EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Část XVIII. ODMĚNA TĚ NEMINE - 85. Odměna zde a v budoucnu

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

Část XVIII. ODMĚNA TĚ NEMINE - 85. Odměna zde a v budoucnu

AH 533 Na věrné rodiče čeká bohatá odměna - Vychovávají-li rodiče děti správně, budou sami šťastní, až uvidí ovoce své péče, aby děti měly Kristovu podobu. Tím, že světu představují spořádanou, ukázněnou rodinu, která se nejen Boha bojí, ale ctí a oslavuje Ho svým vlivem na ostatní rodiny, přináší Bohu nejlepší službu. Odměna je nemine. - RH 17. 11. 1896

Věřící rodiče mají velmi odpovědný úkol, aby vedly kroky svých dětí i v jejich náboženské zkušenosti. Milují-li skutečně Pána, budou vám žehnat a vážit si vás za péči, kterou jste jim projevovali, i za věrné brzdění jejich tužeb a ovládání jejich vůle. - 1T 403

Je-li símě pravdy zaseto do srdce včas a pečlivě ošetřováno, přinese to odměnu. - CT 144

Rodiče mají pracovat s ohledem na budoucí žeň. Snad rozsévají v slzách a s mnohým zklamáním, ale nechť se přitom vroucně modlí. Možná, že vidí v duchu jen pozdní a chabou žeň, ale to je nesmí odradit od práce. Rodiče, sejte u vod, využijte každé příležitosti, jak byste sami rostli a jak byste posloužili svým dětem. Taková setba nebude marná. V době sklizně se budou mnozí rodiče radovat a ponesou své snopy. - RH 30. 8. 1881

AH 534 Dejte svým dětem rozumové vzdělání a mravní výchovu. Vyzbrojte jejich mladou mysl pevnými, čistými zásadami. Položte základy ušlechtilého mužství a ženství, dokud k tomu máte příležitost. Vaše práce bude tisíceronásobně odměněna. - CT 131

Rodiče budou odměněni dětmi, které budou připraveny pro nebesa - Ve Slově Božím nalézáme krásný popis šťastného domova a ženy, která v něm vládne: „Dítky její vstanouce, chváliti ji budou. I manžel její chváliti ji bude.“ Jakou lepší chválu si může přát paní domu, než jaká je zde vyjádřena? - Zdravotní reforma, prosinec 1877

167
AH 534-536

Očekává-li pravá žena a matka sílu a útěchu v Bohu a snaží se své povinnosti vykonávat v duchu modrosti a bázni, bude jí její manžel nakloněn a z dětí vyrostou poctiví, mravní lidé, kteří se budou řídit příkladem své matky. - ST 29. 11. 1877

Pracující, přetížená matka se může povzbudit tím, že vychová-li své děti správně a vštípí jim vnitřní ozdobu, ozdobu tichého a pokorného ducha, budou připraveny pro nebesa a budou zářit v síňcích Hospodinových. - 3T 566

Radosti nebes mají začít doma - Mezi nebem a zemí není ani dnes větší vzdálenost než tehdy, když pastýři naslouchali zpěvu andělů. Nebesa mají dosud právě takový zájem o lidstvo jako tehdy, když se prostí lidé setkávali za dne s anděly a rozmlouvali s nebeskými posly na vinicích a polích. Nebesa nám mohou být v našich všedních povinnostech velmi blízká. Nebeští andělé budou provázet kroky těch, kteří se řídí Božími příkazy. - DA 48

AH 535 Život na zemi je počátkem života v nebesích. Výchova na zemi je napodobením nebeských zásad. Zdejší život je výchovou pro budoucí život. Naše dnešní povaha a svatá služba je zaručeným náznakem toho, jací budeme. - Ed 307

Služba, vykonaná v upřímnosti srdce má velkou odměnu. „Otec tvůj, který vidí v skrytě, odplatí tobě zjevně…“ Náš charakter se vytváří způsobem života, jaký z milosti Kristovy žijeme. V duši má být obnovena původní laskavost, vznikají v ní ctnosti Kristova charakteru a pak z ní vyzařuje obraz Boží. Tváře mužů a žen, kteří chodí a pracují s Bohem, vyjadřují klid nebes. Jsou obklopeni ovzduším nebes. Pro ně již království Boží započalo. Mají Kristovu radost z toho, že jsou lidstvu ku požehnání. Dostalo se jim cti, že mohou sloužit Mistru, svěřil jim práci, kterou mají konat v Jeho jménu. - DA 312

Všichni mají být připraveni pro společenství nebes - Bůh si přeje, aby se plán nebes naplnil, aby převládal nebeský řád a soulad v každé rodině, v každém sboru, všude. Kdyby tato logika pronikla lidskou společnost, projevilo by se působení ušlechtilých zásad v křesťanské ušlechtilosti, zdvořilosti a lásce ke všem, které si Kristus vykoupil svou krví. V našich rodinách, sbořích a ústavech by se projevila duchovní obnova. Jakmile dojde k této změně, stanou se tito lidé nástroji, skrze které Bůh světu přinese světlo nebes. Tak se mužové a ženy kázní a výchovou připraví pro nebesa. - 8T 140

AH 536 Odměna v poslední den - Usilujte o své děti a držte se mocné ruky Boží. Svěřte své dítky Pánu na modlitbě. Pracujte pro ně vroucně a neochvějně. Bůh vyslyší vaše modlitby a přitáhne si je k sobě. Pak, v poslední velký den je budete moci přivést k Bohu se slovy: „Zde jsem já a dítky, které jsi mi dal…“ - MS 114 1902

Až Samuel obdrží korunu slávy, zamává jí čestně nad trůnem a s radostí uzná, že získal nesmrtelnou slávu v zásluhách Ježíše Krista a pro věrné naučení své matky. - Dobré zdraví, březen 1880

Svět nikdy neocení práci věrných rodičů. Ale až zasedne soud a otevřou se knihy, ukáže se jejich práce v Božím světle a oni budou odměněni před lidmi i před anděly. Ukáže se, že jediné dítě, vychované věrně, bylo světlem světu. Mají-li rodiče dohlížet na vývoj charakteru u svých dětí, stojí je to slzy, úzkost a bezesné noci. Ale pracovali věrně a uslyší z Mistrových úst slova: „To dobře, služebníče dobrý a věrný…“ Ed 249

Právo na vstup do královského paláce - Učte mládež a děti, aby si dobrovolně vybraly královské roucho, tkané na nebeských stavech, roucho „bílé, čisté“, které budou mít všichni svatí země. Kristus nabízí toto roucho své vlastní bezúhonné povahy všem lidem. Ale všichni, kteří je obdrží, obdrží je a budou je nosit již zde!

Učme děti, že když se zabývají čistými a krásnými myšlenkami a když konají užitečné skutky lásky, přiodívají se tímto krásným rouchem charakteru. Budou v tomto rouchu krásní a milovaní již zde a

168
AH 537-540

později AH 537 jim umožní vstup do paláce Krále, který zaslíbil: „Procházet se budou se mnou v rouše bílém, neboť jsou hodni.“ - EW 288-289

Uvítání vykoupených - Viděla jsem, jak velký počet andělů přinesl z města slavné koruny - pro každého svatého korunu s vepsaným jménem. Když Ježíš žádal o koruny, andělé Mu je přinášeli, a On sám je vlídně kladl na hlavy svatých. Pak andělé přinesli harfy, které Ježíš odevzdal svatým. Veliký anděl udal první tón a pak všichni zpívali vděčný, šťastný chvalozpěv. Všichni hráli dovedně na harfy a vyluzovali nádhernou, bohatou a dokonale sladěnou hudbu.

Pak jsem viděla, jak Ježíš vedl vykoupené k branám města. Uchopil bránu a rozevřel její třpytivé dveře, přikázal lidu, který ostříhal pravdu, aby vešel.

Ve městě bylo plno nádherných věci, všude bohatá sláva. Potom se Ježíš podíval na své vykoupené. Jejich tváře zářily slávou. Podíval se na ně a řekl plným, libozvučným hlasem: „Viděl jsem práci rukou svých a jsem spokojen. Radujte se věčně z této bohaté slávy. Vaše starosti skončily. Nebude již více smrti, ani zármutku, ani pláče, ani bolesti.“

Viděla jsem, jak se vykoupené zástupy sklonily a složily své zářící koruny k nohám Pána Ježíše. Jakmile je pozvedl, začali hrát na své zlaté harfy a naplnili celé nebe skvostnou hudbou a chvalozpěvy Beránka.

AH 538 Lidský jazyk je příliš chabý, aby se pokoušel vylíčit nebesa. Když vidím tyto výjevy, jsem úžasem celá pryč. Nevýslovná sláva a majestátní nádhera mne překonává, pokládám pero a volám: Ó, jaká je to láska! Jaká předivná láska! Nejvýstižnější jazyk nemůže vylíčit slávu nebes anebo neskonalou Spasitelovu lásku.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy