EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


16. Ukončení doby milosti

Blížící se krize


Rejstřík - na začátek na začátek

16. Ukončení doby milosti

1. Žijí dnes někteří lidé, kteří si ukončili svou individuální dobu milosti, takže už na ně Duch svatý nemůže působit?

a. „Každý den se u někoho ukončuje doba milosti. Každou hodinu někteří překračují dosah milosti.“ PP 140.

b. „Každý den přicházíme do styku s muži a ženami, kteří jdou vstříc soudu. Každý den může znamenat pro mnohou duši rozhodný řez. Mnohý může být postižen rozhodnutím, jež určuje jeho věčný osud. Jakým vlivem jsme působili na naše spolupracovníky? Jaké úsilí jsme podnikli, abychom je přivedli ke Kristu?“ 5T 466.

2. Víme, kdy se uzavře naše vlastní doba milosti?

„Nevíme, jak brzy se uzavře naše doba milosti. Nejdéle, máme zde krátký čas a
Nevíme, jako brzy šíp smrti zasáhne naše srdce. Nevíme, jak brzy budeme povoláni, abychom se vzdali světa a všech jeho věcí.“ MH 454.

3. Které nejméně čtyři události byly v minulosti pro velké množství lidí všeobecným ukončením doby milosti?

a. „V době Noeho byly uzavřeny dveře. V té době byl odňat od hříšného lidstva, která zahynula ve vodách potopy, Duch svatý. … (Gn 6,3).“ 1SM 63

b. „V době Abraháma byly zavřeny dveře. Milost přestala obviňovat obyvatelé Sodomy. …“ 1SM 63.

c. „Ve dnech Kristových byly zavřeny dveře. Syn Boží prohlásil k nevěřícím židům té generace: „Zanechávám váš dům pustý (Mt 23,38).“ 1SM 63.

d. „V roce 1844 byly zavřeny dveře. Všichni, kdo uzřeli světlo prvního a druhého andělského poselství a odmítli ho, byli ponecháni v temnotě. A ti, kdo jej přijali a obdrželi Ducha svatého, který doprovázel vyhlašování poselství z nebe a kteří poté prohlásili svou víru a zkušenost za klam, tímto zavrhli Ducha svatého a ten už je déle neobviňoval.“ 1SM 63.

4. Jaký božský výnos ukončí dobu milosti pro celou lidskou rodinu?

Zj 22,11-12.

5. Jaký Kristův čin dá najevo, že jeho přimlouvání ve prospěch hříšníků je navěky ukončeno?

Da 12,1; Zj 15,8.

6. Víme kdy přijde osudová hodina?

a. „Bůh nám nezjevil čas, kdy se poselství uzavře nebo kdy skončí doba milosti. Ty věci, které jsou zjeveny, přijměme pro nás a pro naše děti; ale nesnažme se vědět to, co je v tajnosti na radách Všemohoucího. …“ 1SM 191; 7BC 989.

b. „Přicházejí mi dopisy s dotazy, zda mám nějaké zvláštní světlo týkající se ukončení doby milosti; a já odpovídám, že mám nést pouze toto poselství, že je nyní čas, abychom pracovali, dokud je den, protože přijde noc, kdy žádný člověk nebude moci pracovat.“ 1SM 192; 7BC 990.

7. Jsou ještě nějaká časové proroctví, která se musí naplnit předtím, než se bude moci ukončit doba milosti?

„Lidé nebudou mít další poselství týkající se určitého času. … Nejdelší výpočet sahá do podzimu 1844.“ 7BC 971.

8. Jaká přesná předpověď je daná, týkající se vynucování zachovávání neděle před ukončením doby milosti?

a. „Pán mi jasně ukázal, že obraz šelmy bude vytvořen předtím, než bude ukončena doba milosti; protože to bude pro lid Boží velkou zkouškou, kterou se rozhodne o jejich věčném osudu. … To je zkouška, kterou musí lid Boží projít dříve, než bude zapečetěn.“ 7BC 976.

b. „Velká konečná zkouška přijde při ukončení doby milosti pro lidi, kdy bude příliš pozdě na uspokojení potřeb duše.“ COL 412.

9. Jaký je vztah mezi všeobecným nedělním zákonem a ukončením doby milosti pro národy země?

(Viz str. 24, otázka 8.)

10. Jaké tři úkoly jsou dokončeny téměř současně při ukončení doby milosti?

a. „Boží lid splnil svůj úkol. … Anděl, vracející se ze země, ohlašuje, že jeho úkol skončil. … Tehdy Pán Ježíš ukončí svou prostřednickou službu v nebeské svatyni. Pozvedne ruce a pronese mocným hlasem: „Dokonáno jest!“ GC 613.

b. „Odkaz na naše publikované dílo ukáže naši víru v to, že spravedliví živí přijmou pečeť živého Boha předtím, než bude ukončena doba milosti; rovněž že se jim v království Božím dostane zvláštních poct.“ 1SM 66.

c. „Až vyšetřování skončí, až budou prověřeny případy všech lidí, kteří se kdy hlásili k Bohu, až bude rozhodnuto o každém z nich, tehdy - a ne dříve - doba milosti pro lidstvo skončí a dveře milosti se uzavřou.“ GC 428.

11. Jaký bude život na tomto světě ve dni, kdy skončí doba milosti? Bude si někdo uvědomovat, že nastala rozhodná hodina?

a. „Když Noe vstoupil před potopou do korábu, Bůh za ním zavřel dveře a bezbožné nechal venku. Po sedm dní žili lidé v nevědomosti - ač o jejich údělu už bylo rozhodnuto, pokračovali ve svém bezstarostném, rozmařilém životě a posmívali se varováním o hrozícím soudu. Pán Ježíš řekl: „Tak bude i příští Syna člověka.“ (Mt 24,39) Tiše, nepozorovaně - jako zloděj o půlnoci přijde rozhodující hodina, kdy se naplní úděl každého člověka a navždy skončí nabídky Boží milosti hříšníkům.“ GC 491.

b. „Právě tehdy, když bude podnikatel plně zaměstnán honbou za ziskem, kdy se bude milovník radovánek oddávat požitkům, kdy se marnivá žena bude ověšovat šperky, se může stát, že Soudce celé země vynese rozsudek: „Zvážen jsi na váze, a nalezen jsi lehký.“ GC 491.

c. „Přikrádá se k nám postupně rozhodná chvíle. Slunce svítí na obloze, vychází a zapadá jako vždy a nebesa stále hlásají slávu Boží. Lidé stále jedí, pěstují rostliny a stavějí, žení se a vdávají. Obchodníci stále kupují a prodávají. Lidé se spolu škorpí, bojují mezi sebou o vyšší postavení. Milovníci zábav stále plní divadla, dostihy a herny. Všude vládne zábava a vzrušení do krajnosti, avšak hodina zkoušky se chýlí ke konci a všechno se brzy rozhodne navěky. Satan ví, že jeho času už je namále. Nasadil všechny své prostředky, aby člověka oklamal a obloudil, aby ho něčím zaujal a okouzlil, než skončí den zkoušky a dveře milosti se navždy uzavřou.“ DA 636, ChS 51 (Viz také FE 335).

12. Jak bude život pokračovat do chvíle zkázy bezbožných?

a. „Jako současníci Noeho „nezvěděli, až přišla potopa, a zachvátila všecky, Tak bude i příští Syna člověka“ (Mt 24,39). Až se lidé, kteří se považují za Boží lid, začnou směšovat se světem, žít tak, jak žije svět, a účastnit se zapovězených zábav, až se rozmařilost světa stane rozmařilostí církve, až budou znít svatební zvony a všichni se budou radovat, že je čeká na zemi mnoho let blahobytu - tehdy, náhle - jako blesk z nebe - přijde konec jejich slibných vidin a klamných nadějí.“ GC 338,339.

b. „Když plané filozofování potlačuje bázeň ze soudu Božího, když učitelé náboženství hlásají nastávající dlouhý věk míru a blahobytu a když se svět utápí v samých radovánkách, odmítaje upozorňování Boží a tropě si posměch z jeho poslů, pak „přijde na ně zahynutí a neujdou“.“ PP 104.

c. „Ať nastane Boží den kdykoli, přijde na bezbožné nečekaně. Když život půjde zdánlivě dál a lidé budou plně zaměstnáni zábavami, obchodem a vyděláváním peněz, když náboženští vůdcové budou opěvovat pokrok a osvícenost světa a lidé budou ukolébáni falešnou jistotou - tehdy, podobně jako se zloděj o půlnoci vkrádá nestřeženými dveřmi, přijde náhlá zkáza na neopatrné a bezbožné „a neuniknou“.“ GC 38.

d. „Lidé, které nakonec Boží Duch opustí, budou dále dodržovat náboženské formy. Satanská horlivost, kterou jim vdechne kníže zla, aby dokončil své zhoubné plány, bude vypadat jako horlivost pro Boha.“ GC 615.

13. Budou adventisté sedmého dne očekávat ukončení doby milosti, když se to stane?

a. „Závažná skutečnost nemá být připomínána pouze lidem ze světa, ale také našim vlastním sborům, že den Páně přijde náhle, neočekávaně.“ FE 336.

b. „Když bude ukončena doba milosti, přijde to náhle, nečekaně - v době, kdy to budou všichni nejméně očekávat. Ale my můžeme mít dnes v nebi čistý záznam a vědět, že nás Bůh přijme. …“ 7BC 989.

14. Kde budou spravedliví živí a co budou dělat po ukončení doby milosti?

„Pšenice a koukol „spolu rostou, až do žne“. Spravedliví i nespravedliví budou až do konce plnit své životní povinnosti. Děti světla žijí mezi dětmi tmy, aby všichni mohli postřehnout ten rozdíl.“ 5T 100.

15. Objeví se na zemi nějaký nadpřirozený úkaz označující, že Kristus ukončil své přímluvné dílo v nebi?

Starší G.A.Irwin napsal v Review and Herald Supplemenet z 21. června 1898, strana 1: „Když Ježíš vyjde z nebeské svatyně, obyvatele země přikryje tma, stejná, která obklopila zemi v době ukřižování.“ Měli bychom ale jasně pochopit, že pro toto není žádný podpůrný citát Ducha prorockého. Sestra White praví: „Když opustí svatyni, obyvatele země přikryje tma.“ GC 614. Tato tma je bezpochyby duchovní, „temnota bludu a klamu. …“ EW 104.

16. Poznají spravedliví ještě nějak jinak, že je doba milosti uzavřena?

a. „Stejně nebudou obyvatelé země vědět, až bude v nebeské svatyni vyhlášeno neodvolatelné rozhodnutí, a tím navždy určen úděl světa.“ GC 615.

b. „Spravedliví i bezbožní pak budou ještě žít na zemi jako smrtelníci - budou orat i stavět, budou jíst a pít a nikdo nebude vědět, že v nebeské svatyni bylo vyneseno konečné, neodvolatelné rozhodnutí.“ GC 491.

17. Bude satan vědět, že doba milosti byla ukončena?

a. „V čase soužení satan povzbudí bezbožné a oni obklíčí lid Boží, aby je zničili. Ale on neví, že naproti jejich jménům v nebeských knihách bylo napsáno „odpuštění“. RH 11-19-1908, p. 5.

b. „Vidí, že je střeží svatí andělé a vyvozuje z toho, že jim byly odpuštěny hříchy. Neví však, že o jejich případech bylo rozhodnuto v nebeské svatyni.“ GC 618.

18. Co říká Bible, že bude následovat po ukončení doby milosti?

Zj 15,8; 16,1; 19,11-15.

a. „Viděla jsem, že čtyři andělé budou držet čtyři větry, dokud Ježíšovo dílo ve svatyni nebude dokončeno a potom přijde sedm posledních ran.“ EW 36.

b. „Až skončí vyšetřující soud, bude rozhodnuto o věčném údělu všech lidí, o jejich životě nebo smrti. Doba milosti skončí krátce před tím, než se na nebeských oblacích ukáže Pán Ježíš.“ GC 490.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy