EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Část IX. OTEC V DOMOVĚ - 34. Postavení a odpovědnost otce

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

Část IX. OTEC V DOMOVĚ - 34. Postavení a odpovědnost otce

AH 211 Definice manžela - Domov je Božím zřízením. Bůh chtěl, aby na světě byl pevný rodinný kruh, otec, matka a děti.

Učinit domov šťastným není jen úkolem matky. I otcové mají důležitý úkol. Manžel je vlastně rodinným poutem (dle jiného překladu) domácích pokladů, jež pojí svými silnými, upřímnými city členy rodiny, matku a děti, nejpevnějším svazkem. - ST 13. 9. 1877

Viděla jsem, že jen málo otců si uvědomuje svou odpovědnost… a tvoří „rodinné pouto“. - 1T 547

Hlava rodiny - Manžel a otec je hlavou rodiny. Žena od něj čeká lásku, sympatie a pomoc ve výchově dětí, a je to tak v pořádku. Děti jsou právě tak jeho jako její, a on má stejný zájem o jejich blaho. Děti čekají od otce podporu a vedení, proto má mít správnou představu o životě, o vlivech a o společnosti, jež jeho rodinu obklopují. Ale nade vše musí být ovládán Boží láskou, bázní a učením jeho Slova, aby mohl vést nohy svých dítek správnou cestou….

Otec má přispět svým dílem k blahu rodiny. AH 212 Jeho starosti a nesnáze nesmí vrhat stín na rodinu; domů má přicházet s úsměvem a milým slovem. - MH 390.392

Zákonodárce a kněz - Všichni členové rodiny se soustřeďují k otci. On je zákonodárce, který představuje svým mužným vystupováním vážnější ctnosti, energii, upřímnost, poctivost, trpělivost, odvahu, píli a praktickou užitečnost. Otec je do jisté míry knězem rodiny, který přináší na oltář Boží ranní i večerní oběť. Žena i děti se mají této oběti zúčastnit a připojit se i k chvalozpěvu. Otec, jako kněz rodiny, má ráno i večer vyznávat Bohu své hříchy a i hříchy svých dětí. Má vyznat hříchy, na které si vzpomene i ty skryté, které vidělo jen oko Boží. Bude-li otec tuto zásadu poctivě provádět - přinese to rodině požehnání. - 2T 701

Otec představuje v rodině božského Zákonodárce. Je Božím spolupracovníkem, který provádí Boží úmysly a vštěpuje svým dětem správné zásady. Dále jim pomáhá vytvořit čistý a poctivý charakter, poněvadž již předem zpracoval jejich duše, aby dovedly být poslušné nejen pozemských rodičů, nýbrž i nebeského Otce. - ST 10. 9. 1894

Otec nesmí zradit své svaté poslání. Nesmí v ničem upustit od své rodičovské autority. - Dopis 9 1904

Chodit s Bohem - Otec… spojí své děti s trůnem Božím skrze živou víru. Nedůvěřuje své síle, ale vrhá se bezmocně k Ježíši a chápe se ramene Nejvyššího. AH 213 Bratří, modlete se v domově, v rodině, ráno i večer. Modlete se v komůrce, modlete se k Bohu tiše i v práci. Tak chodil Enoch s Bohem. Tichá vroucí modlitba bude vystupovat k trůnu milosti jako svatý zápal a bůh ji přijme tak, jako by byla vyslovena ve svatyni. Všem, kteří Ho takto hledají, stane se Kristus pohotovou pomocí v čase potřeby. Budou v den zkoušky silní. - 4T 616

Zralá zkušenost je žádoucí - Otec nesmí být jako děcko, zmítané náladami. Je vázán ke své rodině posvátným, svatým svazkem. - 1T 547

Jeho vliv v rodině je závislý na tom, jak zná pravého Boha a Ježíše Krista, kterého poslal. Pavel praví: „Když jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, rozuměl jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, ale nyní, jsa muž, odložil jsem dětinské věci.“ Otec má stát v čele rodiny, nikoli jako odrostlý, neukázněný chlapec, nýbrž jako muž s mužnou povahou. Musí ovládat své vášně. Musí mít správnou představu

64
AH 213-216

o mravnosti. Jeho chování v rodině musí být vedeno a usměrňováno čistými zásadami Slova Božího. Pak vyroste v plnou míru postavy muže v Kristu Ježíši. - MS 36 1899

Podřiď se vůli Boží - Chci říci muži, který je manželem a otcem: Dbej, aby tvá duše byla obklopena čistým, svatým ovzduším… Musíš se denně učit od Krista. Nesmíš doma nikdy, nikdy projevovat tyranského ducha. Muž, který se tak chová, spolupracuje se satanovými činiteli. Podřizuj svou vůli Boží vůli. Dělej, co můžeš, aby život tvé ženy byl radostný a šťastný. AH 214 Ber si Slovo Boží za rádce. Prožívej doma učení Slova. Pak je budeš prožívat v církvi a vezmeš si je i do zaměstnání. Nebeské zásady posvětí veškeré tvé počínání. Andělé Boží budou s tebou spolupracovat a pomohou ti, abys mohl světu zjevovat Krista. - Dopis 272 1903

Vhodná modlitba pro prudkého manžela - Nedovol, aby vyčerpanost tvého zaměstnání vnesla chmury do tvého rodinného života. Přihodí-li se něco, co není tak docela v souladu s tvým přáním, a ty nejsi trpělivý, shovívavý, laskavý a milující, dokazuješ, že sis nevybral za společníka Toho, který tě tak miloval, že dal za tebe svůj život, abys mohl být za jedno s Ním.

V denním životě narazíš na překvapení, zklamání a pokušení. Co praví Písmo? „Vzepřete se ďáblu“, tím, že se pevně opřeš o Boha, „a uteče od vás. Přibližte se Bohu a přiblíží se k vám“. „Uchopte se síly mé, abyste měli pokoj, a budete jej mít.“ Hleď k Ježíši vždy a všude, vysílej upřímnou, tichou modlitbu, aby ti zjevil svoji vůli. Když pak přijde nepřítel jako záplava, Duch Boží zvedne tvou úroveň před nepřítelem. Když jsi téměř se silami u konce a málem ztratíš trpělivost a sebevládu, když chceš být tvrdý a chceš odsoudit, nalézt chybu a obnovit - tehdy se musíš k nebi modlit: „Pomoz mi, ó Pane, abych odolal pokušení, abych ze svého srdce odstranil hořkost, hněv a zlé mluvení. Dej mi svoji tichost, pokoru, shovívavost a lásku. AH 215 Nedopusť, drahý Vykupiteli, abych tě zneuctil, abych si špatně vykládal slova a pohnutky své manželky, svých dětí a svých bratří a sester ve víře. Pomoz mi, abych byl něžný, soucitný, laskavý a abych uměl odpouštět. Pomoz mi, abych byl ve své rodině správným poutem a abych před jinými představoval charakter Ježíše Krista.“ - Dopis 105 1893

Uplatňuj autoritu pokorně - To není důkaz mužnosti, když muž stále mluví o tom, že je hlavou rodiny. Cituje-li k tomu ještě výroky Písma, nevzroste úcta k němu. Žádá-li od své ženy, matky jeho dětí, aby se chovala podle jeho plánů, jako by byly neomylné, není proto mužnější. Pán ustanovil manžela za hlavu rodiny, aby byl ženiným ochráncem, On je pojítkem rodiny, jednotlivých jejích členů, tak jako Kristus je hlavou církve a Spasitelem tajemného těla. Manžel, který tvrdí, že miluje Boha, má bedlivě zkoumat Boží požadavky v jeho postavení. Kristova autorita se projevuje moudře, laskavě a mírně. Tak má i manžel uplatňovat svoji moc a napodobit velkou Hlavu církve. - Dopis 18.b 1891

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy