EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Nezjedná snad Bůh právo svým vyvoleným? - COL 164

Kristova podobenství


Rejstřík - na začátek na začátek

Nezjedná snad Bůh právo svým vyvoleným? - COL 164

(Luk 18,l-8)

Kristus jednou vyprávěl o době před svým druhým příchodem a ukázal, jakými nebezpečími budou muset procházet jeho následovníci. Se zvláštním zaměřením k tomuto údobí vyprávěl podobenství, "že je třeba stále se modlit a neochabovat" (Luk 18,1).

Řekl: "V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. V onom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala: Zastaň se mne proti mému odpůrci. Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl: I když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám, dopomohu jí k právu, protože mi nedává pokoj. Jinak mi sem bude stále chodit, a nakonec mne umoří. A Pán řekl: Všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce! Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?" (Luk 18,2-8).

Soudce nedbal na právo ani necítil s trpícími. Odmítal řešit záležitost vdovy navzdory její žádosti. Znovu a znovu k němu přicházela, soudce s ní však pohrdal a odháněl ji od soudcovského stolce. Věděl dobře, že vdova je v právu a mohl by jí okamžitě pomoci, ale nechtěl. Rád se díval, jak poníženě prosí, chtěl tím ukázat svou neomezenou moc. Vdova se však nenechala odradit ani zmalomyslnět. Nedbala na jeho nezájem a svou záležitost mu předkládala tak dlouho, dokud se jí neujal. Nakonec řekl: "I když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám, dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit a nakonec mne umoří." Její záležitost začal řešit, aby si uchoval dobré jméno a nerozneslo se, že je nespravedlivý a stranický soudce.

„A Pán řekl: Všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce! Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane."

Kristus zde ukázal rozdíl mezi nespravedlivým soudcem a Bohem. Soudce nakonec vyhověl prosbě vdovy z pouhého sobectví, aby ho už víc neobtěžovala. Nelitoval ji, neměl s ní soucit a její problémy se ho nedotýkaly. Bůh jedná s lidmi úplně jinak. V nevýslovném soucitu se sklání a vyslýchá prosby zarmoucených a potřebných.

Prosící žena již dříve ztratila manžela. Opuštěná přáteli a bez prostředků neměla prakticky žádnou možnost získat zpět své vlastnictví. Podobně i člověk ztratil hříchem spojení s Bohem. Sám si nemůže pomoci. Ale v Kristu jsme znovu přiváděni k Otci. On miluje své vyvolené. To jsou ti "povolaní z temnoty do nádherného světla", aby Boha oslavovali a zářili jako světlo v temnotě světa. Nespravedlivý soudce se příliš nezajímal o vdovu, která jej žádala o pomoc. Vyhověl jí a její spor vyřešil jen proto, aby na něho už zoufale nenaléhala. Bůh však miluje své děti nekonečnou láskou. Církev je pro něj tím nejdražším, co na zemi má.

"Hospodinovým podílem je jeho lid, vyměřeným dílem jeho dědictví je Jákob. Našel ho v pusté zemi, na veliké a hrozné poušti. Zahrnul ho svou péčí a chránil ho jako zřítelnici oka" (5 Moj 32,9.10). ,.Toto praví Hospodin zástupů, který mne poslal pro svoji slávu k pronárodům, které vás plenily. Kdo se vás dotkne, dotkne se zřítelnice mého oka" (Zach 2,8).

Prosba vdovy: "Zjednej mi spravedlnost proti mému odpůrci", představuje modlitbu Božích dítek. Jejich velkým nepřítelem je šatan. Je "žalobcem našich bratří" (Zjev 12,10). Neustále přemýšlí, jak je pomluvit a obvinit; podvádí a hubí Boží lid. Kristus v uvedeném podobenství učí své následovníky, jak se mají modlit, aby byli vysvobozeni z moci nepřítele spasení.

Proroctví Zachariáše ukazuje satanovy pomluvy a dílo Ježíše Krista, který obhajuje svůj lid. Prorok napsal: "Potom mi ukázal velekněze Jozuu, jak stojí před Hospodinovým poslem a po pravici mu stál satan, aby proti němu vznesl žalobu. Hospodin však satanovi řekl: Hospodin ti dává důtku, satane, důtku ti dává Hospodin, který si vyvolil Jeruzalém. Což to není oharek vyrvaný z ohně? Jozue totiž, jak stál před poslem, byl oblečen do špinavého šatu" (Zach 3,1-3).

Boží lid je zde přirovnán k provinilci u soudního přelíčení. Velekněz Jozue, nejvyšší kněz, vyprošuje požehnání pro svůj těžce zkoušený národ. Ve chvíli, kdy před Bohem prosí, napravo stojí jeho protivník satan. Obviňuje věřící, snaží se dokázat, že jsou v beznadějném stavu. Ukazuje před Bohem na jejich chyby a nedostatky. Poukazuje na jejich omyly a poklesky a doufá, že v očích Ježíše Krista budou natolik závažné, že jim pak v jejich velkých nesnázích nepomůže. Jozue, představitel Božího lidu, stojí odsouzen a má na sobě ušpiněný oděv. Plně si uvědomuje hříchy věřících a propadá malomyslnosti. Satan zatěžuje jeho vědomí pocitem viny tak silně, že v beznaději téměř klesá. Stojí zde jako prosebník, proti němuž vystupuje satan.

Satanovo obviňování začalo už v nebi. Totéž dílo konal od pádu člověka do hříchu i na zemi a soustředí se na ně tím více, čím více se blíží závěr světových dějin. Uvědomuje si, že čas jeho činnosti se krátí a stupňuje svoje dílo podvodu a záhuby. Má zlost, když vidí na světě lidi, kteří přes své slabosti a nedokonalosti ctí Boží zákon. Nechce, aby lidé Boha poslouchali. Raduje se z jejich neutěšeného stavu a pro každého jedince připravuje léčky, aby jej získal pro sebe a navždy oddělil od Boha. Snaží se dokonce obvinit a odsoudit Boha a všechny, kteří na světě s láskou, soucitem a odpuštěním uskutečňují Boží milostivé záměry.

Každý projev Boží moci vůči jeho lidu podněcuje satanovo nepřátelství. Pokaždé, kdy Bůh pomůže svým následovníkům, se na ně satan vrhne spolu se svými anděly s novou silou, aby je zničil. Žárlí na všechny, kteří čerpají sílu od Krista. Vede lidi ke zlému, a když se mu to podaří, svaluje na ně všechnu vinu. Upozorňuje na jejich ušpiněný oděv, na jejich porušené povahy. Ukazuje na jejich slabosti, nerozumné chování a nevděčnost. Tvrdí, že se nepodobají Vykupiteli, a tím jej zneucťují. Toto všechno používá jako důkaz, že má právo je zahubit. Děsí lidi pomyšlením, že jejich případ je beznadějný, že jejich znečištění nelze nijak odstranit. Doufá, že se mu tak podaří zničit jejich víru a pak je v záplavě pokušení zcela odvrátit od Boha.

Boží lid nemůže sám oponovat žalobě satana. Když se na sebe podívají, zbývá jim jen zoufalství. Odvolávají se však na nebeského Obhájce. Dovolávají se zásluh svého Vykupitele. Bůh může "být spravedlivý a ospravedlňovat toho, kdo žije z víry v Ježíše" (Řím 3,26). Věřící k němu s důvěrou voiají, aby umlčel satana a jeho obviňování a zmařil jeho úsilí. Prosí: "Zjednej nám spravedlnost proti našemu odpůrci." A Kristus umlčuje troufalého žalobce mocným důkazem kříže.

"Hospodin řekl satanu: Hospodin ti dává důtku, satane, důtku ti dává Hospodin, který si vyvolil Jeruzalém. Což to není oharek vyrvaný z ohně?" Když satan očerňuje Boží lid a chce jej zničit, Kristus zasáhne. Oni sice zhřešili, ale Kristus vzal jejich vinu na sebe. Vytrhl člověka jako oharek z ohně. Svou lidskou podstatou se spojil s člověkem, i když ve svém božství je jedno s nekonečným Bohem. Tím nabídl hynoucímu lidstvu pomoc a pokáral protivníka.

"Jozue totiž, jak stál před andělem, byl oblečen do špinavého šatu. A Hospodin se obrátil k těm, kteří tu před ním stáli: Svlékněte z něho ten špinavý šat. Jemu pak řekl: Pohled, sňal jsem z tebe tvou nepravost a dal jsem tě obléci do slavnostního roucha. Řekl jsem: Vstavte mu na hlavu čistou čepici. Tu mu vstavili na hlavu čistou čepici a oblékli mu šat. Hospodinův anděl stál při tom. A Hospodinův anděl Jozuovi dosvědčil: Toto praví Hospodin zástupů: Budeš-li chodit po mých cestách a budeš-li střežit, co jsem ti svěřil, budeš obhajovat můj dům a střežit má nádvoří a já ti dám právo přicházet mezi ty, kteří zde stojí" (Zach 3,3-7) dokonce i mezi anděly, kteří stojí kolem Božího trůnu.

Kristus se neodvrací od těch, které má ve své péči, i když vykazují nedostatky. Má moc změnit jejich šaty. Ty, kteří věří a činí pokání, svléká z jejich ušpiněných oděvů a obléká do vlastního rouclía své spravedlnosti. Do nebeských záznamů píše k jejich jménům "odpuštěno". Před celým vesmírem je přijímá za své. Satana, jejich protivníka, odhaluje jako podvodníka a žalobce. Bůh svým vyvoleným zjedná spravedlnost!

Prosba "zjednej mi spravedlnost proti mému odpůrci" nezahrnuje pouze satana, ale také všechny, jejichž prostřednictvím satan klame, pokouší a hubí Boží lid. Všichni, kteří se rozhodli poslouchat Boží přikázání, poznají z vlastní zkušenosti, že jejich nepřátelé jsou ovládáni mocí temna. Tito lidé pronásledovali Krista na každém kroku tak vytrvale a cílevědomě, že to nedokážeme plně ani pochopit. Následovníci Pána Ježíše jsou vystaveni neustálému pokušení jako jejich Mistr.

Písmo nám přibližuje stav světa v době před druhým příchodem Krista. Apoštol Jakub vykreslil chamtivost a násilí, které bude převládat. Napsal: "A nyní, vy boháči, plačte a naříkejte nad pohromami, které na vás přicházejí. Vaše bohatství shnilo, vaše šatstvo je moly rozežráno, vaše zlato a stříbro zrezavělo, a ten rez bude svědčit proti vám a stráví tělo vaše jako oheň. Nashromáždili jste si poklady pro konec dnů. Hle, mzda dělníků, kteří žali vaše pole, a vy jste jim ji upřeli, volá do nebes a křik ženců pronikl až k sluchu Hospodina zástupů. Žili jste rozmařile a hýřili jste na zemi, vykrmili jste se pro den porážky. Odsoudili jste a zahubili jste spravedlivého; a on se proti vám nestaví" (Jak 5,1-6). Je to přesný obraz dnešního světa. Lidé dnes pomocí jakékoli formy násilí a vydírání hromadí neuvěřitelná bohatství, zatímco zoufalé volání miliónů hladovějících vystupuje až k Bohu.

"Právo je úplně potlačeno, spravedlnost stojí někde v dáli, pravda klopýtá po náměstí a co je správné, nemůže vstoupit. Pravda vyprchala, kořistí se stane ten, kdo se varuje zlého" (Iz 59,14.15). Splnilo se to v Kristově pozemském životě. Pán Ježíš se řídil neochvějně Božími zákony a nebral zřetel na lidská nařízení a tradice, kterými lidé nahradili Boží požadavky. Proto jej lidé nenáviděli a pronásledovali. Jeho zkušenost se opakuje i dnes. Lidé povýšili tradice a své zákony nad Boží zákon a pak se posmívají a pronásledují všechny, kteří zůstávají věrní Božímu zákonu. Ježíše Krista jeho současníci nazvali přestupníkem soboty, člověkem, který se rouhá Bohu proto, že byl Bohu věrný. Prohlašovali dokonce, že je posedlý (ďáblem a označili ho za Belzebuba. Podobně budou zkreslovat a obviňovat následovníky Pána Ježíše i dnes. Satan doufá, že je přivede k hříchu, aby tak pošpinil Boha.

Povahu soudce, který se nebál Boha ani lidí, představil Kristus v podobenství proto, aby ukázal, jaké byly tehdejší soudy a také, aby ukázal, jaký bude jeho soud. Chtěl, aby si jeho lid ve všech dobách uvědomoval, že se v nesnázích života nemůže zcela spoléhat na pozemské vládce. Věřící lidé musí často obhajovat svou víru před mocnými tohoto světa, kteří si Boží slovo nezvolili za rádce a průvodce života, ale řídí se vlastními nesprávnými a neukázněnými sklony.

Pán Ježíš nám v podobenství ukázal, jak máme postupovat: "Což Bůh nezjedná právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají?" Kristus je nám příkladem, neučinil pro své osvobození a svou obhajobu nic. Celou svou záležitost ponechal na Bohu. Ani jeho následovníci by neměli obviňovat, odsuzovat nebo dokonce k vyřešení svých záležitostí používat násilí.

I když přijdou těžké, nepochopitelné zkoušky, nedopusťme, aby nás připravily o vnitřní pokoj. Když s námi budou lidé zacházet nespravedlivě, nesmí to v nás vyvolat zášť. Kdybychom podlehli myšlence na pomstu, uškodíme sami sobě. Podlomíme svou důvěru v Boha a zarmoutíme Ducha svatého. Po boku nám stojí svědek, nebeský posel, který kolem nás vybuduje ochranný val proti nepříteli. Zahalí nás záře Slunce spravedlnosti, kterou satan nedokáže proniknout.

Svět upadá stále víc do špatnosti, žádný z náš si proto nemůže namlouvat, že nebude zápasit s obtížemi. Právě ony nás přivádějí do audienční síně Nejvyššího. O radu můžeme žádat Boha, který je nekonečně moudrý.

On řekl: "Volej mne v den soužení" (Žalm 50,15). Vybízí nás, abychom mu předkládali své nesnáze a potřeby a ukázali tak svou závislost na Boží pomoci. Vybízí nás k vytrvalým modlitbám. Jakmile nás překvapí těžkosti, máme se k němu obrátit v upřímné a vážné modlitbě. Naléhavost našich modliteb svědčí o neochvějné důvěře v Boha. Vědomí potřeby nás vede k opravdovosti v modlitbě. Náš nebeský Otec nás vyslyší.

Posměch a pronásledování pro víru vede lidi často k domněnce, že i je Bůh opustil. V pohledu světa jsou jen zanedbatelnou menšinou. Jejich nepřátelé nad nimi zdánlivě vítězí. A přece nemají věřící jednat proti svému svědomí. Pán Ježíš, který na sebe vzal jejich utrpení a bolesti, je neopustí.

Boží děti nezůstanou nikdy bez ochrany. Všemohoucí vyslyší jejich modlitby. Modlitbou "dobývali království, uskutečňovali Boží spravedlnost, dosahovali zaslíbení, zavírali tlamy lvům, krotili plameny ohně, unikali ostří meče, v slabosti nabývali síly, vedli si hrdinsky v boji." Když uslyšíme o mučednících, kteří zemřeli pro svou víru, pochopíme, co to znamená "zaháněli na útěk vojska cizozemců" (Žid 11,33.34).

Jestliže odevzdáme svůj život Boží službě, nikdy se neoctneme v situaci, kterou by Bůh nevyřešil. Okolnosti se mohou vyvíjet rozmanitě, a přece na své cestě máme Průvodce. I v sebevětších nesnázích máme spolehlivého Rádce, ve všech bolestech, ztrátách i v osamění je nablízku soucitný Přítel. Neopustí nás, ani když ve své lidské chatrnosti klopýtneme. Dodnes zní jasně jeho výrok: "Já jsem ta cesta, pravda i život" (Jan 14,6). "On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, ubožáka, jehož se nikdo neujímá" (Žalm 72,12).

Pán říká, že ho uctívají všichni, kteří k němu přicházejí a věrně mu slouží. "Člověka opírajícího se o tebe chráníš pokojem, protože v tebe doufá" (Iz 26,3). Všemohoucí vztahuje svou ruku, aby nás vedl stále vpřed. Říká: "Jděte dál, já vám budu pomáhat. Prosíte, a dostáváte pro slávu mého jména. Oslavím se přede všemi, kteří očekávají váš pád. Uvidí, jak moje slovo zvítězí! A věříte-li, dostanete všechno, oč budete v modlitbě prosit" (Mat 21,22).

Kdo jste utiskovaní a cítíte, že se s vámi jedná nespravedlivě, volejte k Bohu. Odvraťte se od těch, kteří mají srdce tvrdá jako ocel a předneste své žádosti Stvořiteli. Nepošle od sebe s nepořízenou nikoho, kdo se k němu přiblíží s pokorou v srdci. Ani jediná upřímná modlitba nevyzní naprázdno. Bůh slyší kromě nebeských chvalozpěvů také volání nejslabšího člověka. Přání svého srdce mu oznamujeme v soukromí, slova modliteb šeptáme i v chůzi na cestě, a přece naše slova přicházejí až k trůnu Vládce vesmíru. Nikdo je nemusí slyšet, a přece nezaniknou v tichu ani nezmizí v neustálém víru života kolem nás. Touhu člověka neumlčí nic, stoupá nad hřmot ulic, nad zmatek davů, až do nebes. Mluvíme k Bohu, a on naši modlitbu slyší.

I když se možná cítíš nehodný, neobávej se svěřit svou záležitost Bohu. Obětoval se v Kristu za hřích světa, a tím převzal případ každého člověka. "On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás všechny jej vydal, jak by nám spolu s ním nedal všechno?" (Řím 8,32). Nesplní tedy daný slib, aby nás povzbudil a posílil?

Ježíš Kristus si ze všeho nejvíce přeje, aby lidstvo vysvobodil z nadvlády satana. Ale dříve, než nás vysvobodí z vnější satanovy tyranie, musí zlomit jeho moc uvnitř nás. Pán dopouští, abychom procházeli zkouškami, aby nás očistil od světského smýšlení, od sobectví a zbavil naši povahu hrubých, nekřesťanských rysů. Dopouští, abychom procházeli hlubinami soužení a v nich důkladněji poznávali Otce a Ježíše Krista, kterého poslal, abychom v srdci opravdově zatoužili po očištění od hříchu. Tak můžeme vyjít ze zkoušky čistší, dokonalejší a šťastnější. Často vstupujeme do pece soužení naplněni sobectvím. Když pak trpělivě projdeme zkouškou, budeme vyzařovat Boží povahu. Jakmile utrpení splní tento cíl, Bůh "dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo a jako polední jas tvoje právo" (Žalm 37,6).

Pán nepřehlíží modlitby svého lidu, takové nebezpečí nehrozí. Hrozí ale jiné, že zkoušky a pokušení zadusí jejich odvahu, a oni se přestanou modlit.

Pán Ježíš projevil fénické ženě Boží soucit. Její bolest se dotkla jeho srdce. Chtěl ji okamžitě ujistit, že její prosbu vyslyší, ale hodlal poučit i své učedníky, a proto se zdálo, že nedbá na volání jejího trpícího srdce. Když dokázala svou víru, pochválil ji a poslal zpět domů s ujištěním, že obdrží, o co žádala. Učedníci na toto naučení nikdy nezapomněli. Zaznamenali je, aby ukázali na výsledky vytrvalé modlitby.

Do mateřského srdce vložil sám Kristus vytrvalost, která se nedá odradit. Dal i vdově odvahu a houževnatost, kterou projevila před soudcem. Před staletími obdařil Jákoba v tajuplném zápase u potoka Jákob toutéž neuhasínající vírou. Nezapomíná odměnit víru, kterou vložil do lidského srdce.

Pán, který přebývá v nebeské svatyni, soudí spravedlivě. Ve svém lidu, zápasícím v hříšném světě s pokušením, nachází větší zalíbení, než v zástupech andělů kolem svého trůnu.

Celé nebe projevuje velký zájem o naši nepatrnou planetu, protože Kristus zaplatil nezměrnou cenu za její obyvatele. Vykupitel světa spojil zemi s nebem pouty porozumění, protože na ní žijí jeho vykoupení. I dnes navštěvují nebeské bytosti zemi, jako když chodili a mluvili s Abrahamem a Mojžíšem. Pán Bůh má strážce a svaté i dnes v ruchu velkoměst, uprostřed davů, které proudí po ulicích a v nákupních střediscích, ve světě, kde se většina lidí chová, jako by nákupy, zábavy a sport byly jedinou náplní života, ale jen málokdo se zamýšlí nad neviditelnými skutečnostmi. Nebeské bytosti sledují každé lidské slovo a čin. Tam, kde se lidé shromáždí k bohoslužbě, i tam, kde přichází za prací či zábavou, je víc posluchačů, než kolik jich ve skutečnosti vidíme. Někdy andělé poodhalí oponu, která zakrývá neviditelný svět, aby se naše mysl povznesla nad uspěchaný a rušný život, abychom si uvědomili, že neviditelní svědkové sledují všechna naše slova i činy.

Měli bychom lépe chápat poslání andělů. Velmi by nám pomohlo, kdybychom si uvědomovali, že andělé nám pomáhají při každé práci. Neviditelné zástupy světla a moci provázejí tiché a pokorné, kteří věří a dovolávají se Božích zaslíbení. Cherubíni a serafíni, tisíce tisíců mocných andělů stojí u Božího trůnu a Pán je "posílá k službě pro své vykoupené" (Žid 1,14).

Tito nebeští poslové pečlivě zaznamenávají slova i činy všech lidí. V nebi stojí zaznamenáno každé bezcitné a nespravedlivé zacházení s věřícími, všechno, co musí Boží lid vytrpět.

"Což Bůh nezjedná právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Pravím vám, že se jich brzo zastane."

"Neztrácejte tedy svou důvěru, vždyť je v ní naděje na velikou odměnu. Potřebujete vytrvalost, aby se vám, až vykonáte Boží vůli, dostalo splnění slibu. Vždyť už jen chvilku, malinkou chvilku, a přijde ten, který přijít má, a neomešká se" (Žid 10,35-37). "Trpělivě tedy, bratři, všecko vydržte až do té doby, kdy Pán přijde. Podívejte se na rolníka, jak čeká na cennou úrodu! Je v tom čekání trpělivý, až pak přijde na oséní podzimní a jarní déšť. Vydržte i vy trpělivě a nedejte se zviklat, neboť příchod Páně je blízko" (Jak 5,7.8).

Boží trpělivost je obdivuhodná. Spravedlnost čeká dlouho, zatímco na hříšníka působí Boží milost. "Spravedlnost a právo jsou základy trůnu jeho" (Žalm 97,2). "Hospodin je shovívavý a velkorysý, ale viníka bez trestu neponechá" (Nah 1,3).

Svět přestupuje Boží zákon stále opovážlivěji a troufaleji. Protože je Bůh shovívavý, lidé pošlapávají jeho autoritu. Vzájemně se povzbuzují k většímu útlaku Božího lidu a říkají: "Což se to Bůh dozví? Copak to Nejvyšší pozná?" (Žalm 73,11). Bůh však stanovil nepřekročitelnou hranici a blíží se okamžik, kdy jí lidé dosáhnou. Již nyní se pohybují na pokraji mezi Boží shovívavostí, balancují na hranici jeho milosti a milosrdenství. Pak Pán zasáhne, aby ochránil svou čest, vysvobodí svůj lid a zastaví rozmach bezpráví.

Za dnů Noema si lidé nevážili Božího zákona, takže ze země téměř vymizelo poznání Boha. Jejich špatnost nabyla takových rozměrů, že Pán zničil zemi potopou a smetl všechny její bezbožné obyvatele.

Pán Bůh lidem v průběhu dějin ukazoval způsoby i důvody svého jednání. Kdykoli nastala krize, zjevoval se lidem a zasahoval, aby překazil satanovy úmysly. Nejednou dopustil, aby se krize v životě národů, rodin i jednotlivců vystupňovaly, a jeho zásah vystoupil do popředí. Ukázal, že uprostřed věřících je Bůh, který uchová svůj zákon a obhájí svůj lid.

Podle vzrůstu nepravosti ve světě poznáváme, že se blíží velká krize. Až lidé téměř úplně odmítnou Boží zákon, až budou utlačovat a sužovat Boží lid, Pán zasáhne.

Blíží se doba, kdy Pán prohlásí: "Nuže, lide můj, již vejdi do svých komůrek a zavři za sebou dveře. Skryj se na chviličku, dokud hrozný hněv se nepřežene. Hle, Hospodin vychází ze svého místa, aby ztrestal nepravost obyvatel země. I odhalí země .krev prolitou na ní a nebude již přikrývat povražděné" (Iz 26,20.21). Lidé, kteří se za křesťany jen vydávají, mohou ještě klamat a utiskovat chudé, mohou okrádat vdovy a sirotky, mohou stupňovat satanskou nenávist, protože nedokáží ovládat svědomí Božího lidu. Bůh je však za to přivede k soudu. "Na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství" (Jak 2,13). Zanedlouho se postaví před Soudcem celé země, aby se zodpovídali za tělesné utrpení i za duševní trýzeň, kterou působili věřícím. Zatím ještě mohou neprávem obviňovat, smí se posmívat těm, které Bůh povolal ke svému dílu. Ještě mohou věřící věznit, dávat jim okovy, vyhánět je z vlasti a odsuzovat je na smrt, ale budou se zodpovídat za každou prolitou slzu i za každou bolest, kterou způsobili. Bůh je za jejich hříchy potrestá dvojnásobně. Přikazuje svým vykonavatelům rozsudku, aby potrestali Babylón, symbol odpadlé církve: "Neboť její hříchy se dovršily až k nebi a Bůh nezapomněl na její viny ... Odplaťte jí za její činy!" (Zjev 18,5.6).

Z Indie, Afriky, Číny, ze vzdálených ostrovů i z takzvaných křesťanských zemí stoupá k Bohu nářek miliónů utlačovaných lidí. Jejich volání nezůstane dlouho bez odpovědi. Bůh očistí zemi od mravní porušenosti, ne vodou jako v době Noema, ale ohněm, který lidé ničím neuhasí.

"V oné době povstane velký ochránce Michal a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v knize" (Dan 12,1).

Kristus shromáždí své věrné z chatrčí, úkrytů, vězeňských cel, hor a pouští i jeskyní ve skalách. Prošli nouzí, bolestmi a utrpením. Milióny lidí umíraly v pohaně, protože odmítly přijmout satanovy požadavky. Soudy odsuzovaly věřící jako nejtěžší zločince. Blíží se však den, kdy "sám Bůh bude soudcem" (Žalm 50,6). On zruší pozemské rozsudky, "sejme potupu svého lidu" (Iz 25,8). Každý z nich dostane bílé roucho (Zjev 6,11), a "nazvou je lidem svatým, vykoupenými Hospodinovými" (Iz 62,12).

Ať je kříž, který na ně byl vložen, sebetěžší, ať jsou ztráty, které utrpěli, sebevětší, ať je pronásledování, kterému byli vystaveni, sebekrutější - i když skončilo třeba ztrátou jejich pozemského života - Boží synové budou bohatě odměněni. "Budou hledět na jeho tvář, a na čele ponesou jeho jméno" (Zjev 22,4).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy