EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Část X. MATKA – KRÁLOVNA DOMÁCNOSTI - 38. Postavení a odpovědnost matky

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

Část X. MATKA – KRÁLOVNA DOMÁCNOSTI - 38. Postavení a odpovědnost matky

AH 231 Rovnocenná s manželem - Žena má mít postavení, jež jí Bůh původně určil: má se stát mužovou rovnocennou družkou. Svět potřebuje matky, které by jimi nebyly podle jména, nýbrž v každém slova smyslu. Můžeme s klidem říci, že povinnosti matky jsou posvátnější, světější, než povinnosti muže. Žena si má uvědomit posvátnost svého úkolu a v Boží síle a bázni plnit své životní poslání. Má vychovávat své dítky, aby byly prospěšné na tomto světě a pak i na nové zemi. - Křesťanská střídmost 77

Žena a matka nesmí obětovat své síly a nesmí dopustit, aby její schopnosti ležely ladem, a nesmí spoléhat jen na svého muže. Její osobnost nesmí splynout s jeho osobností. Má si být vědoma, že je muži rovnocenná - má mu stát po boku věrně v plnění svých povinností a on zase na svém místě. Její práce ve výchově dítek je v každém směru tak povznášející a zušlechťující, jako kterékoliv mužovo povolání, i kdyby stál v čele celého národa. - Zdravotní deník, červen 1890

Královna domova - Ani král nemá důležitější poslání než matka. Matka je ve své domácnosti královnou. Má v moci utváření charakteru svých dětí, které mají být účastny vyššího, nesmrtelného života. Anděl nemůže mít vyšší úkol; neboť ona vlastně pracuje pro Pána. Musí si jen být vědoma důležitosti svého poslání a to jí dodá nové odvahy. AH 232 Musí si uvědomit význam své práce a vyzbrojit se Božím oděním, aby odolala pokušení, řídit se světskou úrovní. Její práce má význam pro časnost i pro věčnost. - ST 15. 3. 1891

Matka je královnou ve svém domově a děti jsou jejími poddanými. Má spravovat svoji domácnost moudře, s mateřskou důstojností. Její vliv má rozhodovat, její slovo má být zákonem. Je-li křesťankou a jde za Pánem, získá si úctu svých dětí. - CT 111

Děti mají být vedeny k tomu, aby si své matky vážily, aby na ně nemusela čekat. Mají v ní vidět královnu, která je vede a řídí a podává jim naučení jedno za druhým. Matka nemá být otrokyní dětí, která jen plní jejich přání. - Dopis 272 1903

Zhodnocení - Matka málokdy svou práci ocení a často si myslí, že je to jen domácí dřina. Denodenně, týden co týden vykonává tutéž práci a zdánlivě nevidí výsledky. Večer může vypočítat všechny drobnosti, které ve dne vykonala. Srovnává-li svoji práci a výkony manžela, má dojem, že její práce nestojí za moc.

Otec často s velkým uspokojením hrdě vypravuje, co ve dne vykonal. Z jeho poznámek vysvítá, že teď ho má matka obskakovat, protože toho moc neudělala, leda že se starala o děti, navařila a uklidila. Nepracovala ani v obchodě, neobdělávala půdu jako zemědělec, nepracovala jako mechanik - nemá proto být z čeho unavena. Muž kritizuje a diktuje, jako by byl pánem vesmíru. AH 233 A to je pro ženu a matku velká zkouška, poněvadž se během dne při svých drobných povinnostech velmi unavila a přece nikde svou práci nevidí. To na ni neblaze působí.

Kdyby tak oba manželé mohli vidět, jak Bůh pohlíží na jejich práci a jak srovnává výkony muže a

70
AH 233-235

výkony ženy, velmi by se podivili. Otec by viděl svoji práci ve střízlivějším světle, zatím co matka by načerpala odvahu a sílu, aby mohla svoji práci vykonávat moudře, vytrvale a trpělivě. Nyní poznává hodnotu své práce. Otec pracuje na tom, co pomíjí a hyne, ale matka má na starosti vývoj mysli a charakteru. A tato práce přinese ovoce ještě i na věčnosti. - ST 13. 9. 1877

Bůh jí určil práci - Ó, kéž by všechny matky mohly poznat, jak nesmírné povinnosti a odpovědnosti mají a jak velká je odměna věrnosti. - ST 11. 10. 1919

Matka, která s radostí plní své povinnosti, bude přesvědčena, že její život je krásný, protože Bůh jí svěřil práci. V této práci nemusí její mysl zakrnět, ani její mozek být nečinný. - Zdravotní deník, červen 1890

Bůh svěřil matce práci, aby vychovávala své děti v bázni a napomínání Páně. Musí ji stále poukazovat na Boží lásku i bázeň. Jejich mysl je nesmírně vnímavá a jemná. Napomíná-li je, musí děti cítit, že to je napomínání Boží, protože se Mu nelíbí podvod, mluvení nepravdy (nepoctivost) a špatnost. Tak může být mysl maličkých spjata těsně s Bohem, že budou činit a mluvit vše k Boží slávě; AH 234 a v pozdějších letech nebudou jako třtina ve větru - nebudou se stále rozhodovat mezi náklonností a povinností. - Dobré zdraví, leden 1889

Ale nejen že je má vést k Ježíši. Musí své děti vychovávat, aby se z nich stali Kristovi učedníci, „aby synové naši byli jako štěpy, zdárně rostoucí, a dcery naše jako úhelní kamenové, zasazené podle podobenství paláce“. Matka má za úkol rozvíjet povahu dítěte, tvořit, zušlechťovat, brousit. Matka musí vepsat na desky srdce naučení, trvající až do věčnosti; a nedbá-li na tuto práci, nebo dovolí, aby jí v tom něco překáželo, stihne ji zaručeně Boží nelibost. Křesťanská matka má Bohem určený úkol, který také splní, bude-li mít spojení s Bohem a je-li vyzbrojena mocí jeho Ducha. - Dobré zdraví, leden 1880

Její poslání je vznešené a ušlechtilé - Každé matce jsou svěřeny nesmírně cenné příležitosti a nekonečně vzácné zájmy. Ženy nemají v plnění svých prostých všedních povinností vidět nudný úkol, nýbrž velkolepou a vznešenou práci. Matka má tu přednost, že může svým vlivem prospět celému světu a při této práci získá sama radost. Může svým dětem vyšlapávat cestičku sluncem i stínem až k slavným nebeským výšinám. To se jí však podaří jedině tehdy, snaží-li se sama ve svém životě řídit se učením Ježíše Krista. Jedině tehdy může doufat, že vytvoří charakter svých dětí podle božského vzoru. - PP 572

Matka má mnoho práce, ale nejposvátnější je povinnost k dětem. Jak často však klade tuto povinnost stranou, jen pro nějaké sobecké uspokojení. AH 235 Rodičům je svěřeno časné a věčné blaho jejich dítek. Mají držet otěže vlády a spravovat svou domácnost k slávě Boží a vedoucí zásadou ve všem má být láska, jejich měřítkem má být zákon Boží. - ST 15. 3. 1891

Žádná práce není důležitější, ani posvátnější - Jdou-li mužové do práce a jejich manželky zůstanou doma, koná žena a matka právě tak důležitou a velkou práci jako manžel a otec. Ačkoli on je třeba v misijním poli, ona koná vnitřní misii a její starosti a úzkosti často zdaleka převyšují nesnáze manžela a otce. Její dílo je právě tak závažné a důležité. Manželovi se v misijním poli dostane i lidské chvály, ale domácí pracovnice snad ani na zemi nedochází uznání za svoji práci. Stará-li se však co nejlépe o zájmy své rodiny a snaží se vytvářet charakter jejích členů podle božského vzoru, zaznamenává anděl její jméno mezi největší misionáře světa. Bůh se nedívá na život tak, jak to činí člověk při svém omezeném rozhledu. - 5T 594

Matka je Božím nástrojem, který má získat její rodinu pro křesťanství. Má být ztělesněním biblického náboženství. Má dokazovat, jak nás má vliv Bible usměrňovat ve všech životních povinnostech a radostech. Má učit své dítky, že mohou být spaseny jedině z milosti, skrze víru, Boží to dar. Bude-li je takto soustavně učit, čím je Kristus nám i jim, co znamená Jeho láska, dobrota, milosrdenství, zjevené ve velkém plánu vykoupení, zapůsobí to posvátným, svatým vlivem na srdce. - RH 15. 9. 1891

71
AH 235-238

Výchova dětí je důležitou součástí Božího plánu, jak se má zjevovat moc křesťanství. Rodiče mají vážnou odpovědnost, aby vychovali své děti tak, aby tyto i po odchodu do světa žily správně a nepůsobily ve svém okolí zlo. - MS 49 1901

AH 236 Kazatelova spolupracovnice - Kazatel má své pole působnosti, matka rovněž. On má své děti přivádět k Ježíši, aby jim požehnal. Má se kochat ve slovech Ježíše Krista a přinášet je svým dětem. Musí je od kojeneckého věku učit, sebeovládání a sebezapření, zvykům čistoty a pořádku. Matka může své děti vychovat tak, že budou s upřímným srdcem naslouchat slovům Božích služebníků; Pán potřebuje matky, které využijí Bohem daných darů ve všech odvětvích rodinného života a připraví své děti pro nebesa.

Pánu lze sloužit právě tak dobře, ano i lépe, věrnou domácí prací, než učením ve škole. Otcové a matky mají právě tak jako učitelé ve škole cítit, že jsou vychovateli svých dětí. - MS 32 1899

Působnost křesťanské matky se nemá omezovat pouze na její domácí život. Může svůj blahodárný vliv šířit i ve svém sousedství i v církvi Boží. Pro bohabojnou ženu a matku není domov vězením. - Zdravotní deník, červenec 1890

Její životní poslání - Žena si musí uvědomit posvátnost svého úkolu a musí se ho v Boží síle a bázni chopit. Má vychovávat své děti tak, aby byly prospěné na tomto světě, a byly připraveny pro lepší svět. Obracíme se na křesťanské matky. Prosíme vás, abyste pochopily své mateřské povinnosti a abyste nežily pro své libosti, nýbrž k slávě Boží. Kristus se nelíbil sobě, ale vzal na sebe podobu služebníka. - 3T 565

Ve světě vládnou zhoubné vlivy; Móda a zvyky mají na mládež velký vliv. AH 237 Selže-li matka zde a nepoučí-li se, nevede a nezdržuje své dítky, přijmou tyto přirozeně to zlé a odvrátí se od dobrého. Všechny matky by měly jít často k Spasiteli s prosbou: „Nauč mne, jak mám své dítě vychovat a co mám pro ně učinit!“ Mají dbát naučení, obsažených v Božím slovu a dostane se jim moudrosti podle potřeby. - PP 572-573

Vytvoření božské podoby - Nad námi je Bůh a světlo a sláva z jeho trůnu spočine na každé matce, jež se snaží vychovat své děti, aby odolaly zlým vlivům. V této činnosti se jí žádná práce nemůže vyrovnat. Ona nemaluje na plátno nádherný obraz; nevytesává postavu z mramoru jako sochař. Není ani jako spisovatel, který vyjadřuje krásnou, ušlechtilou myšlenku mocnými slovy; nepodobá se ani hudebníkovi, který vyjadřuje krásné city hudbou. Ona však s Boží pomocí vytváří v lidské duši božskou podobu.

Matka, která si toto uvědomí, bude si svých předností neskonale vážit. Bude se upřímně snažit poukazovat dětem na nejvyšší ideál jak ve své povaze, tak způsobem výchovy. Bude se upřímně, trpělivě snažit zdokonalovat své schopnosti, aby mohla ve výchově svých dětí uplatnit nejvyšší síly mysli. Na každém kroku se táže: „Co praví Hospodin?“ Zkoumá pilně jeho Slovo. Upírá svůj zrak na Krista, aby její všední zkušenost v prostém koloběhu starostí a povinností byla pravým odrazem opravdového Ježíšova života. - MH 377-378

AH 238 Věrná matka je zapsána v knize nesmrtelné slávy - Sebezapření a kříž jsou naším údělem. Přijmeme jej? Nesmí nás ani napadnout, že až na nás přijde poslední velké soužení, že získáme v mžiku obětavého, vlasteneckého ducha, poněvadž jej budeme potřebovat. Věru ne. Tento duch musí proniknout naši každodenní zkušenost a musí vniknout do srdcí a myslí našich dětí jak slovy, tak příkladem. Matky v Izraeli snad nejsou samy bojovnicemi, ale mohou povzbuzovat bojovníky, kteří vezmou na sebe celé odění a bojují statečně boj Hospodinův. - 5T 135

Matky, osud vašich dětí je do značné míry ve vašich rukou. Nesplníte-li svou povinnost, můžete je zahnat do řad nepřítele, a učinit z nich jeho služebníky, a zahubit tak jejich duši. Ale zbožným příkladem a věrnou kázní můžete je zavést ke Kristu a učinit z nich jeho nástroje ku záchraně mnohých duší. - ST 11. 3. 1886

72
AH 238-241

Budou-li křesťanské matky konat své dílo věrně, stane se nesmrtelným. Stoupenci módy nikdy neuvidí a nepochopí nesmrtelnou krásu tohoto matčina díla a budou se posmívat jejím staromódním názorům a prostému zevnějšku bez příkras. Ale majestát nebes zapíše jméno této věrné matky do knihy nesmrtelné slávy. - ST 13. 9. 1877

Využívejte vzácných okamžiků - Celý Mojžíšův život, jeho velké poslání, jež splnil jako vůdce Izraele, je svědectvím o důležitosti díla křesťanské matky. Žádné dílo se mu nevyrovná.

Rodiče mají poučovat a vychovávat své dítky již v útlém mládí, aby z nich posléze byli křesťané. Jsou svěřeny naší péči, ne, aby se staly dědici pozemského trůnu, nýbrž králi Božími, kteří budou pokračovat po nekonečné věky.

AH 239 Každá matka si má uvědomit, že její příležitosti jsou velmi vzácné; v den přísného vyúčtování bude její dílo podrobeno zkoušce. Pak se ukáže, že mnoho poklesků a zločinů mužů a žen je zaviněno nevědomostí a nedbalostí těch, kteří měli za úkol vést jejich dětské nožky správnou cestou. Ukáže se, že mnozí, kteří se stali světu ku požehnání světlem génia, pravdy a svatosti, vděčí za zásady, které jim pomohly ke vlivu a úspěchu modlící se, křesťanské matce. - PP 244

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy