenajal" (Mat 20,6.7). Nikdo z těch, kdo přišli na vinici později, nestál ráno na tržišti. Nikdo z nich neodmítl pozvání k práci. V životě mnozí lidé nejprve odmítají, ale pak činí pokání. Dělají dobře, že se vůbec obrátí. Je to však nebezpečné neuposlechnout první pozvání milosti.

Když dělníci dostali každý po denáru, cítili se ti, kdo začali pracovat časně ráno, poškozeni. Což nepracovali dvanáct hodin? Nebylo by správné, aby dostali více, než ti, kdo pracovali jen. jednu hodinu odpoledne, když už nebylo takové horko? Ohrazovali se: "Tihle poslední dělali jednu hodinu a tys jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro!" (Mat 20,12).

Hospodář jednomu z nich odpověděl: "Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár za den? Vezmi si, co ti patří a jdi! Já chci tomu poslednímu dát jako tobě; nemohu si se svým majetkem dělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý?"

Tak budou poslední první a první poslední. Mnozí jsou pozváni, ale málokdo bude vybrán" (Mat 20,13-16).

První dělníci v podobenství představují ty, kdo za své pracovní výkony vyžadují pro sebe přednosti. Pracují a přitom si sami lichotí, nevnášejí do práce sebezapření a oběti. Domnívají se, že po celý život slouží Bohu, snášejí snad i těžkosti, újmy a zkoušky, a proto mají nárok na větší odměnu. Myslí více na odměnu než na výsadu, že smějí sloužit Kristu. Domnívají se, že si zaslouží za svou práci více poct než jiní. Když Pán jejich požadavky neuznává, cítí se dotčeni. Kdyby vnesli do své práce lásku a důvěru k Pánu, zůstali by i nadále prvními v práci. Jejich sklon projevovat nespokojenost a hádat se však ukazuje, že nejsou důvěryhodní. Odhaluje jejich touhu po sebepovyšování, nedostatek důvěry k Bohu, žárlivost a nepřejícnost vůči bratrům. Dokazují, že nejsou spojeni s Bohem. Neznají radost ze spolupráce s Mistrem.

Nic Boha tolik neuráží jako právě úzkoprsost a sebeláska. Bůh nemůže pracovat s lidmi, kteří vykazují takové vlastnosti, protože nedovolují Duchu svatému, aby na ně působil.

Pán povolal na svou vinici nejprve židovský národ. Židé byli na to pyšní a cítili se spravedliví. Měli za to, že dlouholetá služba jim zaručuje větší odměnu. Nic je nerozhořčilo více než sdělení, že pohané mají v oblasti náboženství stejné výsady jako oni.

Kristus varoval své učedníky, které povolal jako své první následovníky, aby v sobě nepěstovali takové zlo. Viděl, že samospravedlnost by se mohla stát příčinou slabosti a kletbou církve. Lidé by se pak mohli domnívat, že si mohou něčím zasloužit místo v nebeském království. Mysleli by si, že kdyby dosáhli určitého pokroku, Pán by jim musel přijít na pomoc. Tím by vyvyšovali sebe a Pána Ježíše by zatlačovali do pozadí. Mnozí z nich, kdyby učinili sebemenší pokrok, by se cítili povzneseni nad ostatní. Toužili by po lichotkách, byli by žárliví a závistiví, kdyby je lidé nepokládali za nejdůležitější. Pán Ježíš se snažil varovat své učedníky před tímto nebezpečím.

Každé vychloubání vlastními zásluhami je nemístné. "Ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, ať se bohatýr nechlubí svou bohatýrskou silou, ať se boháč nechlubí svým bohatstvím. Chce-li se něčím chlubit, ať se chlubí, že je prozíravý a zná mne; neboť já Hospodin, prokazuji milosrdenství a vykonávám na zemi soud a spravedlnost; to jsem si oblíbil" (Jer 9,23.24).

Pán nás neodmění za naše skutky, aby se někdo nechlubil. Odměnu dostaneme jen z milosti. "Co tedy řekneme o Abrahamovi, našem tělesném praotci? Čeho dosáhl? Kdyby Abraham dosáhl spravedlnosti svými skutky, měl bý se čím chlubit ale ne před Bohem! Co říká Písmo? Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost. Kdo se vykazuje skutky, nedostává mzdu z milosti, nýbrž z povinnosti. Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost" (Řím 4,1-5). Nikdo proto nemá důvod vyvyšovat se nad druhé nebo někomu závidět. Nikdo nemá větší výsady než jiní. A nikdo nemůže tvrdit, že mu odměna náleží právem.

První i poslední mají prožívat velkou věčnou odměnu. První by měli radostně vítat ty poslední. Jestliže někdo druhému nepřeje odměnu, zapomíná, že sám může dosáhnout spasení jen z milosti. Podobenství o dělnících na vinici kárá žárlivost a podezírání. Láska se raduje z pravdy a nevede k závistivému srovnávání. Člověk naplněný láskou srovnává jen laskavost Pána Ježíše se svou vlastní nedokonalou povahou.

Toto podobenství upozorňuje všechny pracovníky na Boží vinici, bez ohledu na to, jak dlouho pracovali a kolik vykonali, že bez lásky k bratrům a bez pokory před Bohem nejsou ničím. Sebevyvyšování nepatří do náboženství. Jestliže někdo usiluje pouze o sebevyvýšení, postrádá milost, která mu může přinést úspěch ve službě Kristu. Kde se usadí pýcha a samolibost, tam trpí práce.

Bůh přijímá naši službu ne proto, jak je dlouhá, ale na základě naší ochoty a věrnosti v práci. Pán žádá, abychom se mu při práci cele odevzdali. Nejmenší povinnost vykonaná upřímně bez osobních zájmů je Bohu milejší než největší dílo poznamenané stopami sobectví. Bůh sleduje, nakolik se v naší práci projevuje povaha Pána Ježíše. Sleduje více lásku a věrnost, s níž pracujeme, než to, kolik jsme udělali.

Když odumře sobectví, když potlačíme touhu po nadvládě, když naše srdce naplní vděčnost a láska provoní náš život pak Kristus přebývá v našem srdci a uznává nás za své spolupracovníky.

Ať je práce sebenamáhavější, praví Boží pracovníci ji nepokládají za dřinu. Jsou ochotni dávat a sami se rozdat. Je to však šťastná činnost konaná s radostí. Jejich radost v Bohu vyjádřil už Pán Ježíš slovy: "Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal jeho dílo" (Jan 4,34). Spolupracují s Pánem slávy a toto vědomí ulehčuje jejich námahu, posiluje vůli a uschopňuje je snášet jakoukoli situaci. Pracují s nesobeckým srdcem, zušlechtila je účast na utrpeních Ježíše Krista, cítí stejně jako Kristus a spolupracují s ním. Tím vším přispívají k plnosti Kristovy radosti, rozmnožují čest a slávu jeho vznešeného jména.

Takový postoj je součástí věrné služby Bohu. Pro nedostatek tohoto postoje se mnozí zdánlivě první, stanou posledními, zatímco jiní, kteří takový postoj mají, budou první, i když je lidé pokládají za poslední.

Mnozí lidé se odevzdali Kristu, ale nemohou najít příležitost k tomu, aby vykonali nějaké veliké dílo nebo přinesli ve službě pro Pána Ježíše velkou oběť. Měla by je povzbuďit myšlenka, že nemusíme podstoupit mučednickou smrt, abychom se zaslíbili Bohu. Písmo nikde neříká, že nebeské záznamy nejvýše hodnotí misionáře, který stojí denně tváří v tvář nebezpečí a smrti. Křesťan, který se v soukromém životě chová jako křesťan, denně se podřizuje Kristu, má upřímné pohnutky a čisté úmysly, projevuje tichost, i když je provokován, vykazuje zbožnost a věrnost i v maličkostech, který i v rodinném prostředí představuje povahu Pána Ježíše, může být v Božích očích cennější než světoznámý misionář nebo mučedník.

Jak rozdílnými měřítky posuzují povahu Bůh a lidé! Bůh vidí, kolika pokušením člověk odolává, aniž o tom ví jeho okolí nebo nejbližší přátelé, pokušením v rodině, pokušením v srdci. Vidí pokoru člověka, který si uvědomuje vlastní slabost a cítí upřímnou lítost dokonce i nad nesprávnými myšlenkami. Vidí naprostou oddanost Boží službě. Zaznamenává hodiny těžkých zápasů s vlastním já boje, ze kterých se rodí vítězství. O tom všem Bůh a andělé vědí. Před Bohem se píše pamětná kniha pro všechny, kdo se Pána bojí a myslí na jeho jméno.

Tajemství úspěchu nespočívá ve vzdělání, v postavení, v našem počtu, v množství přijatých hřiven nebo v si e lidské vůle. Máme si uvědomovat svou nedostatečnost a vzhlížet ke Kristu. V Kristu, který je zdrojem veškeré síly a nejvyšší myšlenkou, ochotný a poslušný člověk dobývá vítězství za vítězstvím.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy