EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Oděv (MH 287 - 294)

Cesta ke zdraví


Rejstřík - na začátek na začátek

Oděv (MH 287 - 294)

MH 287 Bible učí skromnosti v odívání. „Rovněž ženy ať se oblékají slušně a zdobí se prostě a střízlivě.“ (1 Tm 2,9) Tento výrok zakazuje okázalost v oblékání, křiklavé barvy a bohaté ozdoby. Žádný předmět, jehož záměrem je upoutat pozornost k jeho nositeli nebo vzbudit obdiv, nemá místo ve skromném oblečení, jaké nařizuje Boží slovo.

Máme se oblékat prostě, nenákladně, ne „zlatem, perlami nebo drahými šaty“ ( 1 Tm 2,9).

Peníze jsou nám svěřeny Bohem. Nejsou určeny k tomu, abychom je vydávali za věci, jimiž uspokojíme pýchu nebo ctižádost. V rukou Božích dětí představují peníze potravu pro hladové a oděv pro nahé. Jsou nástrojem obrany pro utlačované a prostředkem k nabytí zdraví pro nemocné a k hlásání evangelia chudým. Mohli byste přinést štěstí mnoha lidem, kdybyste moudře užívali prostředků, které nyní vydáváte za okázalé předměty. Mějte na paměti Kristův život. Přemýšlejte o jeho povaze a žijte jako on v sebezapření.

V takzvaně křesťanském světě se vynakládá tolik na nákup klenotů a zbytečně nákladných šatů, že by se za to mohli nasytit všichni hladoví a obléct všichni otrhaní. Móda a přepych tak pohlcují prostředky, které by mohly posloužit chudým a trpícím. MH 288 Olupují svět o evangelium Spasitelovy lásky. Misie strádají. Mnozí hynou, protože se jim nedostává křesťanského vzdělání. U nás i v cizích zemích žijí lidé, kteří nemají vzdělání a nevědí nic o Bohu. Když Bůh obdařil zemi svými poklady a naplnil její zásobárny vším, co je třeba k životu, když nám tak ochotně dal poznat svou spasitelnou pravdu, jakou výmluvu můžeme uvést, jestliže necháváme pláč vdov a sirotků, nemocných a trpících stoupat k nebesům? Až v den druhého příchodu Pána Ježíše staneme tváří v tvář tomu, který dal svůj život za tyto potřebné, jakou omluvu budeme mít, jestliže utrácíme svůj čas a peníze za požitky, které Bůh zapovídá? Neřekne nám pak Kristus: „Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít, ... byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.“ (Mt 25,42.43)?

Avšak náš oděv, třebaže skromný a prostý, by měl být kvalitní. Měl by mít slušivé barvy a měl by být vhodný pro účel, jemuž má sloužit. Při jeho výběru by se mělo hledět spíše na trvanlivost než na okázalost. Měl by skýtat teplo a vhodnou ochranu. Moudrá žena popisovaná v knize Přísloví „se nebojí o svůj dům, když sněží, neboť celý její dům je oblečen do dvojího šatu“ (Př 31,21).

Naše šaty mají být čisté. Nečistota na oděvu je nezdravá, a tak poskvrňuje tělo i duši. „Jste chrám Boží... Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh.“ (1 K 3,16.17)

Oděv by měl po všech stránkách odpovídat potřebám zdraví. Bůh od nás především žádá, abychom byli zdraví - zdraví tělesně i duševně. A my máme s Bohem spolupracovat při ochraně jak duševního, tak tělesného zdraví. Obojí se podporuje zdravým oblečením.

MH 289 Oděv má mít půvab, krásu a přiměřenost přirozené prostoty. Kristus nás varoval před pýchou života, ale ne před půvabem a přirozenou krásou. Poukázal na polní kvítí, na lilii, rozvíjející se v její čisté kráse, a řekl: "Ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn, jako jedna z nich." (Mt 6,29) Takto Kristus na příkladech z přírody ukazuje krásu, které si cení nebe - skromného půvabu, prostoty, čistoty a vhodnosti. Takový oděv se bude Bohu líbit.

Bůh nás vybízí, abychom do nejkrásnějších šatů oblékli své nitro. Žádná vnější ozdoba se nemůže v ceně nebo půvabu vyrovnat "tichému a pokojnému duchu", který je v Božích očích „převzácný“ (1 Pt 3,4).

Pro ty, kdo si ze Spasitelových zásad učinili svého průvodce, platí vzácná slova jeho zaslíbení:

„O oděv proč si děláte starosti? ... Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás...? Nemějte tedy starost a neříkejte: ... Co si budeme oblékat? ... Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“ (Mt 6,28-33)

„Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.“ (Iz 26,3)

Pravidla módy

MH 290Jak to kontrastuje s únavou, neklidem, nemocí a zkázou, které jsou důsledkem vlády módy! Jak zřetelně se od zásad uvedených v Písmu odlišují mnohé módní oděvy, které diktuje paní móda! Zamyslete se jen nad styly, které převládaly v několika posledních stoletích či dokonce v několika posledních desetiletích! Kolik z nich, kdyby nebyly v módě, by mohlo být považováno za neslušné. Kolik z nich by mohlo být prohlášeno za nevhodné pro jemnou, bohabojnou ženu, která si váží vlastní důstojnosti.

Boží slovo neschvaluje provádění změn v odívání jen kvůli módě. Střídání módních stylů a drahé umělecké ozdoby jsou ztrátou času a prostředků bohatých a ubírají lidem potřebnou energii. Pro střední a chudší vrstvy jsou těžkým břemenem. Mnozí, kteří si sotva vydělají na živobytí a kteří by si mohli sami ušít jednoduché šaty, jsou nuceni jít ke krejčímu, aby šli s módou. Mnoho chudých dívek si kvůli módním šatům nedopřálo teplé spodní prádlo a doplatilo na to svým životem. Mnoho jiných děvčat, která toužila po okázalosti a eleganci bohatých, se dostala na cestu nepoctivosti a hanby. Mnoho rodin se octlo v bídě a hodně mužů bylo vehnáno do zpronevěry nebo do bankrotu, když chtěli uspokojit výstřední požadavky své ženy nebo dětí.

Hodně žen, které jsou nuceny opatřovat pro sebe nebo pro své děti oblečení podle poslední módy, je odsouzeno k neustálé dřině. Mnoho maminek s napjatými nervy a třesoucími se prsty se lopotí dlouho do noci, aby doplnily šaty svých dětí ozdobami, které nijak nepřispějí ke zdraví, pohodlí ani ke skutečné kráse. Kvůli módě obětují zdraví a vnitřní pohodu, které jsou tak nezbytné pro správné vedení dětí. Kultura mysli a srdce se zanedbává. Duchovní i duševní život člověka zakrňuje.

MH 291 Matka nemá čas studovat zásady tělesného rozvoje, aby věděla, jak pečovat o zdraví svých dětí. Nemá čas věnovat se jejich duševním a duchovním potřebám, nemá čas prožívat s nimi jejich malá zklamání a zkoušky nebo se podílet na jejich zájmech a činnostech.

Sotva přijdou na svět, už jsou děti vystavovány vlivu módy. O odívání toho slyší víc než o svém Spasiteli. Vidí, že jejich maminky berou módní časopisy mnohem vážněji než Bibli. Předvádění šatů se přikládá větší význam než rozvoji povahy. Rodiče a děti jsou olupováni o to, co je v životě nejlepší, nejhezčí a nejdůležitější. Kvůli módě jsou ošizeni o přípravu na budoucí život.

Důsledky nesprávného odívání pro tělo

Byl to nepřítel všeho dobrého, kdo přišel s nápadem stále módu měnit. Po ničem netouží tak jako po tom, aby zarmoutil a zneuctil Boha tím, že přivede lidi do bídy a zkázy. Jedním z prostředků, kterým toho dosahuje nejúčinněji, je vynález módy, která oslabuje tělo i mysl a ponižuje duši.

Ženy často podléhají vážným nemocem a jejich utrpení se ještě značně zhoršuje způsobem jejich odívání. Místo aby si své zdraví uchovaly pro neočekávané obtížné události, které jistě přijdou, příliš často v důsledku svých špatných zvyků obětují nejen zdraví, ale i život. Zanechávají svým dětem neblahé dědictví v podobě oslabeného organizmu, nesprávných návyků a falešných názorů na život.

Jedním ze zbytečných a škodlivých módních výstřelků je sukně až po zem. Taková sukně je nepohodlná, nevhodná a nezdravá, protože se vleče po zemi a zachytává prach. MH 292 Je výstřední, protože se na ni spotřebuje zbytečně mnoho látky, ale i proto, že není třeba nosit tak dlouhou sukni. Každý, kdo už někdy viděl ženu v takové sukni s rukama plnýma balíčků, jak se pokouší jít po schodech nahoru nebo dolů, nastoupit do tramvaje, protlačit se zástupem nebo jít v dešti či zablácenou ulicí, nepotřebuje další důkazy, že dlouhá sukně je nevhodná a nepohodlná.

Jiným velmi nezdravým zvykem je nošení sukní, jejichž váha spočívá na bocích. Velká váha takové sukně stlačuje vnitřní orgány, tlačí je dolů a působí slabost žaludku. Vyvolává pocit mdloby a nutí nositelku k hrbení, což omezuje činnost plic a ztěžuje správné dýchání.

V posledních letech se hodně mluví o nebezpečích, která s sebou nese stlačování hrudníku. Sotva kdo může být v této otázce nevědomý. Moc módy je však tak velká, že toto zlo neustává. Ženy a dívky si tím velice škodí. Pro zdraví je nezbytné, aby se hrudník mohl volně doširoka rozpínat, aby se plíce mohly zhluboka nadechovat. Je-li činnost plic omezována, je množství kyslíku, které pojmou, sníženo. Krev se řádně neokysličuje a odpadní jedovaté látky, které mají být plícemi vyloučeny, jsou v těle zadržovány. Navíc se zpomaluje krevní oběh a vnitřní orgány se tak stlačí a natěsnají, že nemohou řádně vykonávat svou práci.

Šněrování nezlepší postavu. Jedním z hlavních prvků tělesné krásy je souměrnost, harmonický poměr jednotlivých orgánů. A správný vzor pro tělesný rozvoj nemáme hledat v manekýnkách oblečených podle francouzských návrhářů, nýbrž v lidském těle, které se vyvinulo podle Božích přírodních zákonů. Bůh je tvůrcem vší krásy a jedině tehdy, jsme-li ve shodě s Božím ideálem, přiblížíme se vzoru pravé krásy.

MH 293 Jiným zlem, které ze zvyku přetrvává, je nerovnoměrné rozložení šatstva tak, že některá část těla je oblečena víc, než je třeba, zatímco jiné části jsou oděny nedostatečně. Zvlášť pečlivě by měly být správným oblečením před chladem chráněny nohy a ruce, které jsou daleko od životně důležitých orgánů. Je nemožné uchovat si zdraví, máme-li končetiny stále studené. Jsou-li totiž nedostatečně prokrvené, znamená to, že v ostatních částech těla je krve příliš mnoho. Dokonalé zdraví vyžaduje dokonalý oběh krve. Toho však nelze dosáhnout, jestliže ta část těla, kde jsou životně důležité orgány, je oblečena třikrát nebo čtyřikrát více než nohy a ruce.

Mnoho žen je nervózních a unavených, protože se připravují o čerstvý vzduch, který by očistil jejich krev. Nemají dostatek volného pohybu, který by v žilách rozproudil krev, která dává život, zdraví a energii. Mnohé ženy nevyléčitelně onemocněly, i když se mohly těšit dobrému zdraví. Mnohé zemřely na tuberkulózu nebo na jiné nemoci, přestože mohly žít mnohem déle, kdyby se oblékaly podle zdravotních zásad a pohybovaly se dostatečně na čerstvém vzduchu.

Při volbě co nejzdravějšího oděvu musíme mít na zřeteli potřeby každé části těla. Musíme vzít v úvahu ráz podnebí, prostředí, zdravotní stav, věk a zaměstnání. Každá část oděvu má dobře padnout, nesmí bránit krevnímu oběhu ani narušovat plynulé přirozené dýchání. Oděv má být tak volný, aby nás při pohybu nikde neškrtil nebo netahal.

Ženy s podlomeným zdravím mohou pro sebe udělat mnoho rozumným oblékáním a cvičením. Měly by se vhodně obléknout na práci venku a cvičit ve volné přírodě. Musí začít opatrně, ale postupně mohou zvyšovat intenzitu cvičení až k nejvyšší únosné míře. MH 294 Při takovémto postupu by mnohé z nich mohly znovu získat pevné zdraví a žít užitečně na světě.

Nezávislost na módě

Ženy by samy měly mít odvahu oblékat se zdravě a prostě, místo snahy vyhovět požadavkům módy. Žena a matka by si měla udělat čas na čtení, aby byla dobře informována, aby byla společnicí manželovi a aby neztrácela kontakt s rozvíjející se myslí svých dětí, místo aby se stala pouhou otrokyní domácnosti. Měla by moudře využívat příležitosti, které se jí naskýtají, aby svým vlivem pomohla svým milým k lepšímu životu. Měla by si udělat čas na to, aby učinila drahého Spasitele svým každodenním průvodcem a důvěrným přítelem. Měla by si udělat čas na studium Božího slova, na vycházky s dětmi do přírody a na poznávání Boha z krásy jeho stvoření.

Žena by si měla uchovat radostnou a optimistickou mysl. Místo aby každou chvilku trávila u nekonečného šití, měla by z každého večera udělat příjemnou společenskou událost, kdy se rodina shromáždí po celodenních povinnostech. Mnozí muži by pak raději volili společenství své rodiny než společnost klubu nebo hospody. Mnozí chlapci by byli ušetřeni vlivu ulice nebo party. Mnoho dívek by bylo uchráněno před nevhodnými, lehkovážnými známostmi. Vliv domova by se stal pro rodiče i děti tím, čím ho zamýšlet učinit Bůh, totiž celoživotním požehnáním.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy