EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


14. Pečeť Boží

Blížící se krize


Rejstřík - na začátek na začátek

14. Pečeť Boží

1. Jaká zvláštní událost je popsána, která se odehraje krátce před ukončením doby milosti?

Zj 7,1-4; Ez 9,1-6.

„Jan vidí přírodní živly - zemětřesení, vichřice a politické sváry - představené, že jsou drženy čtyřmi anděly. Tyto větry jsou pod kontrolou, dokud Bůh nevyřkne slovo a nenechá je působit. V tom je bezpečí Boží církve. Andělé Boží plní jeho rozkazy, zadržují větry země, aby větry nevály na zemi, ani na moře, ani na žádný strom, dokud by služebníci Boží nebyli zapečetěni na svých čelech. … Toto zapečeťování služebníků Božích je to stejné, jaké bylo ukázáno Ezechieli ve vidění.“ TM 444,445.

2. Co je pečetí živého Boha?

Ex 20, 8-11; 31,12-17.

a. „Příliš pozdě uvidí, že sobota čtvrtého přikázání je pečetí živého Boha.“ GC 640.

b. „Pravé zachovávání soboty je znamením věrnosti Bohu.“ 7BC 981.

c. „Ti, kdo chtějí mít na svých čelech pečeť Boží, musí zachovávat sobotu čtvrtého přikázání.“ 7BC 970.

d. „Na Boží lid bude vložena pečeť a tou pečetí je zachovávání jeho svaté soboty.“ 7BC 981.

e. „Tak jako lidu Izraele také nám je dána sobota „k věčné smlouvě“. Pro všechny, kteří ctí Boží svatý den, je sobota znamením, že je Bůh uznává za svůj vyvolený lid. Sobota je zárukou toho, že Bůh s nimi svou smlouvu dodrží. Kdo přijímá znamení Boží vlády, uzavírá s ním věčnou božskou smlouvu. Připoutává se pevně zlatým řetězem poslušnosti, na němž je každý článek zaslíbením.
Z deseti přikázání jen čtvrté má pečeť velkého Zákonodárce, Stvořitele nebe a země.“ 6T 350 (Viz také PP 307).

3. Jaká musí být duchovní podmínka všech, kdo přijímají pečeť Božího uznání?

a. Budou mít dokonalé charaktery. „Usilujeme o jeho dokonalost, stále směřujeme k cíli, který je před námi - dokonalosti jeho charakteru? Když lid Páně dosáhne tohoto cíle, budou zapečetěni na svých čelech. Naplněni Duchem budou dokonalými v Kristu a zapisující anděl prohlásí: „Dokonáno jest“. 6BC 1118.

b. Nic je nemůže odvrátit od pravdy. „Jakmile bude lid Boží zapečetěn na svých čelech - není to žádné znamení nebo pečeť, které by bylo viditelné, ale je to utvrzení v pravdě, jak rozumově tak duchovně, tak že se s nimi nedá pohnout - jakmile bude lid Boží zapečetěn a připraven na tříbení, (Kristus) přijde. Ve skutečnosti, to už začalo; soudy Boží už dopadají na zem, aby nás varovaly, abychom věděli, co přichází.“ 4BC 1161.

c. Jsou jako Kristus. „Pečeť živého Boha bude umístěna pouze na ty, kdo nesou v charakteru podobu Kristovu.“ 7BC 970.

d. Jsou vítězi. „Ti, kdo přemůžou svět, tělo a ďábla, budou těmi, kdo budou obdařeni přízní a přijmou pečeť živého Boha.“ TM 445.

e. Jsou čistí a bez poskvrny. „Dnes je doba přípravy. Nikdy nebude Boží pečeť vtisknuta na čelo nečistého, nikdy na čelo ctižádostivého muže nebo světačky, nikdy na čelo falešného muže nebo podvodnické ženy. Ten, kdo obdrží tuto pečeť, musí jako uchazeč o nebe být před Bohem bez poskvrny.“ 5T 216.

f. Bědování nad jejich vlastními hříchy v církvi i ve světě. „Když nebezpečí a malomyslnost církve jsou největší, malá skupina, jež stojí ve světle, bude lkát a plakat nad ohavnostmi, jež se ději na zemi. A především jejich modlitby za církev se budou vznášet k nebi, protože její členové žijí po způsobu světa. … Lkají a rmoutí své duše, protože v církvi nacházejí pýchu, lakomství, sebelásku a téměř každý druh podvodu. … Všichni, kdo se nermoutí ani nad svým vlastním duchovním úpadkem, ani netruchlí nad hříchy druhých, neobdrží Boží pečeť. … Boží pečeť bude vtisknuta na čelo jen těm, kdo pláčou a naříkají nad ohavnostmi, jež se dějí na zemi.“ 5T 209-212.
„Pouze ti, kdo ve svém postoji před Bohem plní postavení těch, kdo vyznávají své hříchy a činí pokání v tom velkém dni smíření, budou rozpoznáni a označeni jako hodni Boží ochrany.“ TM 445.

4. Jsme nyní v době zapečeťování? Pokud ano, kdy začalo?

a. „Viděla jsem, že nynější zkouška v otázce soboty nemohla nastat dříve, dokud nebylo skočeno Ježíšovo prostřednické dílo ve svatyni a dokud nevešel za druhou oponu. Proto křesťané, kteří zemřeli dříve, než se otevřely dveře do svatyně svatých a než bylo ukončeno půlnoční volání v sedmém měsíci roku 1844, a kteří nezachovávali pravou sobotu, odpočívají nyní v naději, neboť se jim nedostalo světla o sobotě a nebyli jí zkoušeni jako my, kteří již to světlo máme od té doby, kdy byly dveře otevřeny. Viděla jsem, že satan mnohé z lidu Božího v té věci pokouší. Protože tak mnozí dobří křesťané ve vítězné víře zesnuli, aniž by zachovávali pravou sobotu, oni pochybují, že by sobota mohla být pro nás zkušebním kamenem. … Satan nyní, v době zapečeťování, zkouší všelijakou lest, aby mysl lidu Božího odvrátil od přítomné pravdy a způsobil jeho klopýtnutí.“ EW 42,43.

5. Víme o nějakých lidech, kteří už byli zapečetěni?

a. „Viděla jsem, že byla paní Hastings zapečetěna a povstane na hlas Boží a bude mezi 144,000. Viděla jsem, že jí nemusíme oplakávat; bude odpočívat během doby soužení.“ 2SM 263.

b. „Na zemi žijí lidé, kteří překročili osmdesátku. Přirozené důsledky staří jsou vidět v jejich slabosti. Ale oni věří Bohu a Bůh je miluje. Je na nich pečeť Boží a budou mezi počtem, o kterém Pán řekne: „Blahoslavení mrtví, kteří v Pánu umírají.“ 7BC 982.

6. Je možné, že dnes žijí muži a ženy, kteří už přijali pečeť Boží?

„Další utajení se dá přečíst jako následující: „Chvála Pánu, bratři sestry, to je zvláštní místo shromáždění těch, kdo mají pečeť živého Boha.“ V tom není nic, co bychom ještě neměli. Odkaz na naše publikovaná díla ukáže naši víru, že spravedliví živí přijmou pečeť Boží dříve, než bude ukončena doba milosti; také, že se jim dostane zvláštní přízně v království Božím.“ 1SM 66.

7. Předtím než bude ukončena doba milosti, jaká slavná událost se odehraje?

a. „Předtím než bude dílo ukončeno a zapečeťování lidu Božího dokonáno, přijmeme vylití Ducha Božího.“ 1SM 111.

b. „Nikdo z nás neobdrží Boží pečeť, když naše povahy vykazují ještě skvrny nebo vrásky. Zůstane na nás, abychom své chyby vymítili a vyčistili chrám duše od všelikého znečištění. Pak na nás spadne pozdní déšť, jako na učedníky jarní déšť o letnicích.“ 5T 214.

8. Co se stane s těmi, kdo nejsou utvrzení „v pravdě … takže jsou nepohnutelní“?

„Jakmile bude lid Boží zapečetěn na svých čelech - není to žádné znamení nebo pečeť, které by bylo viditelné, ale je to utvrzení v pravdě, jak rozumově tak duchovně, tak že se s nimi nedá pohnout - jakmile bude lid Boží zapečetěn a připraven na tříbení, přijde. Ve skutečnosti, to už začalo; soudy Boží už dopadají na zem, aby nás varovaly, abychom věděli, co přichází.“ 4BC 1161.

9. Jaký všeobecný výnos bude vydán předtím, než bude všechen lid Boží zapečetěn?

a. „Mocnosti, které budou společně bojovat proti Božím přikázáním, nařídí „malým i velikým, bohatým i chudým, svobodným i v službu podrobeným“ (Zj 13,16), aby se řídili tradicí církve, a zachovávali nesprávný den odpočinku. … Boží zákon, který zahrnuje také pravý den Božího odpočinku, vyžaduje poslušnost a varuje, že jeho přestupníky stihne Boží trest. Když bude lidem celá záležitost takto vyložena, každý - kdo nebude respektovat Boží zákon a bude se řídit lidskými příkazy - přijme znamení šelmy.“ GC 604.

b. „Jedna část lidí přijetím znamení podřízenosti světské moci přijme znamení šelmy, druhá, která se rozhodne, že zůstane věrná Boží autoritě, přijme Boží pečeť.“ GC 605.

c. „Když uposlechnete výnos, který vám přikazuje, abyste přestali pracovat v neděli, … souhlasíte s přijetím znamení šelmy a odmítáte znamení Boží. Pokud přijmeme toto znamení na svá čela a na své ruce, soudy vyřknuté nad neposlušnými musí dopadnout na nás. Ale pečeť živého Boha je vložena na ty, kdo vědomě zachovávají sobotu Páně.“ RH 7-13-1897; 7BC 980.

d. „Pán mi jasně ukázal, že obraz šelmy bude vytvořen předtím, než bude ukončena doba milosti; protože bude velkou zkouškou pro lid Boží, která rozhodne, rozhodne o jejich věčném osudu … Zj 13,11-17 citace.
Je to zkouška, kterou musí lid Boží projít dříve, než bude zapečetěn. Všichni, kdo dokazují svou věrnost Bohu zachováváním jeho zákona a odmítáním přijmout falešnou sobotu, se postaví pod prapor Pán Boha Hospodina a přijmou pečeť živého Boha. Ti, kdo se vzdají pravdy nebeského původu a přijmou nedělní sobotu, přijmou znamení šelmy.“ 7BC 976.

10. Co je tím „počtem znamenaných“?

Zj 7,4.

11. Víme, zda je to doslovný nebo symbolický počet?

„Není jeho vůli, aby se dostali do sporu týkajícího se otázky, která jim nepomůže duchovně, jako je, kdo bude tvořit sto čtyřicet čtyři tisíc. To budou ti, kdo jsou vyvolení Boží, vědět nepochybně velmi brzy.“ 1SM 174

12. Když zapečeťující anděl dokončí své dílo, co učiní Ježíš?

a. „Anděl, vracející se ze země, ohlašuje, že jeho úkol skončil. Na svět přišla závěrečná zkouška a všichni, kdo zůstali věrni Božím přikázáním, dostali „pečeť živého Boha“. Tehdy Pán Ježíš ukončí svou prostřednickou službu v nebeské svatyni.“ GC 613.

b. „Viděla jsem anděly v nebi, jak spěchají sem a tam. Jeden anděl s kalamářem po boku se vrátil zpět ze země a oznamoval Pánu Ježíši, že jeho dílo je dokonáno - svatí jsou sečteni a zapečetěni. Potom jsem viděla Pána Ježíše, který vykonával službu před truhlou smlouvy, v níž je deset Božích přikázání, jak odložil kadidelnici. Pozdvihl své ruce vzhůru a řekl mocným hlasem: „Stalo se.“ Všechny andělské zástupy odložily své koruny a Pán Ježíš pronesl slavnostní prohlášení: „Kdo je nečestný, budiž i nadále nečestný, kdo je nečistý, budiž i nadále nečistý; kdo je spravedlivý budiž i nadále spravedlivý a kdo je svatý, budiž i nadále svatý.“ EW 279,280.

13. Co potom udělají čtyři andělé?

„Těsně předtím, než jsme do ní vešli doba soužení, jsme všichni obdrželi pečeť živého Boha. Potom jsem viděla, jak čtyři andělé přestali držet čtyři větry. A viděla jsem hlad, mor a meč, národ povstával proti národu a celý svět byl ve zmatku.“ 7BC 968.

14. Kdo bude pouze ochráněn v době soužení?

„Ti, kdo přijmou pečeť živého Boha a jsou ochráněni v době soužení musí dokonale odrážet obraz Ježíšův.“ EW 71.

15. Bude pečeť Boží vložena na nás?

a. „Za malou chvíli každý, kdo je dítětem Božím, bude mít na sobě vloženou jeho pečeť. Ach, kéž by byla vložena na naše čela! Kdo může snést pomyšlení, že byl navěky pominut andělem, který vychází a zapečeťuje služebníky Boží na jejich čelech?“ RH 5-28-1889.

b. „Způsob našeho vlastního jednání rozhodne, jestli dostaneme pečeť živého Boha, anebo budeme sraženi ničivými zbraněmi. Již několik málo kapek hněvu Božího dopadlo na zemi; ale až sedm posledních ran z jeho koflíku bude vylito nesmíšeně, potom bude navždy pozdě hledat pokání a útočiště. Potom již žádná usmiřující krev nesmyje skvrny hříchu.
„Toho času postaví se Michal.“ … Každý případ je rozhodnut; od té chvíle již není žádný čas zkoušky a žádná milost pro nekajícníka. Pečeť Boží je vtisknuta jeho lidu.“ 5T 212,213.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy