EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Výběr a příprava domova (MH 363 - 370)

Cesta ke zdraví


Rejstřík - na začátek na začátek

Výběr a příprava domova (MH 363 - 370)

MH 363 Evangelium dovede pozoruhodným způsobem zjednodušovat problémy života. Jeho rady rozřeší mnohé zmatky a uchrání nás před mnoha omyly, budeme-li jich dbát. Učí nás hodnotit věci podle jejich pravé ceny a věnovat se co nejvíc těm, které mají největší hodnotu, to znamená tomu, co přetrvá. Takové poučení potřebují dostat ti, na nichž spočívá odpovědnost vybrat místo pro domov. Nesmějí se nechat odvrátit od nejvyššího cíle. Musí mít na mysli, že domov na zemi má být symbolem domova na nebesích a přípravou na něj. Život je výchovnou školou, z níž mají rodiče a děti postoupit do vyšší školy v Božích příbytcích. Hledáte-li místo pro založení domova, musí tento cíl určovat výběr. Nedejte se ovládnout touhou po zbohatnutí, příkazem módy nebo společenskými zvyklostmi. Zvažujte, co se nejvíce blíží jednoduchostí, čistotě, zdraví a pravým hodnotám.

Svět kolem nás se svými městy se stává semeništěm neřestí. Na všech stranách je vidět a slyšet zlo. Všude se vyskytují pokušení lákající k smyslnosti a rozptýlení. Zkaženost a zločinnost neustále roste. Každý den jsou zaznamenávány násilnosti, jako loupeže, vraždy, sebevraždy a nepopsatelné zločiny.

MH 364 Život ve městech je falešný a vyumělkovaný. Silná vášeň po vydělávání peněz, vír vzrušení a hledání zábav, touha po okázalosti, přepychu a výstřednosti, to všechno jsou síly, které odvracejí mysl mnoha lidí od pravého smyslu života. Otevírají dveře pro rozmanitá zla. Na mladé lidi mají takřka neodolatelnou moc.

Jedním z nejzákeřnějších a nejnebezpečnějších pokušení, která zachvacují děti a mládež ve městech, je touha po zábavách. Volna je dost. Koňské dostihy a jiné hry přitahují tisíce lidí. Mnoho vzrušujících zábav je odvrací od prostých povinností života. Peníze, které měly být ušetřeny na užitečnější věci, se promrhají v zábavách.

Působení syndikátů a kartelů, činnost odborových organizací a stávky způsobují, že život ve městech je stále obtížnější. Stojíme před vážnými nesnázemi. Mnoho rodin se bude muset z měst vystěhovat.

MH 365 Prostředí ve městech často ohrožuje zdraví. Stálá nutnost potýkat se s nemocemi, zamořený vzduch, špatná voda, nezdravé potraviny, přeplněné, tmavé, nevyhovující byty, to jsou jen některé z mnoha závažných problémů, se kterými se ve městech setkáváme.

Nebylo Božím úmyslem, aby se lidé nahrnuli do měst a tísnili se v na sebe nalepených bytech a činžácích. Na začátku Bůh umístil naše prarodiče do krásného a zdravého prostředí s příjemnými zvuky a přeje si, abychom podobnou radost prožívali i my dnes. Čím více se přiblížíme původnímu Božímu plánu, tím příznivější budou naše vyhlídky na zachování tělesného, duševního a duchovního zdraví.

Drahé bydlení, nákladný nábytek, okázalost, přepych a pohodlí nevytvářejí podmínky potřebné k šťastnému a užitečnému životu. Ježíš přišel vykonat na tento svět největší dílo, jaké kdy bylo mezi lidmi vykonáno. Přišel jako Boží vyslanec, aby nám ukázal, jak žít, abychom dosáhli nejlepších výsledků. Jaké prostředí vybral věčný Otec pro svého Syna? Odlehlé místo v horách Galileje. Rodinu, která se řádně živila poctivou prací. Život v prostotě. Každodenní boj s nesnázemi a těžkostmi. Obětavost, hospodárnost a trpělivou, radostnou službu. MH 366 Chvíle učení po matčině boku s rozvinutým svitkem Písma. Chvilky klidu za ranního rozbřesku nebo večer v zeleném údolí. Studium přírody a rozjímání o stvoření a prozřetelnosti. Společenství člověka s Bohem. Takové byly podmínky a možnosti Ježíšova raného života.

Tak tomu bylo u velké většiny nejlepších a nejušlechtilejších mužů všech dob. Čtěme životopis Abrahama, Jákoba, Josefa, Mojžíše, Davida a Eliáše. Zamysleme se nad životy mužů pozdější doby, kteří čestně plnili své úkoly na důležitých a odpovědných místech a svým vlivem nejúčinněji zapůsobili na povznesení světa.

Mnoho těchto mužů vyrůstalo na venkově. Neznali přepych. Neprožili své mládí v zábavách. Mnozí byli nuceni zápasit s chudobou a těžkostmi. Záhy se naučili pracovat. Práce pod širým nebem pomohla rozvinout všechny jejich schopnosti a posílila je. Byli nuceni spoléhat na vlastní síly, a tak se naučili bojovat s nesnázemi a překonávat překážky. Tím si vypěstovali odvahu a vytrvalost. Naučili se sebedůvěře a sebeovládání. Chráněni do značné míry před špatnou společností, spokojovali se s přirozenými radostmi a spořádanými lidmi. Byli prostí ve svých chutích a střídmí ve svých zvycích. Byli zásadoví a vyrostli v čestné, silné a spolehlivé muže. Když pak byli povoláni ke svému životnímu úkolu, přistupovali k němu vybaveni tělesnou i duševní silou, bystrostí ducha, schopností plánovat i konat a neochvějností odolávat zlu. To z nich učinilo muže, kteří se stali pozitivní silou v boji za dobro na světě.

Můžete dát svým dětem lepší dědictví než majetek či něco podobného. Můžete jim dát dar zdravého těla, neporušené mysli a ušlechtilé povahy. Lidé, kteří chápou, v čem spočívá pravý životní úspěch, si budou počínat moudře. MH 367 Při výběru místa pro založení svého domova budou mít na paměti nejlepší věci života.

Nevybírejte si k bydlení místo, kde je možno vidět jen díla lidských rukou, kde věci a zvuky často vzbuzují v lidech pomyšlení na zlo, kde shon a zmatek přinášejí únavu a neklid. Jděte tam, kde se můžete dívat na Boží dílo. Nacházejte odpočinek v kráse, tichu a klidu přírody. Nechte svůj zrak spočinout na zelených polích, hájích a pahorcích. Vzhlédněte k modré obloze, nezastřené městským prachem a kouřem, a dýchejte posilující vzduch. Jděte tam, kde stranou městského života a jeho zábav a rozmařilostí můžete dát svým dětem svou společnost, kde je můžete učit poznávat Boha z jeho díla a vychovávat je pro poctivý a užitečný život.

Jednoduchý nábytek

Náš vyumělkovaný životní styl nás připravuje o četná požehnání a mnoho radostí a zbavuje nás schopnosti žít co nejužitečněji. Pracně zhotovený a drahý nábytek je mrháním nejen penězi, ale i tím, co je tisíckrát vzácnější. Takový nábytek vnáší do domu těžké břemeno starostí, práce a zmatků.

Jak to vypadá v mnoha domovech, a to i tam, kde jsou prostředky omezené a práce v domácnosti spočívá hlavně na matce? Nejlepší místnosti jsou zařízeny nábytkem takového stylu, který přesahuje prostředky majitele, nevyhovuje jeho potřebám a neposkytuje mu potěšení. V bytech jsou drahé koberce, dovedně vyřezaný a krásně čalouněný nábytek a jemné záclony. Stoly, krby a všechna možná místa jsou vyzdobena dekorativními předměty. Stěny jsou plné obrazů, až to unavuje zrak. Kolik to dá práce udržovat to všechno v pořádku a bez prachu! Splnit tento úkol a starat se o to, aby provoz domácnosti odpovídal požadavkům módy, znamená pro hospodyňku nekonečnou dřinu.

MH 368 V mnoha rodinách nemá žena a matka čas na čtení, aby získala potřebné informace. Nemá čas na to, aby byla rovnocenným partnerem svému manželovi ani aby udržovala krok s rozvíjejícím se myšlením svých dětí. Nemá čas ani místo na to, aby se jí Spasitel mohl stát blízkým, vzácným přítelem. Poznenáhlu se mění v pouhého kuchyňského robota. MH 369 Její sílu, čas a zájem pohlcují věci, které používáním zanikají. Příliš pozdě pak procitne a pozná, že je ve vlastním domově téměř cizincem. Navždy a nenávratně minuly vzácné možnosti, které kdysi měla, kdy mohla ovlivňovat své drahé, aby směřovali k vyšším hodnotám.

Zakládáte-li rodinu, rozhodněte se žít moudře, podle lepšího plánu. Ať je vaším hlavním cílem vytvořit příjemný domov. Pořiďte si samozřejmě věci, které usnadní práci, ušetří zdraví a přinesou pohodlí. MH 370 Počítejte s pohoštěním hostů, které nám přikázal přijímat Kristus. Říká o nich: "Cokoli jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratři, mně jste učinili." (Mt 25,40)

Zařiďte svůj domov prostým a jednoduchým nábytkem a věcmi, které snesou běžné zacházení, snadno se udržují v čistotě a dají se bez velkých výloh nahradit. Projevíte-li přitom vkus, můžete i velmi prostý domov učinit krásným a přívětivým, bude-li v něm přebývat láska a spokojenost.

Krásné okolí

Bůh miluje krásu. Odívá zemi a nebesa nádherou a s otcovskou radostí sleduje potěšení, jaké mají jeho děti z věcí, které stvořil. Touží, abychom své domovy obklopili krásou přírodních věcí.
Téměř všichni, kdo žijí na venkově, i když jsou velmi chudí, mohou mít kolem svých domovů kousek zeleného trávníku, několik stromů poskytujících stín, kvetoucí keře nebo vonící květiny. Tyto věci přispějí ke štěstí rodiny mnohem víc než jakákoliv umělá ozdoba. Vnesou zjemňující, zušlechťující vliv do rodinného života, posílí lásku k přírodě a přivedou členy rodiny blíž k sobě navzájem a k Bohu.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy