EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


87. Nárys nové země

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

87. Nárys nové země

AH 546 Vidění budoucí slávy - S Ježíšem v čele jsme sestoupili všichni z města na zem, na velkou a mohutnou horu, na kterou Ježíš nemohl sestoupit, protože se rozestoupila. Tak vznikla velká rovina. Pak jsme vzhlédli a viděli jsme krásné město, které mělo 12 základů a 12 bran, z každé strany tři. U každé brány stál anděl. Všichni jsme zvolali: „Město, veliké město přichází, sestupuje od Boha s nebe!“ Přišlo a usadilo se na místě, kde jsme stáli. Potom jsme si začali prohlížet krásy za městem. Viděla jsem nádherné domy, které vypadaly jako ze stříbra. Byly podepřeny čtyřmi sloupy. V každém domě byla zlatá přihrádka. Viděla jsem, jak svatí vstupovali do domů, sňali své třpytivé koruny a uložili je do přihrádky. Potom šli na pole u domu a obdělávali půdu. Ale pracovali tak, jako my na zemi. Měli hlavu ozářenou světlem a přitom neustále zpívali a velebili Boha.

Na jiném poli jsem viděla spoustu všemožných květin. Natrhala jsem si nějaké a divila jsem se: „Vždyť nevadnou.“ Dále jsem viděla louku, na které byla vysoká, zelená tráva. Byla svěže zelená a vlnila se ke slávě Krále Ježíše a přitom měnila barvu jako zlato a stříbro. Pak jsme přišli na pole, kde bylo mnoho nejrůznějších zvířat - lev, jehně levhart a vlk. Všichni si dokonale rozuměli. Procházeli jsme se mezi nimi a oni šli klidně za námi. AH 547 Potom jsem vešla do lesa. Nebyl tmavý jako naše lesy zde - ne, ne. Byl překrásný a větve stromů se mírně pohybovaly. Všichni jsme zvolali: „Bydliti budeme bezpečně na poušti a spáti v lesích!“ - EW 17-18

Škola (studium) na Nové zemi - Myslíte si, že se tam už nebudeme učit? Nemáme ani tušení, co vše tam poznáme. Budeme se s Kristem procházet u živých vod. Bude nám zjevovat krásy a slávu přírody. Ukáže nám, čím je a čím jsme my Jemu. Tam poznáme, co zde nemůžeme pochopit pro své omezené možnosti. - CT 162

Křesťanská rodina má být školou, z níž mají děti postoupit do vyššího stupně školy v Božích příbytcích. - RH 30. 3. 1897

Nebesa jsou školou, vesmír je učebnicí a učitelem je sám Nekonečný. Jedno odvětví této školy bylo zřízeno v zahradě Eden. Jakmile se dokoná plán vykoupení, bude výchova ráje opět pokračovat.

Mezi školou, založenou v ráji na počátku a školou budoucnosti leží celé údobí světových dějin - dějiny přestoupení a utrpení lidstva, Boží oběti a vítězství nad hříchem a smrtí. Člověk bude žít opět v přítomnosti Boží jako na počátku a Bůh bude jeho učitelem: „Lid můj znáti bude jméno mé. Poznají v ten den, že já jsem mluvil: Aj, já jsem.“

Jak rozsáhlý soubor studia je před námi! Zmizí clona, jež nám zatemňuje rozhled, a naše oči budou patřit na krásy světa, z nichž dnes zachycujeme drobnohledem jen částečku. AH 548 Budeme patřit na slávu nebes, na kterou se dnes díváme zdaleka jen na hvězdárnách a podobně. A zmizí i hřích a celá země se zjeví v „kráse Pána Boha našeho“. To vše budeme zkoumat. - Ed 301-303

Nebeské studium bude neustále pokračovat - Boží vykoupení budou moci zkoumat veškeré poklady vesmíru. Nespoutáni nesmrtelností, rozlétnou se neúnavně na vzdálené světy - na světy, které nesmírně trpěly při pohledu na lidskou bídu a které pěly jásavé chvalozpěvy nad vykoupením lidských duší. Dítky země se připojují s nesmírným potěšením k radosti a moudrosti nepadlých bytostí. Dělí se o poklady známosti a moudrosti, které získaly za celé věky, kdy pozorovaly Boží dílo stvoření. Dívají se na ničím nezatajovanou slávu stvoření - slunce, měsíc a hvězdné soustavy, jež krouží kolem Božího trůnu podle svého pořádku. Na všem, od nejmenšího po největší, je vepsáno jméno Stvořitele a ve všem se projevuje bohatství Jeho moci.

Přibývající léta věčnosti budou přinášet neustále bohatší a slavnější zjevení o Bohu a o Kristu. Čím více lidé poznají Boha, tím více se budou obdivovat Jeho charakteru. - GC 677-678

172
AH 548-550

Společenský život - Poznáme tam vše a budeme též sami poznáni. Láska a sympatie, které Bůh vštípí do srdce, najdou tam nejlepší a nejkrásnější uplatnění. Mezi zkušenosti budoucnosti náleží čisté obecenství se AH 549 svatými bytostmi, souladný společenský život s anděly a s věrnými všech dob, a posvátné pouto, pojící „rodinu na nebi i na zemi.“ - Ed 306

Zaměstnání na Nové zemi - Na nové zemi budou vykoupení pracovat a těšit se tím, co obšťastňovalo Adama a Evu na počátku. Budou žít rajským životem, životem na zahradě a na poli. „Stavěti budou domy a bydleti budou v nich, štěpovati budou vinice a jísti budou z nich, a dílo rukou svých užívati budou…“ - PK 730-731

Tam se rozvinou veškeré síly a schopnosti. Člověk bude podnikat velkolepé věci, dosáhne uskutečnění nejvyšších tužeb a přání. Přitom bude mít stále co poznávat a zdolávat, bude mít co obdivovat, bude se obdivovat novým divům, bude chápat nové pravdy a bude mít neustále nové vzněty, kterým bude muset věnovat síly těla, ducha i mysli. - Ed 307

Na prahu naplnění - Žijeme v nejvážnějším údobí lidských dějin. Na hřích není nikdy vhodná doba. Pokračovat v hříchu je vždy nebezpečné, ale tím více to platí o dnešní době. Stojíme na samých hranicích věčného světa a přítomnost i budoucnost má pro nás mnohem větší význam než dříve. Dnes musí každý sám zpytovat své srdce a prosit Pána, aby jasné paprsky Slunce spravedlnosti zaplašily duchovní temnotu a očistily srdce od poskvrny. - TM 147

Pro nás, kteří žijeme na samém prahu naplnění všech věcí, musí být vylíčení budoucích událostí tím závažnější, tím zajímavější. Jsou to události, které od chvíle, AH 550 kdy naši prarodiče byli vyhnáni z ráje, dítky Boží sledovaly a čekaly na ně, toužily po nich a modlili se.

Milý poutníku! Dosud jsme ve stínu a zmatku pozemského ruchu, ale náš Spasitel se záhy zjeví a přinese vysvobození a odpočinutí. Hleďme ve víře na požehnanou budoucnost, jak nám ji nastínila ruka Boží. - PK 731-732

Výzva k osobní přípravě - Vyzývám vás, abyste se připravili na příchod Ježíše Krista na oblacích nebeských! Vypuzujte na každý den ze svých srdcí lásku ke světu. Poznejte ze zkušenosti, co to znamená mít společenství s Kristem. Připravte se na soud, abyste se mohli obdivovat Kristu s těmi, kteří v Něho věří, a abyste mohli být mezi těmi, kteří se s ním setkají v pokoji. V onen den budou vykoupení zářit v slávě Otce a Syna. Andělé zahrají na zlaté harfy a uvítají Krále a trofeje Jeho vítězství - ty, kteří se umyli a zbílili v krvi Beránkově. Pak zazní vítězná píseň, která naplní nebesa. Kristus zvítězil! Vstupuje do nebeského nádvoří v doprovodu svých vykoupených, svědků toho, že jeho poslání utrpení a oběti nebyly marné. - 9T 285-286

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy