EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Pevné, nepohnutelné základy

Dějiny vykoupení


Rejstřík - na začátek na začátek

Pevné, nepohnutelné základy

Viděla jsem skupinu lidí, kteří stáli pevně ve víře a byli bdělí. Nedali se ovlivnit těmi, kteří chtěli zničit základ jejich víry. Bůh na ně pohlížel se zalíbením. Byly mi ukázány tři stupně - první, druhé a třetí andělské poselství. Anděl, který mne doprovázel, řekl: "Běda tomu, kdo by usiloval pohnout byť jen jediným trámem neb vyjmout jedinou špejli z těchto poselství. Jejich důkladné pochopení má velkou důležitost a váhu. Osud duší je závislý od způsobu, v jakém přijmou tato poselství.

Potom mi byla znovu ukázána doba, kdy tato poselství byla hlásána a viděla jsem, jak těžce nabýval lid Boží své zkušenosti. Byly získány mnohými utrpeními a těžkými zápasy. Bůh je vedl krok za krokem až na místo, jež bylo postaveno na pevných, nepohnutelných základech. Viděla jsem, jak se mnozí blížili k tomuto místu a zkoušeli jeho základy; jedni okamžitě a s radostí zaujali na něm své místo, jiní však začali na základech hledati kazy či vady. Chtěli na nich učinit nějaké opravy, neboť se domnívali, že základy budou dokonalejší a že lid, který na tomto stanovišti stál, bude šťastnější.

Někteří vystoupili nahoru, aby tuto stavbu prozkoumali a prohlásili, že není postavena správně. Ale já jsem viděla, že na této ploše stáli všichni pevně a těch, kteří odcházeli, napomínali, aby si nestěžovali, protože stavitelem je sám Bůh, a oni protestují a bojují vlastně proti Němu. Vyprávěli jim o podivuhodném Božím díle, které je přivedlo na toto pevné místo; všichni společně pohlédli vzhůru k nebi a hlasitě oslavovali Boha. Někteří z těch, kteří dříve protestovali a opustili toto místo, byli tím dojati a znovu se pokorně vrátili a vystupovali nahoru.

Zkušenosti Židů se opakují

Byla jsem uvedena do doby, kdy byl hlásán Kristův první příchod. Jan byl poslán v duchu a moci Eliášově, aby Ježíši připravil cestu. Ti, kteří nepřijali Janovo svědectví, neměli žádný prospěch ani z Ježíšova učení. Jejich odpor k poselství, které předpovídalo Jeho příchod, je zavedl tak daleko, že pak již nebyli připraveni ani schopni přijmout i ty nejmocnější důkazy o tom, že je Mesiášem. Ty, kteří nepřijali Janovo poselství, vedl satan ještě dále, aby zavrhli i Krista a ukřižovali Jej. Pak už nemohli přijmout požehnání, jež bylo dáno o letnicích a které by jim ukázalo cestu do nebeské svatyně.

Roztržení opony v chrámě ukázalo, že židovské oběti a ustanovení nebudou nadále přijímány. Velká oběť, jež byla přinesena, byla přijata a Duch svatý, který o letnicích sestoupil, obrátil mysl učedníků od pozemské na nebeskou svatyni, kam Pán Ježíš skrze svou vlastní krev vstoupil, aby na své učedníky vylil požehnání svého díla smíření. Židé však byli ponecháni v naprosté temnotě. Ztratili veškeré světlo o plánu vykoupení a stále věřili, že jejich oběti a dary pro ně mají velký význam. Úlohu pozemské svatyně plně převzala nebeská svatyně, avšak o této změně nic nevěděli. Proto nemohli míti duchovní prospěch z prostřednického díla Kristova ve svatyni.

Na Židy se mnozí dívají s hrůzou, protože zavrhli Krista a ukřižovali Ho. Když čtou události, jež hovoří o Jeho ponížení, myslí si, že oni by Jej milovali a nezapřeli by Krista jako Petr a nemohli by Ho ukřižovat jako Židé. Ale Bůh, který čte v každém lidském srdci, je vyzkoušel, aby se ukázalo, jak velká je jejich láska k Ježíši. Celá nebesa s hlubokým zájmem pozorovala, jak bude přijato poselství prvního anděla.

Ale mnozí, kteří vyznávali, že Ježíše milují a při čtení pasáží o Jeho ukřižování plakali, zavrhli radostné poselství o Jeho příchodu. Toto poselství měli radostně přijmout, ale oni prohlašovali, že to je blud. Těch, kteří milovali Ježíše, nenáviděli a vyloučili je z církve. Když nepřijali první poselství, nemohli mít užitek ani z druhého poselství. Půlnočního volání si ani nevšimli, i když je mělo připravit k tomu, aby vírou s Ježíšem vstoupili do svatyně svatých v nebeské svatyni. Když zavrhli první dvě poselství, jejich mysl byla tak zatemněna, že nemohli vidět světlo poselství třetího anděla, které jim mělo ukázat cestu do svatyně svatých.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy