EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Část XI. DĚTI – MLADŠÍ PARTNEŘI - 48. Nebesa si dětí váží

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

Část XI. DĚTI – MLADŠÍ PARTNEŘI - 48. Nebesa si dětí váží

AH 279 Kristus vykoupil děti svou krví - Kristus si natolik dětí vážil, že dal za ně svůj život. Zacházejte s nimi jako s takovými. Vychovávejte je pro Něho trpělivě a pevně, s láskou a shovívavostí. Učiníte-li to, budou vaší chloubou a budou svítit na světě jako světlo. - ST 3. 4. 1901

Nejmenší dítě, jež Boha miluje a bojí se Ho, je v jeho očích větší, než nejnadanější a nejučenější člověk, který zanedbává velké spasení. Mládež, která zasvětí svá srdce a svůj život Bohu, získá tak přístup ke Zdroji veškeré moudrosti a umění. - MYP 329

„Takových je království nebeské“ - Duše malého dítěte, které věří v Krista, je mu milá jako andělé kol jeho trůnu. Musíme je přivádět ke Kristu a vychovávat je pro Něho. Veďme je cestou poslušnosti, aby neholdovaly chuti ani marnivosti. - RH 30. 3. 1897

Kdybychom se chtěli naučit lekci, kterou dal Pán Ježíš učedníkům, v podobě malého dítěte, zmizely by mnohé nesnáze, které se nám zdají nepřekonatelné! Když učedníci přišli k Pánu Ježíši s otázkou: Kdo jej největší v království nebeském? Zavolal malé dítě, postavil je před ně a řekl, že neobrátí-li se a nebudou jako děti, AH 280 nevejdou do království nebeského. „Kdo se poníží jako dítě, ten je největší v království nebeském.“ - MS 13 1891

Bůh svěřil rodičům své vlastnictví - Děti vděčí za svůj život rodičům. Je to však Boží tvůrčí moc, že vaše děti mají život, neboť je dárcem života. Pamatujte si, že s dětmi nesmíte zacházet tak, jako by byly naším osobním vlastnictvím. Děti jsou dědictvím od Hospodina a jejich spasní je právě tak zahrnuto do plánu vykoupení, jako naše. Jsou svěřeny rodičům, aby je vychovávali v bázni a napomínání Páně, aby mohly plnit svůj úkol v časnosti i ve věčnosti. - ST 10. 9. 1894

Matky, jednejte se svými dětmi něžně. Kristus byl kdysi malým dítětem, važte si proto dětí pro Něho. Považujte je za posvátný poklad. Nehýčkejte je přespříliš, nepovažujte je za zbožňovanou modlu a nesnažte se plnit každičké jejich přání. Učte je, jak mají žít čistým, ušlechtilým životem. Jsou Božím vlastnictvím; On je má rád a žádá vás, abyste s ním spolupracovali a pomáhali ji vytvářet dokonalý charakter. - ST 23. 8. 1899

Chcete-li mít pokoj s Bohem, paste své stádce duchovním pokrmem; vždyť každé dítě má možnost získat život věčný. Děti a mládež jsou zvláštním Božím pokladem. - Dopis 105 1893

Mládež musí poznat, že jejich schopnosti nejsou jejich vlastnictvím. Síla, čas a rozum jsou pouze propůjčené klenoty. Náleží Bohu a každý mladý člověk si má umínit, že jich využije co nejlépe. Je ratolestí, od které Bůh očekává ovoce; správcem, jehož kapitál musí růst; světlem, jež má ozářit temnotu světa. Mladý člověk i dítě mají úkol k slávě Boží a k povznesení lidstva. - Ed 57-58

AH 281 Cesta k nebesům je schůdná i pro dítky - Viděla jsem, že Pán Ježíš zná naše slabosti a učinil podobné zkušenosti jako my, kromě hříchu. Proto nám připravil cestu, úměrnou našim silám a schopnostem, a kráčí s námi, jako kdysi Jákob šel pomalu a jemně s dětmi, tak, aby mu stačily. Spasitel nás chce potěšit svou společností a chce nám být ustavičným vůdcem. Nepohrdá dítkami ve stádci, nezanedbává je, ani je nenechává pozadu. Nepřikazuje nám, abychom šli vpřed bez nich. Nekráčí tak rychle, abychom Mu se svými dětmi nestačili. Nikoli. Přizpůsobil cestu našemu životu, dokonce i dětem. Žádá rodiče, aby je vedli po úzké cestě. Bůh nám vytýčil cestu, úměrnou silám a možnostem dětí. - 1T 388-389

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy