EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Druhé zmrtvýchvstání

Dějiny vykoupení


Rejstřík - na začátek na začátek

Druhé zmrtvýchvstání

Pán Ježíš potom s celým průvodem svatých andělů i všech vykoupených svatých opustil město. Andělé obklopili svého Velitele a provázeli Jej na Jeho cestě. Průvod vykoupených svatých šel za nimi. Pak Pán Ježíš s děsivou velebností vyvolal bezbožné mrtvé a oni vyšli z týmiž slabými, nemocnými těly, s jakými byli uložení do hrobů. Jaký to pohled! Jaký to obraz! Při prvním zmrtvýchvstání spravedlivých vyšli všichni v kvetoucí nesmrtelnosti; ale při druhém zmrtvýchvstání bezbožných jsou na všech viditelná znamení kletby. Králové a velmoži země, prostí i nízcí, učení i neučení společně vycházejí z hrobů. Všichni vidí Syna člověka a titíž mužové, kteří Ježíšem pohrdali a Jemu se posmívali, kteří Mu vsadili na hlavu trnovou korunu a bili Ho pruty, uvidí Jej ve vší Jeho královské slávě a majestátu. Ti, kteří Mu v hodině Jeho výslechu plivali do tváře, se nyní odvracejí od Jeho pronikavého pohledu a jasem skvoucího obličeje. Ti, kteří hřeby probíjeli Jeho ruce a nohy, pozorují nyní známky Jeho ukřižování. Ti, kteří vbodli kopí do Jeho boku, vidí nyní známky své ukrutnosti na Jeho těle a vědí, že je to Ten, kterého ukřižovali a Jemuž se v Jeho nevypravitelných mukách umírání posmívali. A potom s velikým bědováním prchají, aby se skryli před Králem všech králů a Pánem všech pánů.

Všichni se snaží skrýt ve skalách, aby se uchránili před hroznou slávou Toho, kterého kdysi nenáviděli a Jím pohrdali. Poraženi a pobiti majestátem Jeho slávy a velebnosti pozvednou náhle své hlasy všichni jasnými slovy a s hroznou zřetelností volají: "Požehnaný, který se béře ve jménu Páně!"

Pak se Pán Ježíš i se svatými anděly a všemi svatými vrátil zpět do města. Všude se nesl hořký nářek a bědování odsouzených bezbožníků. Potom jsem viděla, že satan opět začal konat své dílo. Šel ke svým poddaným, posiloval slabé a neduživé a pravil jim, že on a jeho andělé jsou velmi mocní. Poukazoval na nesčíslné miliony těch, kteří vstali z mrtvých. Mezi nimi byli mocní válečníci i králové, kteří byli vycvičeni v bojích a dobyli četná království. Mezi nimi se nalézali také i mocní obrové a silní udatní muži, kteří nikdy v boji neprohráli. Nalézal se zde pyšný, ctižádostivý Napoleon, před nímž se kdysi zachvívala království. Byli tam muži vysokého vzrůstu a důstojného chování, kteří padli v boji, když usilovali o vítězství.

Jakmile všichni tito vyjdou ze svých hrobů, budou dále rozvíjet své myšlenky, které byly přerušeny smrtí. Jejich touha po vítězství - kterou vlastnili, než padli - setrvává dál. Satan se radil se svými anděly, potom i s králi, podmaniteli a mocnými muži. Potom svýma očima přehlédl toto své nesmírně početné vojsko a řekl, že zástup ve městě je jen malý a slabý, že tam vtrhnou, zmocní se města, jeho obyvatele vypudí a sami se zmocní jeho bohatství a slávy.

Satanovo svádění má úspěch a všichni se ihned hotoví k boji. V tomto mohutném nesčíslném vojsku je mnoho způsobilých mužů, kteří si dovedou pořídit rozličné zbraně. Pak zástup - se satanem v čele - postupuje kupředu. Králové a válečníci následují hned za satanem a ostatní zástup je následuje v oddílech. Každý oddíl má svého vůdce, a tak postupují v bojovém seřazení po rozervaném a zničeném povrchu země ke svatému městu, jehož brány Pán Ježíš uzavřel. Toto nesčíslné množství obkličuje město, seřaďuje se k boji a připravují se na prudký útok.

Ježíš a jeho svatí andělé se všemi svatými, ozdobeni svými zářícími korunami, vystoupí na zdi svatého města. Pán Ježíš promlouvá majestátním důstojným hlasem: "Vizte, vy hříšníci, odplatu spravedlivých! A vizte, moji vykoupení, tu odplatu bezbožných!" Nesčíslné množství hříšníků vidí potom oslavený zástup na zdech města. Když však uviděli nádheru zářících korun a tváře svatých zářící slávou, v nichž se zrcadlil obraz Ježíšův, a pak tu nevystihlou slávu, moc a velebnost Krále všech králů a Pána všech pánů, tu klesla jejich odhodlanost a odvaha. Pochopili, jaké poklady slávy ztratili a nyní vidí, že odplatou za hřích je smrt. Oni vidí ten svatý, blažený zástup, kterým pohrdali, jak je nyní oděn slávou, ctí a nesmrtelností, zatímco sebe vidí stát za hradbami mimo město odsouzené k přebývání se vším co je zavržené a ohavné.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy