EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Koukol - COL 70

Kristova podobenství


Rejstřík - na začátek na začátek

Koukol - COL 70

(Mat 13,24-30; 37-43)

"Předložil jim jiné podobenství: S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel mezi pšenici a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu se ukázal i plevel" (Mat 13,24-26).

"Pole je svět“, řekl Pán Ježíš. Ze souvislosti ale musíme rozumět, že mínil svou církev na světě. Podobenství nám popisuje věci týkající se Božího království, Božího díla pro spasení člověka - a toto dílo se uskutečňuje prostřednictvím církve. Je pravda, že Duch svatý je vysílán do celého světa a všude působí na srdce lidí. Avšak růst a zrát pro Boží obilnici máme v církvi.

"Rozsévač, který rozsévá dobré semeno, je Syn člověka ... Dobré semeno, to jsou synové království, plevel jsou synové toho zlého" (Mat 13,37-39). Dobré semeno znázorňuje lidi zrozené COL 71 ze slova Božího, pravdy. Koukol naopak zobrazuje tu vrstvu lidí, kteří jsou ztělesněním bludu a falešných zásad. "Nepřítel, který jej zasel, je ďábel" (Mat 13,39). Bůh ani Boží andělé nikdy nezaseli símě, ze kterého by vzešel koukol. Ten rozsévá vždy satan, nepřítel Boha i člověka.

Někdy se na Východě lidé mstili svému nepříteli tak, ža na jeho čerstvě oseté pole naseli nějaký nepříjemný plevel, který byl během růstu k nerozeznání od pšenice. Plevel rostl spolu s pšenicí, poškozoval úrodu a způsobil majiteli pole starosti a ztráty. Tak i satan z nepřátelství ke Kristu rozsévá zlé semeno do dobré setby pro Boží království. Plody své setby připisuje Božímu Synu. Tím, že přivádí do církve lidi, kteří sice nesou Kristovo jméno, ale zapírají jeho povahu, zneucťuje tím Boha, zkresluje dílo spasení a vystavuje lidi nebezpečí.

Kristovi služebníci jsou zarmouceni, když vidí, že vedle skutečných věřících jsou v církvi také věřící nepraví. Rádi by něco udělali.pro očištění církve. Jako služebníci hospodáře jsou připraveni plevel vytrhat. Kristus jim však říká: "Ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici. Nechte, ať spolu roste obojí až do žně" (Mat 13,29.30).

Kristus jasně a zřetelně učil, že z církve mají být vyloučeni všichni, kdo setrvávají ve zjevném hříchu. Nepověřil nás však, abychom posuzovali povahu a pohnutky lidí. Zná naši přirozenost příliš dobře, a proto nám toto dílo nesvěřil. Kdybychom se pokoušeli vyloučit z církve každého, koho pokládáme za nepravého křesťana, můžeme si být jisti, že bychom se dopouštěli přehmatů. Často považujeme za beznadějné případy právě ty, které Kristus začíná k sobě přitahovat. COL 72 Kdybychom s nimi naložili podle svého nedokonalého úsudku, možná bychom v nich udusili poslední naději. Mnozí z těch, kteří se považují za pravé křesťany, budou nakonec nalezeni lehcí. V Božím království budou naopak mnozí lidé, o kterých si ostatní mysleli, že tam nikdy nevejdou. Člověk posuzuje podle vzhledu, ale Bůh zkoumá srdce. Koukol a pšenice mají spolu růst až do žní. Žeň představuje ukončení doby milosti.

Toto podobenství Pána Ježíše v sobě skrývá ještě další naučení, naučení o úžasné shovívavosti a něžné lásce. Podobně jako kořeny koukolu se vzájemně proplétají s kořeny obilí, tak mohou být falešní bratři v církvi těsně spojeni s pravými učedníky Ježíše Krista. Skutečná povaha těchto domnělých věřících se plně neprojevuje. Kdybychom je však vylučovali z církve, mohli bychom zapříčinit pád dalších, kteří by jinak zůstali věrní.

Toto podobenství také znázorňuje, jak Bůh jedná s lidmi a anděly. Satan je podvodník. Když se dopustil prvního hříchu v nebi, ani věrní andělé nepoznali plně jeho povahu. Proto Bůh nezničil satana ihned. Kdyby to učinil, svatí andělé by nepochopili Boží spravedlnost a lásku. Pochybnosti o Boží dobrotě by jako zlé semeno přinesly hrozné plody hříchu a bídy. Bůh původce zla ušetřil, aby mohl plně ukázat svou povahu. Bůh po dlouhé věky s bolestí sledoval působení zla. Raději přinesl nekonečnou oběť na Golgotě, ale nechtěl dovolit, aby satan někoho oklamal svými překroucenými nepravdami. Nemůžeme odstraňovat koukol bez nebezpečí, že vytrhneme také obilí. Neměli bychom být stejně trpěliví se svými bližními, jako byl Pán nebe a země trpělivý se satanem?

Svět nemá právo pochybovat o pravosti křesťanství proto, COL 73 že v církvi jsou nepraví členové. Křesťané by neměli ztrácet odvahu a jistotu proto, že se tam nalézají falešní bratři. Jaká byla situace v rané církvi? K učedníkům se přidali také Ananiáš a Zafira. Pokřtili také Šimona kouzelníka. Démase, který opustil Pavla, ostatní pokládali za věřícího. Jidáš Iškariotský byl pokládán za jednoho z apoštolů. Spasitel nechce ztratit ani jediného člověka. Nechal zapsat i to, jak se k němu zachoval Jidáš, aby ukázal, jak velkou má trpělivost s převrácenou lidskou povahou. Vyzývá nás, abychom jednali stejně shovívavě jako on. Prohlásil, že falešní bratři budou v církvi až do konce času. COL 74

Přes Kristovo varování se lidé snažili vykořenit koukol. Církev se uchylovala ke světské moci, aby trestala ty, které považovala za přestupníky. Představitelé církve tvrdili, že jednají podle Kristova příkazu, když věznili, mučili a posílali na smrt všechny, kdo se uchýlili od oficiálního učení církve. K takovým činům je však nevedl Duch Kristův, ale duch satanský. Tímto způsobem si satan chce podmanit celý svět. Církev svým jednáním s domnělými kacíři postavila Boha do nesprávného světla.

Toto podobenství Pána Ježíše nás nevede k tomu, abychom posuzovali a odsuzovali druhé, ale abychom byli pokorní a nedůvěřovali sami sobě. Ne každé semeno, které padá do půdy, je dobré semeno. Samotné členství v církvi ještě nedokazuje, že tito lidé jsou křesťané.

Dokud bylo stéblo zelené, koukol se velmi podobal pšenici. Když však obilí dozrálo ke žni, pšenice se pod tíhou plných, zralých klasů ohnula až k zemi a přestala se podobat koukolu. Podobně se mezi pravé Kristovy následovníky načas vměšují hříšníci, kteří pouze předstírají zbožnost. Zdánlivým křesťanstvím se snaží mnohé oklamat. Avšak až nastane žeň světa, nebude existovat žádná podobnost mezi dobrým a zlým. Tehdy se ukáže, kdo se připojil pouze k církvi, ale nepřipojil se ke Kristu.

Koukolu je dovoleno růst mezi pšenicí a mít všechny možnosti jako ona. I na něj svítí slunce a padá déšť. V době žně však "uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a bezbožníkem, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu neslouží" (Mal 3,18). Kristus sám rozhodne, kdo je hoden žít v nebeské rodině. Posoudí každého člověka podle jeho slov a skutků. Nezáleží na tom, co kdo vyznával slovy. O věčném osudu rozhoduje povaha. COL 75

Spasitel neřekl, že někdy v budoucnu se všechen koukol stane pšenicí. Pšenice a koukol spolu porostou do žně, do konce světa. Pak bude plevel svázán do otýpek k spálení, ale pšenice bude shromážděna do stodoly Boží. "Tehdy spravedlivý zazáří jako slunce v království svého Otce." Tehdy "Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravosti, a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů" (Mat 13,43.41.42).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy